อบรมสุขภาพดีสมวัย ชะลอวัยด้วยเวชศาสตร์

อบรมสุขภาพดีสมวัย ชะลอวัยด้วยเวชศาสตร์

ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ เรื่อง สุขภาพดีสมวัย ชะลอวัยด้วยเวชศาสตร์ (Anti-Aging) โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ธีระ ภิรมย์สวัสดิ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เป็นวิทยากรบรรยาย

วันที่ 13/07/2560 ถึง 13/07/2560