ตารางแสดงวงเงินจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 36000 BUT จำนวน 10 เครื่อง

วันที่ 17/06/2559