จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้าภายในอาคารผู้ป่วยนอกหลังเก่า

วันที่ 29/12/2559