ประชุมส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัย

ประชุมส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัย

งานแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยท่ี 5 ดำเนินการจัดประชุมการดำเนินงานพัฒนาตำบลส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย ปี 2560-2561 ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

วันที่ 25/08/2560 ถึง 25/08/2560