ประชุมพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านกฎหมายการสาธารณสุขระดับอำเภอ

ประชุมพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านกฎหมายการสาธารณสุขระดับอำเภอ

กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านกฎหมายการสาธารณสุขระดับอำเภอ ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

วันที่ 12/02/2561 ถึง 13/02/2561