อบรมเรื่องเพศพูดได้ในครอบครัว

อบรมเรื่องเพศพูดได้ในครอบครัว

งานวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ดำเนินการจัดอบรม "พัฒนาศักยภาพวิทยากรการจัดอบรมเรื่องเพศพูดได้ในครอบครัว" สำหรับบุคลากรสาธารณสุข และครูโรงเรียนในเขตสุขภาพที่ 5 โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5

วันที่ 20/03/2560 ถึง 23/03/2560