ปฐมนิเทศนิสิตภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร

ปฐมนิเทศนิสิตภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร

ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานด้านโภชนาการชุมชน นิสิตภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 26 คน)

วันที่ 21/05/2561 ถึง 21/05/2561