ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ เขต 5

ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ เขต 5

ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PPP&P) เขตสุขภาพที่ 5 พ.ศ. 2560-2579

วันที่ 18/05/2560 ถึง 19/05/2560