ประชุมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทาง PMQA 4.0

ประชุมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทาง PMQA 4.0

กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทาง PMQA 4.0 (ครั้งที่ 5) โดยมี นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม และ อ.กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าประชุมจำนวน 60 คน)

วันที่ 13/12/2561 ถึง 14/12/2561