ประชุมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคนิคการประเมินคุณภาพอาหารกลางวัน

ประชุมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคนิคการประเมินคุณภาพอาหารกลางวัน

งานอนามัยวัยเรียน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคนิคการประเมินคุณภาพอาหารกลางวัน ตามมาตรฐานโภชนาการ และสุขาภิบาลอาหารปลอดภัย" ภายใต้โครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่น สุขภาพดี สูงดีสมส่วน แข็งแรงและฉลาด ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 60 คน)

วันที่ 11/12/2561 ถึง 12/12/2561