รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถ และทักษะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2

วันที่ 26/05/2559