Untitled Document
โครงการ ประชุม/อบรม ดูงาน/อื่นๆ สถานที่สำคัญ ภาพเก่าเล่าอดีต กีฬา ทำรายการ
มอบหน้ากากกันฝุ่นวันที่ 20 มี.ค. 62 ถึง 20 มี.ค. 62
วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. หน่วยจ่ายกลาง กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ได้จัดทำหน้ากากกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ศูนย์ โดยมีผู้แทนจากหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้างาน เป็นผู้รับมอบหน้ากากอนามัย และได้รับเกียรติจาก นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 มาเป็นประธานมอบหน้ากากกันฝุ่นให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ศูนย์ครั้งนี้
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
รับประทานประกาศนียบัตรวันที่ 12 มี.ค. 62 ถึง 12 มี.ค. 62
วันที่ 12 มีนาคม 2562 คณะผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี นำโดย นพ.สมเกียรติ อรุณภาคมงคล รองผู้อำนวยการศูนย์ด้านบริการ และคณะ เป็นผู้แทนเข้ารับประทานประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ตามที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 5 ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ของสถานพยาบาล ที่ได้มุ่งมั่นและทุ่มเทในการสร้างระบบงานที่มีคุณภาพอันจะเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับบริการของสถานพยาบาล ณ ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
คนดีศรีอนามัย ประจำปี 2561วันที่ 12 มี.ค. 62 ถึง 12 มี.ค. 62
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ขอแสดงความยินดีกับ พญ.มณฑา ไชยะวัฒน รองผู้อำนวยการศูนย์ด้านวิชาการ และนายดิษฎา ภัทรพงศาเศรษฐ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น "คนดีศรีอนามัย” ระดับกรม ประจำปี 2561 โดยผู้ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ เป็นคนดีศรีอนามัย จะคัดเลือกจากข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ที่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ งานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี มีผลงานดีเด่น โดยยึดหลักการครองตน ครองคน ครองงานและประพฤติปฏิบัติตนตามข้อบังคับของกรมอนามัยว่าด้วยจรรยาบรรณของกรมอนามัย พ.ศ.2551 โดยมี พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในพิธีมอบโล่ รางวัลเชิดชูเกียรติ ในวันสถาปนากรมอนามัย ครบรอบ 67 ปี ณ ห้องประชุมกำธร ชั้น 1 กรมอนามัย
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุม พรบ.อาหารทารกและเด็กเล็กวันที่ 11 มี.ค. 62 ถึง 12 มี.ค. 62
กลุ่มงานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้่าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 ภายใต้โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต ในเขตสุขภาพที่ 5 โดยได้รับเกียรติจาก นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม และ น.ส.สกาวรัตน์ เทพรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ราชบุรี (ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 80 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
คณะศึกษาดูงานจากประเทศสมาชิกอาเซียนวันที่ 7 มี.ค. 62 ถึง 7 มี.ค. 62
ศูนย์อนามัยที่ 5 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศสมาชิกอาเซียน วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายแพทย์วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 และคณะ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศสมาชิกอาเซียน โอกาสเข้าศึกษาดูงานการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ในการนี้ คณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมอาคารสโมสรเสือป่า ราชบุรี และร่วมรับฟังบรรยายโดย แพทย์หญิงวาทิยา คำยอด เรื่อง สถานการณ์และแนวทางการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เขตสุขภาพที่ 5 ณ ห้องประชุมดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ทำบุญใส่บาตรประจำเดือนมีนาคมวันที่ 6 มี.ค. 62 ถึง 6 มี.ค. 62
วันที่ 6 มีนาคม 2562 : ชมรมจริยธรรม ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดพิธีทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ โดยได้รับเกียรติจาก พญ.มณฑา ไชยะวัฒน นายแพทย์เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นประธานจุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย ณ อาคารสโมสรเสือป่าราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าศึกษาดูงานอนามัยแม่และเด็กวันที่ 5 มี.ค. 62 ถึง 5 มี.ค. 62
อาจารย์ และนักศึกษา จากมหาวิทยาลับราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าศึกษาดูงานอนามัยแม่และเด็ก ณ ศูนย์อนามัยท่ี 5 ราชบุรี โดยมี นางสาวสกาวรัตน์ เทพรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ และบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้ารับการศึกษาดูงานจำนวน 52 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมการพัฒนารูปแบบบริการส่งเสริมสุขภาพวันที่ 4 มี.ค. 62 ถึง 5 มี.ค. 62
ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนารูปแบบบริการส่งเสริมสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำหนักเกินโรคอ้วน สำหรับสถานบริการสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2562 ณ บ้านสวนส้มทิพย์ รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) รุ่น 2 / 2562วันที่ 1 มี.ค. 62 ถึง 1 มี.ค. 62
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดอบรมเรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ด้วยหุ่นสาธิตและเครื่อง AED แบบสาธิต (รุ่นที่ 2) เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้ารับการอบรม 45 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมการดำเนินการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่นวันที่ 1 มี.ค. 62 ถึง 1 มี.ค. 62
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ดำเนินการจัดประชุมวิชาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น และสรรหาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น โครงการส่งเสริมการจัดบริการที่เป็นมิตรและสร้างเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาภาคีเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชน โดยได้รับเกียรติจาก นพ.สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม และ นายไพรัช มโนสารโสภณ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยท่ี 5 ราชบุรี (ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 100 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมการขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านทุจริตวันที่ 25 ก.พ. 62 ถึง 25 ก.พ. 63
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนคุณธรรม และต่่อต้านทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยได้รับเกียรติจาก อ.เรืองรัตน์ บัวสัมฤทธิ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กรมสุขภาพจิต เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 90 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ร.2วันที่ 24 ก.พ. 62 ถึง 24 ก.พ. 62
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ร.2 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงยิมเนเซียม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุร โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ร.2 ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสำคัญที่มีต่อชาติไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 5 และหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และประชาชน ร่วมวางพานพุ่มเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์อย่างพร้อมเพรียง
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
รายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีวันที่ 22 ก.พ. 62 ถึง 22 ก.พ. 62
วันที่ 22 ก.พ.2562 เวลา 13.30 น. นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เข้ารายงานตัวรับตำแหน่งใหม่ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร เนื่องในโอกาสมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) รุ่น 1 / 2562วันที่ 22 ก.พ. 62 ถึง 22 ก.พ. 62
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดอบรมเรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ด้วยหุ่นสาธิตและเครื่อง AED แบบสาธิต เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้ารับการอบรม 70 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมเจ้าหน้าที่และมอบดอกไม้แสดงความยินดีวันที่ 21 ก.พ. 62 ถึง 21 ก.พ. 62
ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดประชุมเจ้าหน้าที่และร่วมมอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 5 ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าร่วมประชุม 110 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ตรวจสอบเครื่องมือทางการแพทย์วันที่ 20 ก.พ. 62 ถึง 22 ก.พ. 62
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตรวจวิศวกรรมความปลอดภัย 7 ระบบ บำรุงรักษาและทดสอบเครื่องมือแพทย์ เพื่อเป็นการสร้างคุณภาพและมาตรฐานให้กับโรงพยาบาลด้านเครื่องมือแพทย์และสาธารณสุข
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพ(Health Literacy) ตัวชี้วัดที่ 2.5 รุ่นที่ 2วันที่ 20 ก.พ. 62 ถึง 20 ก.พ. 62
ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพ(Health Literacy) ตัวชี้วัดที่ 2.5 รุ่นที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม และนายธนชีพ พีระธรณิศร์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพ(Health Literacy) ตัวชี้วัดที่ 2.5 รุ่นที่ 1วันที่ 18 ก.พ. 62 ถึง 18 ก.พ. 62
ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพ(Health Literacy) ตัวชี้วัดที่ 2.5 รุ่นที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม และนายธนชีพ พีระธรณิศร์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ร่วมแสดงความยินดี ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีวันที่ 18 ก.พ. 62 ถึง 18 ก.พ. 62
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการบริหารศูนย์และหัวหน้ากลุ่มงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี และร่วมประชุมรับฟังผลดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
สมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ ร่วมแสดงความยินดีวันที่ 18 ก.พ. 62 ถึง 18 ก.พ. 62
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารสโมสรเสือป่า ราชบุรี สมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ กระทรวงสาธารณสุข สาขาราชบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
กิจกรรมรณรงค์ “สาวไทยแก้มแดง ด้วยวิตามินแสนวิเศษ"วันที่ 14 ก.พ. 62 ถึง 14 ก.พ. 62
กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานและวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ “สาวไทยแก้มแดง ด้วยวิตามินแสนวิเศษ” ตามที่กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบาย “ส่งเสริมสาวไทยแก้มแดง ด้วยวิตามินแสนวิเศษ” เพื่อส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ขอแสดงความยินดี นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์วันที่ 13 ก.พ. 62 ถึง 13 ก.พ. 62
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โดยสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำอาคารสโมสรเสือป่า ราชบุรี รวมทั้งได้สักการบูชาพระประธานในห้องทำงานเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมหลักสูตรพระศิลานุปัฏฐาก (พระ อสว.)วันที่ 13 ก.พ. 62 ถึง 15 ก.พ. 62
กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรพระศิลานุปัฏฐาก พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (พระ อสว.) 70 ชั่วโมง ให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพตามธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 และพัฒนาวัดให้เป็น วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Trmple) สำหรับชุมชน ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนพระสงฆ์เข้ารับการอบรม 75 รูป)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
นักศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมวันที่ 8 ก.พ. 62 ถึง 8 ก.พ. 62
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ให้การต้อนรับอาจารย์และคณะนักศึกษา จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางมาศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และเยี่ยมชมอาคารและประวัติความเป็นมาภายในศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
งานเสวนาแก้ปัญหาคุณภาพอากาศราชบุรีในระยะยาวแบบยั่งยืนวันที่ 7 ก.พ. 62 ถึง 7 ก.พ. 62
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.30 น. พญ.มณฑา ไชยะวัฒน นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ร่วมบรรยาย เรื่อง ผลกระทบต่อสุขภาพของฝุ่นละออง PM2.5 และมีการออกบูธบริการ ตรวจความจุปอดแก่ผู้มาร่วมงาน ในงานเสวนาแก้ปัญหาคุณภาพอากาศราชบุรีในระยะยาวแบบยั่งยืน โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานโดยจังหวัดราชบุรีร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีจัดขึ้น มีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ อำเภอ องค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้ประกอบการ โรงโม่ โรงโอ่ง ชาวนา ชาวไร่ สภาเกษตรกร สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป ร่วมเวทีเสวนา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรม ณ เวลาห้องเวลาดี 1
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
การขับเคลื่อนและประเมินตัวชี้วัด และการเขียนรายงาน PMQA #2วันที่ 6 ก.พ. 62 ถึง 6 ก.พ. 62
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด การประเมินตัวชี้วัดและการเขียนรายงานตามแนวทาง PMQA ปี พ.ศ. 2562 โดยมี นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และ นางพัชรี วารีนิล หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ดร.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมวิชาการและรณรงค์การจัดการฝุ่นละออง PM 2.5วันที่ 5 ก.พ. 62 ถึง 5 ก.พ. 62
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:00 น. กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมวิชาการและรณรงค์การจัดการฝุ่นละออง PM 2.5 โดยได้รับเกียรติจาก นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมทั้งให้นโยบายและมาตรการแนวทางการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก และ พญ.มณฑา ไชยะวัฒน นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ด้วยสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ได้สูงเกินค่ามาตรฐานหลายสัปดาห์ ที่ผ่านมาและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ด้วยความห่วงใย ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จึงได้จัดประชุมวิชาการและรณรงค์การจัดการฝุ่นละออง PM 2.5 ขึ้น ซึ่งในการจัดประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อหามาตรการ ในการป้องกันและแก้ปัญหาในระยะยาวและการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการดูแลสุขภาพที่ถูกวิธีจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
dddddวันที่ 5 ก.พ. 62 ถึง 5 ก.พ. 62
sdfsdfsdfsdf
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
aaaaaaaวันที่ 5 ก.พ. 62 ถึง 5 ก.พ. 62
sffdddd
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
แจกหน้ากากกันฝุ่นละอองวันที่ 28 ม.ค. 62 ถึง 28 ม.ค. 62
วันนี้ (28 ม.ค.2562) เวลา 14.00 น. หน่วยจ่ายกลาง กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ได้จัดทำหน้ากากกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ กลุ่มเสี่ยง เช่น เป็นหวัด แพ้อากาศ เป็นภูมิแพ้ โดยได้รับเกียรติจาก นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) มาเป็นประธานมอบหน้ากากกันฝุ่นให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยง ตามที่กรมควบคุมมลพิษแจ้งการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี มีฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์ มีผลกระทบต่อสุขภาพ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
สัมมนาวิชาการเวทีขับเคลื่อนเด็กไทยรอบรู้ด้านสุขภาพสู่ศตวรรษที่ 21วันที่ 24 ม.ค. 62 ถึง 25 ม.ค. 62
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี และศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดสัมมนาวิชาการเวทีขับเคลื่อนเด็กไทยรอบรู้ด้านสุขภาพสู่ศตวรรษที่ 21 ระดับภาคกลาง “การสร้างมูลค่านวัตกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียน วัยรุ่น” เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน 4.0 ระดับภาคกลาง รวมทั้งเผยแพร่และแลกเปลี่ยนนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านสุขภาพระหว่างภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนวัยรุ่นเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ สูงดีสมส่วน แข็งแรงและฉลาด วันที่ 24 มกราคม 2562 ทันตแพทย์หญิงวิกุล วิสาลเสสถ์ รักษาการทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัยเปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการเวทีขับเคลื่อนเด็กไทยรอบรู้ด้านสุขภาพสู่ศตวรรษที่ 21 ระดับภาคกลาง “การสร้างมูลค่านวัตกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียน วัยรุ่น” ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี ว่า จากสถานการณ์สุขภาพเด็กวัยเรียนภาคกลางปี 2561 พบว่า นักเรียนมีภาวะโภชนาการสูงดีสมส่วน ร้อยละ 63.99 ต่ำกว่าค่าเป้าหมายของประเทศที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ 66 ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ร้อยละ 14.16 เด็กอายุ 12 ปี เพศชายสูงเฉลี่ย 149.28 เซนติเมตร เพศหญิงสูงเฉลี่ย 150.07 เซนติเมตร ซึ่งนโยบายกรมอนามัย กำหนดให้ส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ เด็กชายควรสูงเฉลี่ย 154 เซนติเมตร เด็กหญิงควรสูงเฉลี่ย 155 เซนติเมตร ด้านทันตกรรม เด็กอายุ 12 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก ร้อยละ 38.2 พบฟันผุร้อยละ 29.0 หรือปราศจากโรคฟันผุในฟันแท้ ร้อยละ 71.0 แสดงให้เห็นปัญหาของเด็กวัยเรียนภาคกลางที่มีภาวะทุพโภชนาการในกลุ่มเริ่มอ้วนและอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื่อรังก่อนวัยอันควร ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศเพิ่มขึ้นในอนาคต ทุกภาคส่วนจึงต้องเข้ามาบูรณาการแผนงานและมีส่วนร่วมในการผลักดันเพื่อให้เกิดนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างเด็กวัยเรียนวัยรุ่น สูงดีสมส่วน ฉลาด แข็งแรง และฟันไม่ผุผ่านกระบวนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับเด็ก ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น อาทิ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยให้เด็กมีส่วนร่วม ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง และสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเข้าถึง เข้าใจ องค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุภาพของตนเองได้ โดยมีเป้าหมายที่สำคัญในการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน วัยรุ่น คือ การพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตใจให้สมบูรณ์แข็งแรง เติบโตเต็มศักยภาพ มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีทักษะการดูแลสุขภาพตนเอง และมีพฤติกรรมที่เหมาะสม “ทั้งนี้ การประชุมสัมมนาฯในครั้งนี้ ถือเป็นการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ตลอดจนภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน 4.0 ระดับภาคกลาง พร้อมทั้งแสดงผลงานนวัตกรรมในระดับพื้นที่ที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน และส่งเสริมให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับครอบครัว ผู้ปกครอง และท้องถิ่น ด้วยกระบวนการ Family coacher เพื่อส่งผลต่อเด็กวัยเรียนภาคกลางสูงดีสมส่วน ฉลาดและแข็งแรง ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวัยเรียนวัยเรียนวัยรุ่นในการเพิ่มพูนองค์ความรู้สำหรับการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่นอย่างรอบด้าน” ทันตแพทย์หญิงวิกุล กล่าว
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
กิจกรรม “ปลอดฝุ่น ปอดดี” วันที่ 23 ม.ค. 62 ถึง 23 ม.ค. 62
วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น.ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ปลอดฝุ่น ปอดดี” เดินหน้าให้ความรู้ในการป้องกันสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซามหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยได้รับเกียรติจาก นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม ปลอดฝุ่น ปอดดี โดยมีนายสุรพล อริยปิติพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร แพทย์หญิงมณฑา ไชยะวัฒน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมงานกิจกรรม
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
การขับเคลื่อนและประเมินตัวชี้วัด และการเขียนรายงาน PMQAวันที่ 23 ม.ค. 62 ถึง 23 ม.ค. 62
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด การประเมินตัวชี้วัดและการเขียนรายงานตามแนวทาง PMQA ปี พ.ศ. 2562 โดยมี นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และ นางพัชรี วารีนิล หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นางศรีวิภา เลี้ยงพันธ์สกุล ผู้อำนวยการพัฒนาระบบราชการ กรมอนามัย เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุวันที่ 21 ม.ค. 62 ถึง 23 ม.ค. 62
กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) โดยได้รับเกียรติจาก พญ.มณฑา ไชยะวัฒน นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และ น.ส.ชัชฎาภรณ์ จิตตา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 110 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพและสร้างความรอบรู้ผู้นำชุมชน (Health Leader) วันที่ 16 ม.ค. 62 ถึง 16 ม.ค. 62
กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพและสร้างความรอบรู้ผู้นำชุมชน (Health Leader) สู่การเป็น Health coach ระดับตำบล เพื่อชุมชนหุ่นดี สุขภาพดีในศตวรรษที่ 21 เขตสุภาพที่ 5 โดยได้รับเกียรติจาก พญ.มณฑา ไชยะวัฒน นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม และ นางพัชรี วงศ์ษา นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมพัฒนาคุณภาพในระบบ HA ครั้งที่ 1/2562วันที่ 16 ม.ค. 62 ถึง 17 ม.ค. 62
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมพัฒนาคุณภาพในระบบ HA โดยได้รับเกียรติจาก นพ.สุรชัย ปัญญาพฤทธิ์พงศ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 60 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
การพัฒนา Health literacy เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุคุณภาพวันที่ 14 ม.ค. 62 ถึง 14 ม.ค. 62
กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ เขตสุขภาพที่ 5 ปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก พญ.มณฑา ไชยะวัฒน นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยท่ี 5 เป็นเป็นประธานกล่าวเปิดประชุม และ นส.ชัฏชาภรณ์ จิตตา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 80 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
วันเด็กแห่งชาติ 2562วันที่ 12 ม.ค. 62 ถึง 12 ม.ค. 62
กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองราชบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับเด็กและเยาวชน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติและปรับใช้ได้ชีวิตประจำวันได้ ซึ่งเน้นจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วม รณรงค์ดื่มนมจืด ยืดความสูง Love Milk Day กิจกรรมส่งเสริมเพิ่มการกินผักและผลไม้ และกระโดดโลดเต้นเล่นสนุก ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 พรรษา (ข้างโรงยิมเนเซี่ยม) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรม Thai School Lunch รุ่นที่ 3วันที่ 8 ม.ค. 62 ถึง 9 ม.ค. 62
กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบการจัดสำรับอาหารกลางวัน Thai School Lunch รุ่นที่ 3 ให้กับบุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก พญ.มณฑา ไชยะวัฒน นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม และ น.ส.สกาวรัตน์ เทพรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 61 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562วันที่ 7 ม.ค. 62 ถึง 7 ม.ค. 62
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ได้จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อให้เด็กได้กล้าแสดงออก และรู้ถึงความสำคัญของตนเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ ที่มีต่อตนเองและสังคม ชุมชน ครอบครัวมีส่วนร่วม รับผิดชอบ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการ และมีประสบการณ์ตรงให้กับเด็ก ในวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "แม่ครัวอนามัยหัวใจรักเด็ก"วันที่ 5 ม.ค. 62 ถึง 6 ม.ค. 62
งานอนามัยวัยเรียน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แม่ครัวอนามัยหัวใจรักเด็ก" พัฒนาคุณภาพอาหาร ขนม นม และเครื่องดื่ม ตามมาตรฐานโภชนาการ สุขาภิบาลอาหาร และอาหารปลอดภัย โดยได้รับเกียรติจาก พญ.มณฑา ไชยะวัฒน นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม และ นางวรลักษณ์ คงหนู นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ครู ผู้ดูแลเด็ก นักวิชาการจาก อปท. สสจ. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน จำนวน 100 คน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมปิดการตรวจสอบภายใน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีวันที่ 28 ธ.ค. 61 ถึง 28 ธ.ค. 61
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. กลุ่มตรวจสอบภายใน นำโดยนางสาวพิมพ์ภวดี ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ประชุมปิดการตรวจสอบภายใน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ณ ห้องประชุมลีลาวดี โดยได้แจ้งผลการตรวจสอบต่อ พญ.มณฑา ไชยะวัฒน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี และแจ้งประเด็นข้อตรวจพบต่างๆ ให้ทราบเบื้องต้น
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "เสนอโครงร่างงานวิจัย R2R และนวัตกรรม และการจัดสรรค์งบประมาณ"วันที่ 26 ธ.ค. 61 ถึง 27 ธ.ค. 61
คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "เสนอโครงร่างงานวิจัย R2R และนวัตกรรม และการจัดสรรค์งบประมาณ" โดยมี นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และได้รับเกียรติจาก ดร.นงนภัส เที่ยงกมล เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีงาน 5 กลุ่มวัย และงานอนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งบุคลากรของศูนย์ฯ ที่สนใจเข้าร่วมประชุม ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 40 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ต้อนรับทีมคณะตรวจสอบภายใน กรมอนามัยวันที่ 24 ธ.ค. 61 ถึง 28 ธ.ค. 61
วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. พญ.มณฑา ไชยะวัฒน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯได้ต้อนรับทีมคณะตรวจสอบภายใน กรมอนามัย นำทีมโดย นางสาวอรวรรณ ศรีสงคราม นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ 3 และเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย โดยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอบเขตในการตรวจสอบของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ระหว่างวันที่ 24- 28 ธันวาคม 2561
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์วันที่ 20 ธ.ค. 61 ถึง 20 ธ.ค. 61
งานอนามัยผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ หลักสูตรพระศิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.) ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรม Thai School Lunch รุ่นที่ 2วันที่ 19 ธ.ค. 61 ถึง 20 ธ.ค. 61
กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบการจัดสำรับอาหารกลางวัน Thai School Lunch รุ่นที่ 2 ให้กับบุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม และ น.ส.สกาวรัตน์ เทพรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 40 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรม “เทคนิคการตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” วันที่ 18 ธ.ค. 61 ถึง 18 ธ.ค. 61
วันที่ 18 ธันวาคม 2561 กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมศูนย์อนามัยที่ 5 ได้จัดอบรม “เทคนิคการตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ในโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 โดยมี นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม วัตถุประสงค์การจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชน และสนับสนุนให้ตำบลมีการพัฒนาความเข้มแข็งด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนได้อย่างเหมาะสม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและผู้รับผิดชอบงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จาก 8 จังหวัด ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรม Thai School Lunch รุ่นที่ 1วันที่ 17 ธ.ค. 61 ถึง 18 ธ.ค. 61
กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบการจัดสำรับอาหารกลางวัน Thai School Lunch รุ่นที่ 1 ให้กับบุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม และ น.ส.สกาวรัตน์ เทพรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 65 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุม Green & Clean Hospitalวันที่ 13 ธ.ค. 61 ถึง 14 ธ.ค. 61
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมศูนย์อนามัยที่ 5 ได้จัดประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเรื่องการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมGREEN & CLEAN Hospital แบบบูรณาการในวันที่ 13 ถึง 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะของบุคลากรสาธารณสุขเกี่ยวกับการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กร อย่างบูรณาการ สามารถขับเคลื่อนขยายผลการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าอบรมจากบุคลากรหน่วยงานในเขตสุขภาพที่ 5 และจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 8 จังหวัด โรงพยาบาลในสังกัด กระทรวงสาธารณสุขและสังกัดกรมวิชาการ (ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 80 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทาง PMQA 4.0วันที่ 13 ธ.ค. 61 ถึง 14 ธ.ค. 61
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทาง PMQA 4.0 (ครั้งที่ 5) โดยมี นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม และ อ.กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าประชุมจำนวน 60 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,