ประชุมพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันนักเรียน

ประชุมพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันนักเรียน

งานวัยเรียน ศูนย์อนามัยที่ 5 นำโดย นางสาววรลักษณ์ คงหนู นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันนักเรียนตามาตรฐานโภชนาการ สุขาภิบาลอาหาร และอาหารปลอดภัย ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าประชุมจำนวน 60 คน)

วันที่ 02/07/2561 ถึง 03/07/2561