อบรมการทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 3

อบรมการทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 3

ศูนย์ฝึกอบรมทิวทองดำเนินการจัดอบรม การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 3 (สำหรับ สสจ.ราชบุรี/สสอ.ราชบุรี/สสจ.นครปฐม) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัชรินทร์ สมบูรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องกระดังงา ศูนย์อนามัยท่ี 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าอบรม 10 คน)

วันที่ 24/09/2561 ถึง 26/09/2561