ประชุมการวิเคราะห์องค์กรด้วยเครื่องมือ PMQA

ประชุมการวิเคราะห์องค์กรด้วยเครื่องมือ PMQA

ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์องค์กรด้วยเครื่องมือ PMQA เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก อ.กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 40 คน)

วันที่ 25/06/2561 ถึง 26/06/2561