จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและหน้าต่างทางซุ่มบันไดด้านขวาของอาคารศูนย์ฝึกอบรมทิวทอง 1

วันที่ 08/12/2559