วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วันที่ 15/10/2558

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการสนับสนุนวิชาการและอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ของเขต

เป้าประสงค์

 1. การดำเนินงานของศูนย์มี Alignment & Integration เพื่อไปสู่วิสัยทัศน์/พันธกิจ หรือ Business Process ขององค์กร
 2. ลดผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการที่ไม่สร้างมูลค่าเพิ่ม หรือ Waste
 3. เกิดการบริหารแบบ Cross Functional Management หมุนเสริมการทำงานตาม Function(Hierarchy) ในการผลักดันงานตาม Agenda หรือ Area base
 4. ยกระดับบริการสาธิต( ที่พุ่งเป้าไปสู่ Excellence )ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ / Health Plaza /ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ให้เป็นเลิศตามเกณฑ์ (3 ปีเทียบเท่า สป, 5 ปีดีกว่า สป, 10 ปี Excellence ระดับชาติ / ASEAN)
 5. พัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์บุคคลเรียนรู้ เน้นในทีม จังหวัด / ทีม cluster / ทีมสนับสนุน (HR/Information/Finance)
 6. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรเรียนรู้ตามเกณฑ์ สู่เป้าหมาย องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรม
 7. Regional Training Center ที่จะพัฒนา Competency ของบุคลากรในระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขต
 8. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร ระบบเฝ้าระวัง ระบบการสังเคราะห์ความรู้ เพื่อไปสู่ Information ,Surveillance and Advocacy Center ของเขต
 9. Smart Inspectors ที่ไม่เพียงแต่พร้อมทั่งบุคลิกภาพและการนำเสนอ แต่พร้อมทั้งข้อมูล และความรู้ และคลังความรู้ที่จะสนับสนุนการ M&E
 10. เกิด Secreatariat body เพื่อบริหารจัดการระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของเขต

พันธกิจ

 1. สนับสนุนวิชาการให้กับทุก Actors ในระบบ(Provider,Purchaser,Regulator,อปท,Non Health Sector) เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบหรือแก้ไข/ป้องกันปัญหาสุขภาพภายในเขต (Information & Advcacy Center)
 2. วิจัยพัฒนาเพื่อผลิตงานวิชาการ ที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขและบริบทของเขตสุขภาพ (Research & Technology Center)
 3. อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมโยงการอภิบาลระบบจากส่วนกลางมายังเขตสุขภาพ (System Governance)
 4. บริการสาธิต เพื่อพัฒนารูปแบบบริการที่สามารถใช้ได้จริงในบริบทของหน่วยบริการต่างๆ (รพ.สต/รพช/รพศ/รพท/ชุมชน/อปท) (Service Center)
 5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Training Center)