อบรมการทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข

อบรมการทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข

ศูนย์ฝึกอบรมทิวทองดำเนินการจัดอบรม การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 1 ระยะที่ 1 (สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี) โดยมี นพ.ชวนนท์ อิ่มอาบ รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.ราชบุรี เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก ดร.พัชรินทร์ สมบูรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยท่ี 5 ราชบุรี

วันที่ 11/09/2560 ถึง 13/09/2560