อบรมการยกร่างข้อกำหนดท้องถิ่น

อบรมการยกร่างข้อกำหนดท้องถิ่น

ศูนย์ฝึกอบรมทิวทอง ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดอบรม การยกร่างข้อกำหนดท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องกระดังงา ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โดยได้รับเกียรติจาก อ.อำพร บุศรังษี หัวหน้ากลุ่มเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย และ อ.กานต์ เจิมพวงผล นิติกร ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย (จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 28 คน)

วันที่ 25/04/2561 ถึง 26/04/2561