ประชุมการจัดการคุณภาพระบบประปาอปท.

ประชุมการจัดการคุณภาพระบบประปาอปท.

กลุ่มงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการคุณภาพระบบประปาอปท. ตามแนวทาง WSP ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

วันที่ 07/12/2560 ถึง 08/12/2560