พื้นที่ จำนวนงานวิจัย
สุปัน 2
โพสล่าสุด
การพัฒนารูปแบบการพิจารณาอนุญาตและรับรองการแจ้งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

โดย สุภาภรณ์ หลักรอด - 2017-09-15 11:29:09
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้มารับบริการด้านวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่

โดย ภาวิณี หงษ์เจริญ - 2017-07-19 11:02:04
พัฒนาโปรแกรมแนวทางการใช้โภชนศึกษาที่คลินิคเด็กดี โรงพยาบาลสมุทรสาคร

โดย ภาวิณี หงษ์เจริญ - 2017-07-19 10:58:46
อาวุโส OK

โดย ภาวิณี หงษ์เจริญ - 2017-07-19 10:58:43
การคำนวณพลังงานและสารอาหารด้วยโปรแกรม Thai Nutissurvey

โดย ภาวิณี หงษ์เจริญ - 2017-07-19 10:58:41
ผลของการให้ข้อมูลโดยใช้สื่อวิดีทัศน์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัดต่อความวิตกกังวลในผู้ที่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจกแบบไม่ค้างคืน

โดย ภาวิณี หงษ์เจริญ - 2017-07-19 10:58:38
ผลลัพธ์การกลับเข้าทำงานของผู้ป่วยโณงพยาบาลสมุทรสาคร หลังได้รับการประเมินก่อนกลับเข้าไปทำงาน

โดย ภาวิณี หงษ์เจริญ - 2017-07-19 10:58:36
การพัฒนา Care giver ในการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ กรณีศึกษา รพสต.บางยาง

โดย ภาวิณี หงษ์เจริญ - 2017-07-19 10:58:33
การประเมินภาวะโภชนาการผู้ป่วยในพักรักษาในโณงพยาบาลสมุทรสาคร โดยใช้โปรแกรม Naf:Nutrition Alert From

โดย ภาวิณี หงษ์เจริญ - 2017-07-19 10:58:31
การลดสารปนเปื้อนในการล้างผักและผลไม้ด้วยเบคกิ้งโซดา

โดย ภาวิณี หงษ์เจริญ - 2017-07-19 10:58:28
การพัฒนาประสิทธิภาพการสอนผู้ป่วยหลังผ่าตัดโรคจอประสาทตาลอกโดยวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างการใช้หุ่นทดลองและแผ่นพับหอผู้ป่วยจักษุโรงพยาบาลบ้านแพ้วฯ

โดย ภาวิณี หงษ์เจริญ - 2017-07-19 10:58:25
การพัฒนาประสิทธิภาพการหยอดยาตาของผู้ป่วยกลุ่มที่มีปัญหาสายตาเลือนรางและสายตาบอดโดยการใช้สัญลักษณ์สัมผัสมือ หอผู้ป่วยจักษุ โณงพยาบาลบ้านแพ้วฯ

โดย ภาวิณี หงษ์เจริญ - 2017-07-19 10:58:22
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ 1-3 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

โดย ภาวิณี หงษ์เจริญ - 2017-07-19 10:37:02
ความสัมพันธ์ของความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ

โดย ภาวิณี หงษ์เจริญ - 2017-07-19 10:34:30
ประสิทธิผลของปฏิทินสื่อสารต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการต่างด้าวของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

โดย ภาวิณี หงษ์เจริญ - 2017-07-18 09:52:41