จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัด คลอด ทันตกรรม ผู้ป่วยใน 4 ชั้น

วันที่ 21/11/2559