ประชุมและเปลี่ยนเรียนรู้ค่ากลาง

ประชุมและเปลี่ยนเรียนรู้ค่ากลาง

ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ค่ากลาง" โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากจังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม จำนวน 60 คน

วันที่ 04/07/2560 ถึง 04/07/2560