โครงการเด็กไทยสายตาดี เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

วันที่ 25/01/2559

CHView

โครงการเด็กไทยสายตาดี เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

กระทรวงสาธารณสุขจัดทำโครงการเด็กไทยสายตาดี เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เพื่อรณรงค์ส่งเสริมส่งเสริมการตรวจวัดสายตาเด็กวัยเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลาซึ่งจะส่งผลให้สามารถลดความชุกของสภาวะตาบอดในเด็กไทย  จากการศึกษาสถานการณ์ทางระบาดวิทยาของสภาวะตาบอด ตาเลือนรางและโรคตาในเด็ก ที่เป็นสาเหตุสำคัญและเป็นปัญหาสาธารณสุขในกลุ่มประชากรเด็กไทย อายุ 1-14 ปี จากการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิเฉพาะกลุ่มประชากรวัยเด็กอายุ 1-14 ปี จำนวน 2,743 ราย ของโครงการสำรวจสภาวะตาบอด สายตาเลือนราง และโรคตาที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในประเทศไทย พ.ศ. 2545-2550 ซึ่งเก็บตัวอย่างในพื้นที่ 22 จังหวัด พบว่าภาวะสายตาผิดปกติเป็นสาเหตุของสภาวะตาบอดถึง 1 ใน 3 ของเด็กไทย และเป็นสาเหตุของสภาวะตาเลือนรางร้อยละ 28 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่ากลุ่มเด็กวัยเรียน อายุ 6-14 ปี ในกรุงเทพมหานครมีความชุกสายตาผิดปกติร้อยละ 13  นอกจากนั้นการศึกษาเรื่องการคัดกรองภาวะสายตาผิดปกติโดยครูในเด็กก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาในโรงเรียน 17 แห่ง ของจังหวัดสมุทรปราการ  สุราษฎร์ธานี ลำพูน และนครพนม เมื่อปี พ.ศ. 2555 พบว่า เด็กมีภาวะสายตาผิดปกติร้อยละ 6.6 และจำเป็นต้องใส่แว่นสายตาร้อยละ 4.1 ซึ่งการประมาณการในภาพของประเทศคาดว่าจะมีเด็กจำเป็นต้องใส่แว่นสายตาประมาณ260,000 คน  ภาวะสายผิดปกติที่นำไปสู่ภาวะตาบอดในเด็กไทยเป็นกลุ่มที่หลีกเลี่ยงได้ตามคำนิยามขององค์การอนามัยโลก ถ้าได้รับการวินิจฉัยและให้การรักษาอย่างเหมาะสมและทันเวลาจะสามารถลดจำนวนเด็กตาบอดและตาเลือนรางได้ ประกอบกับโครงการ VISION 2020 the right to sight 2-4 ขององค์การอนามัยโลกตั้งเป้าหมายเพื่อควบคุมโรคที่เป็นสาเหตุของสภาวะตาบอดในเด็ก เพื่อลดอัตราความชุกของตาบอดในเด็กจากร้อยละ 0.075 เป็นร้อยละ 0.04 ในปี พ.ศ. 2563 โดยกำหนดแนวทางที่สำคัญประการหนึ่งคือ “เด็กนักเรียนทุกคนควรได้รับการตรวจคัดกรองสายตาและแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ โดยครู ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ มีความตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหาเรื่องสายตาเด็กจึงมุ่งมั่นที่จะนำแนวคิดงานสาธารณสุขมูลฐาน (Primary health care) เน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันให้ชุมชนมีการสาธารณสุขที่ดีขึ้นและยั่งยืน จุดประกายให้โรงเรียนเห็นความสำคัญของการตรวจวัดสายตาเด็กอย่างถูกต้องและดำเนินงานร่วมกันระหว่างบุคลากรด้านการศึกษาและบุคลากรด้านสาธารณสุข ผู้ปกครองและชุมชนต่อไปในอนาคตโดยคาดหวังว่าเด็กวัยเรียนได้รับการตรวจคัดกรองสายตาตั้งแต่เริ่มเข้ารับการศึกษา และมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยครูประจำชั้นและบุคลากรสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมสุขภาพตาและแก้ไขนักเรียนสายตาผิดปกติ อันจะส่งผลให้เด็กวัยเรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อความสำเร็จทางการศึกษาในอนาคต

            ทั้งนี้ก็ต้องอาศัยผู้ปกครอง ในการสังเกตุอาการอาการว่าบุตรหลานของท่านมีอาการ ดังนี้หรือไม่

  1. เด็กชอบหยีตาเวลามอง เพราะการทำตาหยีจะทำให้หาจุดโฟกัสง่ายขึ้น มองภาพได้ชัดเจนมากขึ้น
  2. ชอบดูภาพและในระยะใกล้จนเกินไป
  3. มีอาการแสบตา
  4. เรียนไม่รู้เรื่องเพราะมองไม่เห็น
  5. ปวดศีรษะ และแสบตา 
    หากพบบุตรหลานมีอาการดังกล่าวให้พาไปพบจักษุแพทย์ที่โรงพยาบาล หรือสถานบริการที่ได้รับรองถูกต้อง