อบรมวิจัย สสจ.ราชบุรี รุ่นที่ 4 ระยะที่ 2

อบรมวิจัย สสจ.ราชบุรี รุ่นที่ 4 ระยะที่ 2

วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์ฝึกอบรมทิวทองดำเนินการจัดอบรม การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 4 ระยะที่ 2 (สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัชรินทร์ สมบูรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องกระดังงา ศูนย์อนามัยท่ี 5 ราชบุรี

วันที่ 12/02/2561 ถึง 14/02/2561