ประชุมการจัดการด้านอาหารและโภชนาการ

ประชุมการจัดการด้านอาหารและโภชนาการ

งานวัยเรียน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการด้านอาหารและโภชนาการ ออกกำลังกายและสุขภาพ เพื่อพัฒนาเด็กไทยมีโภชนาการสมวัยก้าวสู่ Smart Child 4.0 โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีผลงานโดดเด่น ด้านการจัดการอาหารและโภชนาการ และสุขภาพนักเรียน ณ โรงแรม ณ เวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี (ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 300 คน)

วันที่ 25/06/2561 ถึง 26/06/2561