ประชุมศูนย์เด็กเล็กวัยเตาะแตะ

ประชุมศูนย์เด็กเล็กวัยเตาะแตะ

งานอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์เด็กวัยเตาะแตะ ภายใต้โครงการต้นแบบศูนย์วัยเตาะแตะ ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

วันที่ 09/08/2560 ถึง 09/08/2560