ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Untitled Document
โครงการ ประชุม/อบรม ดูงาน/อื่นๆ สถานที่สำคัญ ภาพเก่าเล่าอดีต กีฬา ทำรายการ
ประชุม PP Excellence Forum 2017วันที่ 29 มี.ค. 60 ถึง 31 มี.ค. 60
การประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ (Promotion and Prevention Excellence Strategic Plan Forum : PP Excellence Forum 2017) ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กทม.
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 ซ้อมแผนสถานการณ์จำลองเมื่อมีผู้ป่วยวิกฤตโดยใช้ระบบ Fast Track ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5วันที่ 23 มี.ค. 60 ถึง 0 3
นพ. ธีระ ภิรมย์สวัสดิ์ ประธาน.................. เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง Impending uterine rupture และ ลดภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด (preterm) โดยใช้ Progesterone ที่ห้อง LR ,OR พร้อมซักซ้อมแผนสถานการณ์จำลองเมื่อมีผู้ป่วยวิกฤตโดยใช้ระบบ Fast Track ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในกรณีที่มีผู้ป่วยฉุกเฉินมารับบริการ เพื่อลดภาวะความเสี่ยงที่จะเกิดกับผู้รับบริการ และปรับระบบบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ตั้งครรภ์คุณภาพ ลูดเกิดรอด แม่ปลอดภัย
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 ปลุกกระแสลดการกินเค็ม หวั่นผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริโภคเค็มเสี่ยงโรค ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 5วันที่ 23 มี.ค. 60 ถึง 23 มี.ค. 60

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (HPHNQC)วันที่ 22 มี.ค. 60 ถึง 22 มี.ค. 60
งานวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการประชุมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (HPHNQC) พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ (HPHNQC) โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นผู้มอบ และกล่าวถึงทิศทางการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ยุค 4.0
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 เดินหน้าวางแผนบูรณาการความร่วมมือ 4 กระทรวงหลัก ชูตำบลบัวงาน อ.ดำเนิน จ.ราชบุรี เป็นตำบลต้นแบบของการสร้างเมืองผู้สูงอายุ ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลบัวงามวันที่ 21 มี.ค. 60 ถึง 0 3
พ.ญ.มณฑา ไชยะวัฒน รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 นำทีมนักวิชาการสาธารณสุข ร่วมวางแผนปฎิบัติการการบูรณาการความร่วมมือการดำเนินงานในกลุ่มวัยผู้สูงอายุ กับ 4 กระทรวง ได้แก่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี เทศบาลตำบลบัวงาม กศน.ดำเนินสะดวก สาธารณสุขอำเภอดำเนินสะดวก สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี และภาคีเครือข่ายภาครัฐและประชาสังคม เสริมพลังผลัดดันให้เป็นตำบลต้นแบบของการสร้างเมืองผู้สูงอายุ ของเขตสุขภาพที่ 5 นำไปสู่การพัฒนาในพื้นที่อื่นไต่อไป
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมการวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุขวันที่ 20 มี.ค. 60 ถึง 22 มี.ค. 60
ศูนย์ฝึกอบรมทิวทอง ดำเนินการจัดอบรม การวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 1 (สำหรับ รพ.ราชบุรี) ณ ห้องกระดังงา ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โดยมีแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุขจาก โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีเข้ารับการอบรม และได้รับเกียรติจาก ดร.พัชรินทร์ สมบูรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมเรื่องเพศพูดได้ในครอบครัววันที่ 20 มี.ค. 60 ถึง 23 มี.ค. 60
งานวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ดำเนินการจัดอบรม "พัฒนาศักยภาพวิทยากรการจัดอบรมเรื่องเพศพูดได้ในครอบครัว" สำหรับบุคลากรสาธารณสุข และครูโรงเรียนในเขตสุขภาพที่ 5 โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 เดินหน้าพัฒนาองค์กรจัดประชุมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทาง PMQA ที่ห้องประชุมดาวเรืง ศูนย์อนามัยที่ 5วันที่ 16 มี.ค. 60 ถึง 17 มี.ค. 60
น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษณ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทาง PMQA โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมการประชุมกว่า 60 คน การจัดประชุมดังกล่าวเป็นการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กร ตามที่รัฐบาลได้มุ่งพัฒนาระบบราชการเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐปรับปรุงการทำงาน ยกระดับการบริหารจัดการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดิ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 รับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรีอนามัยดีเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบกรมอนามัย 65 ปี ที่ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขวันที่ 13 มี.ค. 60 ถึง 0 3
นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี รับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรีอนามัยดีเด่น ข้าราชการประเภทอำนวยการ วิชาการระดับผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในโอกาสครบรอบกรมอนามัย 65 ปี จาก น.พ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย และ นางโสภี ไชยอ่อน พนักงานบริการ รับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรีอนามัยดีเด่น ในระดับลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงฯ ลูกจ้างชั่วคราว โดยการมอบรางวัลในครั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่กรมอนามัยในการทำงาน และในโอกาสครบรอบ 65 ปี กรมอนามัย อธิบดีกรมอนามัย ได้ประกาศ KICK OFF วัฒนธรรมกรมอนามัย MOPH to HEALTH พร้อมทั้งมอบเข็มแกนนำ GEN Y เพื่อให้มีการขับเคลื่อนคนกรมอนามัยให้เป็นคนไทย 4.0 ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) แบบมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 ชู Modelการส่งเสริมสุขภาพ เสริมกำลัง อสม.อบต.หนองไข่น้ำ ที่ศูนย์Fitness center ศูนย์อนามัยที่ 5วันที่ 10 มี.ค. 60 ถึง 0 3
นางพัชรี วงศ์ษา นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นวิทยากรให้ความรู้ การส่งเสริมสุขภาพหลัก3อ. อารมณ์ อาหาร ออกกำลังกาย แนะวิธีการเลือกรับประทานอาหารเสริมแคลเซียม และออกกำลังกายเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อ ห่างไกลโรคกระดูกพรุน พร้อมทั้งนำทีม อสม.อบต.หนองไข่น้ำ จ.สระบุรี กว่า 60 คน เข้าศึกษาดูงานพร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมภายในศูนย์Fitness center ศูนย์อนามัยที่ 5
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 เตรียมความพร้อมสร้างความเข้าใจ เพื่อก้าวผ่านการประเมิน HA ขั้น 2 ที่ห้องประชุมดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีวันที่ 1 มี.ค. 60 ถึง 2 มี.ค. 60
นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามระบบคุณภาพ HA" โดยมี นพ.สุรชัย ปัญญาพฤทธิ์พงศ์ เป็นวิทยากร การจัดประชุมดังกล่าว เพื่อสร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ในการเตรียมความพร้อมต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานและบริการสุขภาพ HA ขั้น 2 เพื่อที่จะก้าวไปสู่ขั้นต่อไป โดยมาตราฐานดังกล่าวคือการบริหารความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การจัดการระบบการบริการให้ผู้ป่วยและผู้ปฎิบัติงานลดภาวะเสี่ยงอันถึงแก่ชีวิตของผู้ป่วย และความเสียหายที่จะเกิดกับองค์กรได้ ซึ่งนำไปสู่การวางแผนป้องกันในระยะยาว
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 เผยแนวทาง zero waste managment น้องใหม่ลูกพระจอมฯ วิทยาเขตราชบุรี ที่ห้องประชุมกระดังงา และศูนย์การเรียนรู้จัดการของเสียวันที่ 1 มี.ค. 60 ถึง 0 3
ทีมนักวิชาการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้การจะนำเข้าสู่การเป็นองค์กรต้นแบบตามแนวคิด zero waste managment พร้อมทั้งนำเดินศึกษาดูงานจากประสบการณ์จริงภายในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ของเสีย พบผู้ปฎิบัติงานซักถามกระบวนการทำงาน แด่ ตัวแทนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี จำนวน 12 คน เพื่อนำไปศึกษาและต่อยอดการเรียนต่อไป
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 เปิดบ้านนำร่องเพื่อพัฒนาการสื่อสารรับรู้ทางด้านสุขภาพ(Health literacy)ที่ห้องประชุมดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5วันที่ 23 ก.พ. 60 ถึง 24 ก.พ. 60
น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมการสื่อสารรับรู้ทางด้านสุขภาพ(Health literacy) ที่ห้องประชุมดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 โดยมี ผศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ เป็นวิทยากร การอบรม การจัดอบรมดังกล่าวเป็นการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ตัวแทนบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ในสังกัดกรมอนามัย ได้ปรับเปลี่ยนการสื่อสารให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย นำไปใช้ได้จริงตามบริบทของพื้นที่ แต่ยังคงความหมายเดิม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยการให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าศึกษากลุ่มเป้าหมายตัวอย่างภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 แล้วนำมาคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง นำไปสู่การสื่อสารที่เป็นสากลในระดับประเทศ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรม Care manager รุ่นที่ 3/2560วันที่ 20 ก.พ. 60 ถึง 10 มี.ค. 60
งานผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดอบรม ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 106 คน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมให้บริการยาฝังคุมกำเนิดสำหรับพยาบาลวันที่ 20 ก.พ. 60 ถึง 23 ก.พ. 60
ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดอบรมให้บริการยาฝังคุมกำเนิดสำหรับพยาบาล โดยมีเป้าหมายเป็นพยาบาลวิชาชีพ ในเขตสุขภาพที่ 5 จำนวน 25 คน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ท่องเที่ยวเมืองราชบุรี ปี 2560วันที่ 16 ก.พ. 60 ถึง 25 ก.พ. 60
จังหวัดราชบุรีได้จัดงาน ท่องเที่ยวเมืองราชบุรี ปี 2560 ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นเวลา 17 ปี ที่ถนนรอบๆศาลากลางจังหวัดราชบรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดกิจกรรมรณรงค์ "สาวไทยแก้มแดง มีลูกเพื่อชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษ"วันที่ 10 ก.พ. 60 ถึง 14 ก.พ. 60
การจัดกิจกรรมรณรงค์ “สาวไทยแก้มแดง มีลูกเพื่อชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษ” ตามที่กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบาย “ส่งเสริมสาวไทยแก้มแดง มีลูกเพื่อชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษ”เพื่อส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสืบสานพระราชปณิธาน ในหลวงรัชกาลที่ 9วันที่ 10 ก.พ. 60 ถึง 11 ก.พ. 60
โครงการเฉลิมพระเกียรติสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช งาน “รวมพลังแห่งความดี” เป็นกิจกรรมจิตอาสาสาธารณประโยชน์ โดย ศูนย์อนามัยที่ 5 มีการดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" (รัชกาลที่ 9) ในเดือนกุมภาพันธ์ มีกิจกรรมให้ความรู้ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ในวัยรุ่นทักษะชีวิต อนามัยเจริญพันธุ์ แจกคูปองตรวจสุขภาพ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่จะแต่งงานหรือตั้งครรภ์ ณ บริเวณตลาดเก่าโคยกี้ ราชบุรี ในวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.-21.00 น. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย ตามภารกิจหลักของศูนย์ฯ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 เผยการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก นำเสนอเชิงประจักษ์ แด่นิสิตราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพิ่อเสริมทักษะวันที่ 3 ก.พ. 60 ถึง 0 3
นางสาว พรณิชา ชุณหคัณธรส ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 (ฝ่ายการพยาบาล) พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นิสิตสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 พร้อมคณาจารย์ มหาวิยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กว่า 40 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้นอกห้องเรียน และมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีความรู้ความเข้าใจ เสริมทักษะประสบการณ์ ก่อนออกไปไปเรียนรู้จริง
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 เปิดประตูเผยเคล็ดลับสุขภาพ แก่แกนนำสุขภาพบางคูวัด จ.ปทุมธานีวันที่ 2 ก.พ. 60 ถึง 0 3
พญ.มณฑา ไชยะวัฒน รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ด้านวิชาการ และทีมงานให้การต้อนรับ แกนนำสุขภาพตำบลบางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี จำนวน 120 คน เข้าศึกษาดูงานส่งเสริมสุขภาพ ณ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เพื่อนำไปเพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจ นำไปดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน และนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะนำไปสู่ชุมชนสุขภาพที่ยังยืนต่อไป
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ทีมวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 5 บุกค่ายเยาวชนวัยใส ต้านภัยยาเสพติด ที่ค่ายลูกเสือคุณธรรมวัดเขานกกระจิบ จ.ราชบุรีวันที่ 31 ม.ค. 60 ถึง 0 3
นางรัชนี ลักษิตานนท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นำทีมวิทยากร นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยรุ่น ให้ความรู้ พร้อมกิจกรมนันทนาการ เสริมสร้างทักษะการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การป้องกันการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทักษะการใช้ชีวิต โดยมีตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนในเขตอำเภอเมือง จ.ราชบุรี จำนวน 120 คน เพื่อนำไปขยายผลต่อในโรงเรียนของตน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อสม.จ.ตาก รุ่นที่ 3 เข้าศึกษาดูงานส่งเสริมสุขภาพ ณ ศูนย์อนามัยที่ 5วันที่ 27 ม.ค. 60 ถึง 0 3
อาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดตาก (อสม.) รุ่นที่ 3 กว่า 140 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม และเพื่อให้ตระหนักถึงการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถถ่ายทอดสู่ชุมชนได้
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 เสนอต้นแบบงานบริการที่สู่การวิจัยเสนอแนวทางการทำงานของกรมอนามัย แด่ผู้แทนสำนักงาน กพ. เพื่อพิจารณา ที่ห้องประชุมบรรยายและสรุป อาคารสโสรเสือป่า ราชบุรี ศูนย์อนามัยที่ 5วันที่ 26 ม.ค. 60 ถึง 0 3
นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 พร้อมเจ้าหน้าที่ ตอนรับผู้แทนจากสำนักงาน กพ. และเจ้าหน้าที่จาก กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย เข้าศึกษาดูงาน ด้านการบริการที่นำไปสูการวิจัย และสามารถนำไปใช้ตามบริบทของพื้นที่ได้จริง พร้อมที่จะให้หน่วยงานบริการด้านสาธารณสุขนำไปใช้ต่อได้ตรงเป้าประสงค์ ตรงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อให้ สำนักงาน กพ. นำไปประกอบกัับการพิจาณาจัดสรร ตำแหน่งเพิ่ม
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานการประชุมโครงการระดับจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5 ณ ห้องประชุมดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5วันที่ 23 ม.ค. 60 ถึง 0 3
นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารโครงการระดับจังหวัด (Project Manager) กลุ่มวัยสตรีและเด็กปฐมวัย กลุ่มวัยผู้สูงอายุระดับจังหวัด เขตสุขภาพที่5 และคณะทีมสำนักส่งเสริมสุขภาพ จากกรมอนามัย
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อธิบดีกรมอนามัย และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 5 รอบ 12 เดือนวันที่ 23 ม.ค. 60 ถึง 0 3
นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย และคณะ เข้าเยี่ยมชมอาคารพิพิธภัณฑ์สโมสรเสือป่า ราชบุรี และเข้ารับฟังผลการดำเนินงานของศูนย์อนามัยที่ 5 รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2559 โดยมี นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นผู้นำเสนอ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ของศูนย์อนามัยที่ 5 ให้การต้อนรับ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
สถานีเกษตรหลวง ขุนวาง เชียงใหม่วันที่ 21 ม.ค. 60 ถึง 21 ม.ค. 60
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) สัมผัสความสวยงามของดอกนางพญาเสือโคร่ง หรือซากุระดอย ที่พากันออกดอกสีชมพูสว่างไสวเต็มต้น ขับให้ดอยขุนวางกลายเป็นสีชมพูไปทั้งดอย (คำบรรยายจาก web paidoykan.com)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
วัดพระธาตุดอยคำ จังหวัดเชียงใหม่วันที่ 21 ม.ค. 60 ถึง 21 ม.ค. 60
วัดพระธาตุดอยคำสร้างในรัชสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดยพระโอรสทั้ง 2 เป็นผู้สร้างในปี พ.ศ. 1230 ประกอบด้วยเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ศาลาการเปรียญกุฏิสงฆ์ และพระพุทธรูปปูนปั้น เดิมชื่อวัดสุวรรณบรรพต แต่ชาวบ้านเรียกว่า “วัดดอยคำ”
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
วัดต้นเกว๋น (วัดอินทราวาส) ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่วันที่ 21 ม.ค. 60 ถึง 21 ม.ค. 60
วัดต้นเกว๋น เป็นวัดเก่าแก่ที่มีลักษณะงดงามมาก สิ่งที่น่าสนใจ คือ ศาลาจัตุรมุข ซึ่งพบเพียงหลังเดียวในภาคเหนือ นอกจากนี้ ศิลปกรรมล้านนาดั้งเดิมภายในวัดนี้ยังจัดว่าเป็นต้นแบบที่สมบูรณ์และมีคุณค่ามาก สมาคมสถาปนิกสยามประกาศให้เป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่นเมื่อปี พ.ศ. 2532 (credit web http://travel.mthai.com)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
ดูงานที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่วันที่ 20 ม.ค. 60 ถึง 20 ม.ค. 60
อำเภอสะเมิง เป็นอำเภอที่อยู่ห่างตัวเมืองเชียงใหม่ 45 ก.ม. ระหว่างทางที่ไปเป็นทางขึ้นเขา นักท้องเทียวจะไปชาวงเดือนกุมภาพันธ์ เพราะเป็นช่วงเทศกาบสตอเบอรี่ของอำเภอสะเมิง
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดประชุมปฏิบัติการ “การจัดการค่ากลางที่คาดหวังระดับจังหวัด" ที่ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีวันที่ 18 ม.ค. 60 ถึง 19 ม.ค. 60
นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 นำทีมงานดำเนินการจัดอบรมการจัดการค่ากลางที่คาดหวังระดับจังหวัด ให้กับบุคลากรสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 5 ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี มีผู้เข้าร่วมการประชุม จาก 4 จังหวัด จังหวัดราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุรี รวมกว่า 120 คน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 เปิดบ้านให้ความรู้ อสม.จ.ตาก รุ่นที่ 2 ที่ห้องประชุมราชาวดีวันที่ 17 ม.ค. 60 ถึง 0 3
อาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดตาก (อสม.) รุ่นที่ 2 กว่า 150 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม และเพื่อให้ตระหนักถึงการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถถ่ายทอดสู่ชุมชนได้
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมกับเทศบาลเมืองราชบุรี จัดกิจกรรมวันเด็ก พอเพียงตามรอยพ่อ Love Milk Day ส่งเสริมสุขภาพเด็กไทย สูงดีสมส่วน ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ข้างโรงยิมเนเซียมราชบุรี 4,000 ที่นั่ง จังหวัดราชบุรี วันที่ 14 ม.ค. 60 ถึง 0 3
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 งานวัยเรียน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองราชบุรี นำทีมจัดกิจกรรมบูธให้ความรู้ ส่งเสริมสุขภาพเด็กไทย สูงดีสมส่วน สายตาดี ฟันไม่ผุ แข็งแรงและฉลาด โดยเป็นกิจกรรมสันทนาการสอดแทรกความรู้ อาทิกิจกรรม กุ๊กน้อยละเลงครัว สื่อถึงการมีส่วนร่วมของเด็กและผู้ปกครองให้มีกิจกรรมทำร่วมกันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมโภชนาการเด็กให้ทานผัก ผลไม้ กิจกรรม Love Milk Day ดื่มนมรสจืด ยืดความสูง ฟันไม่ผุ แข็งแรงและฉลาด ได้รับความสนใจจากเด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดประชุม MCH.Board ระดับจังหวัดและระดับเขต ที่ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์วันที่ 11 ม.ค. 60 ถึง 0 3
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 งานอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก (MCH.Board) ระดับจังหวัดและระดับเขต ภายใต้โครงการพัฒนาระบบฝากครรภ์และการคลอดคุณภาพในเขตสุขภาพที่ 5 ที่โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 100 คน อาทิ สูติแพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธาณสุข ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก ราชวิทยาลัยสูตินารีแพทย์แห่งประเทศไทย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 การประชุม MCH.Board ระดับเขตจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัดและระดับเขต เพื่อให้โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่5 สามารถจัดบริการดูแลระยะตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด ได้มาตราฐาน และผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กได้รับการพัฒนา
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 แสดงเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตวันที่ 6 ม.ค. 60 ถึง 0 3
นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 นำทีมผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 5 แสดงเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของศูนย์อนามัยที่ 5 "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
สอนไม้ดอก ดอยตุงวันที่ 28 ธ.ค. 59 ถึง 28 ธ.ค. 59
ออกจากหอแห่งความทรงจำ จะไปถึงสวนไม้ดอกบนดอยตุง ซึ่งต้องเสียค่าเข้าชม ณ.จุดนี้อีก 90 บาท ซึ่งมีไม้ดอกหลากสีสันมากมาย บรรยากาศคล้อยกับดอยปุย ที่เชียงใหม่
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
จุดชมวิว ดอยช้างมูบ (ข้อมูลจากเชียงรายโฟกัส)วันที่ 28 ธ.ค. 59 ถึง 28 ธ.ค. 59
จุดชมวิวดอยช้างมูบ ตั้งอยู่ในพื้นที่กองร้อยทหารม้าที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ หมู่ที่ 10 ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นหน่วยกำลังป้องกันชายแดน ไทย-พม่า ตั้งอยู่ชิดแนวเขตชายแดนไทยพม่า
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
พระธาตุดอยตุง อ.แม้จัน จังหวัดเชียงราย (ข้อมูลจากเชียงรายโฟกัส)วันที่ 28 ธ.ค. 59 ถึง 0 3
วัดพระมหาชินธาตุเจ้า (ดอยตุง) หรือเรียกโดยทั่วไปว่า วัดพระธาตุดอยตุง ตั้งอยู่บริเวณส่วนที่เรียกว่าหน้าอกของดอยนางนอน ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวเขา ซึ่งดอยตุงมีระยะทางจากอำเภอเมืองเชียงรายประมาณ 46 กม. และมีพระธาตุดอยตุงประดิษฐานอยู่บนยอดดอย มองเห็นได้ในระยะไกล เนื่องจากพระธาตุดอยตุงตั้งอยู่สูงกว่าระดับน่ำทะเลประมาณสองพันเมตร และอยู้ห่างจากพระตำหนักดอยตุง 7 กม.
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
หอแห่งแรงบรรดาลใจ บนดอยตุงวันที่ 28 ธ.ค. 59 ถึง 28 ธ.ค. 59
ก่อนจะเข้าพระตำหนักดอยตุง จะผ่าน "หอแห่งบันดาลใจ" ค่าเข้าชม 90 บาท จะเป็นหอแห่งบันดาลใจของสมเด็จย่า ที่จะพัฒนาดอยตุง จากภูเขาหัวโล้น เนื่องจากการทำลายป่า ให้กลับมาเขียว และชาวบ้านมีงานทำจากการพัฒนาบนดอยตุง ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
วัดร่องเสือเต้น ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านร่องเสือเต้น ต.ริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชี่ยงราย (ข้อมูลจาก เชียงรายโฟกัส) วันที่ 28 ธ.ค. 59 ถึง 28 ธ.ค. 59
สร้างสรรค์โดยศิลปินชาวพื้นบ้าน นายพุทธา กาบแก้ว หรือ สล่านก ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย ผู้ซึ่งเมื่อคราวจบการศึกษาใหม่ๆ ได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาและเป็นลูกมือของอาจารย์เฉลิมชัย ในการสร้างวัดร่องขุน เมื่อมีโอกาสได้มาสร้างวิหารวัดแห่งนี้ จึงได้นำวิชาที่ร่ำเรียนมารังสรรค์ให้เกิดประโยชน์ จนกลายเป็นวัดโดดเด่นในเรื่องสีสันและความสวยงาม
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
วัดห้วยปลากั้งวันที่ 27 ธ.ค. 59 ถึง 27 ธ.ค. 59

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ไร่บุญรอด อ.เมือง เชียงรายวันที่ 27 ธ.ค. 59 ถึง 27 ธ.ค. 59

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
บ้านดำ ของศิลปิน ถวัลย์ ดัชนีวันที่ 27 ธ.ค. 59 ถึง 27 ธ.ค. 59

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
มหกรรมไม้ดอกอาเซียน 2560 เชียงรายวันที่ 26 ธ.ค. 59 ถึง 26 ธ.ค. 59
อบจ.เชียงราย จัดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียน ปี 2560
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมกับจังหวัดราชบุรี กล่าวอัญเชิญพระบรมราโชวาทส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย กิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง จ.ราชบุรีวันที่ 22 ธ.ค. 59 ถึง 0 3
นายกมล มัยรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านออกกำลังกาย) เป็นตัวแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 กล่าวอัญเชิญพระบรมราโชวาทส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย ควมว่า "...ร่างกายของเรานั้น ธรรมชาติสร้างมาสำหรับให้ ออกแรงใช้งาน มิใช่ให้อยู่เฉยๆ ถ้าใช้แรง ให้พอเหมาะ พอดีโดยสม่ำเสมอ ร่างกายก็เจริญแข็งแรง คล่องแคล่ว ดังนั้น ผู้ที่ปรกติทำการงานโดย ไม่ได้ใช้กำลัง หรือใช้กำลัง แต่น้อย จึงจำเป็นต้องหาเวลาออกกำลังกาย ให้พอเพียงกับความต้องการตามธรรมชาติเสมอ ทุกวัน..." ความตอนหนึ่ง ในพระราชดำรัส ในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สัมมนาเรื่องการออกกำลังเพื่อสุขภาพ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๓ พร้อมทั้งนำสาธิตการออกกำลังกาย ที่บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง จ.ราชบุรี ก่อนเข้าชั้นเรียน โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นจังหวัดราชบุรี ภายใต้โครงการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายชมรมผู้จำหน่ายอาหารและตลาดสดน่าซื้อเขตภาคกลางตะวันตก จัดประชุมสัญจร ครั้งที่1/2560 ณ ครัวข้าวหอม จ.สมุทรสาครวันที่ 21 ธ.ค. 59 ถึง 0 3
ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายชมรมผู้จำหน่ายอาหารและตลาดสดน่าซื้อเขตภาคกลางตะวันตก จัดประชุมสัญจร ครั้งที่1/2560 ที่ครัวข้าวหอม จ.สมุทรสาคร เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง ของผู้ประกอบการค้าอาหารและตลาด ให้สามารถจำหน่ายอาหาร ที่สะอาดปลอดภัย บริการแก่ประชาชน และสร้างพลังในการขับเคลื่อนงาน ตามนโยบายกรมอนามัยโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด เทศบาล และสมาชิกชมรม รวมกว่า 70 คน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมกับจังหวัดราชบุรี กล่าวอัญเชิญพระบรมราโชวาทส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย กิจกรรมหน้าเสาธง รร.วัดเนกขัมมาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรีวันที่ 16 ธ.ค. 59 ถึง 0 3
นายกมล มัยรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านออกกำลังกาย) เป็นตัวแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 กล่าวอัญเชิญพระบรมราโชวาทส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย ควมว่า "...ร่างกายของเรานั้น ธรรมชาติสร้างมาสำหรับให้ ออกแรงใช้งาน มิใช่ให้อยู่เฉยๆ ถ้าใช้แรง ให้พอเหมาะ พอดีโดยสม่ำเสมอ ร่างกายก็เจริญแข็งแรง คล่องแคล่ว ดังนั้น ผู้ที่ปรกติทำการงานโดย ไม่ได้ใช้กำลัง หรือใช้กำลัง แต่น้อย จึงจำเป็นต้องหาเวลาออกกำลังกาย ให้พอเพียงกับความต้องการตามธรรมชาติเสมอ ทุกวัน..." ความตอนหนึ่ง ในพระราชดำรัส ในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สัมมนาเรื่องการออกกำลังเพื่อสุขภาพ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๓ พร้อมทั้งนำสาธิตการออกกำลังกาย ที่บริเวณหน้าเสาธง รร.วัดเนกขัมมาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ก่อนเข้าชั้นเรียน โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นจังหวัดราชบุรี ภายใต้โครงการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมกับจังหวัดราชบุรี กล่าวอัญเชิญพระบรมราโชวาทส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย กิจกรรมหน้าเสาธง รร.วัดหนองตาหลวง ต.หินกอง จ.ราชบุรีวันที่ 15 ธ.ค. 59 ถึง 0 3
นายกมล มัยรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านออกกำลังกาย) เป็นตัวแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 กล่าวอัญเชิญพระบรมราโชวาทส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย ควมว่า "...ร่างกายของเรานั้น ธรรมชาติสร้างมาสำหรับให้ ออกแรงใช้งาน มิใช่ให้อยู่เฉยๆ ถ้าใช้แรง ให้พอเหมาะ พอดีโดยสม่ำเสมอ ร่างกายก็เจริญแข็งแรง คล่องแคล่ว ดังนั้น ผู้ที่ปรกติทำการงานโดย ไม่ได้ใช้กำลัง หรือใช้กำลัง แต่น้อย จึงจำเป็นต้องหาเวลาออกกำลังกาย ให้พอเพียงกับความต้องการตามธรรมชาติเสมอ ทุกวัน..." ความตอนหนึ่ง ในพระราชดำรัส ในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สัมมนาเรื่องการออกกำลังเพื่อสุขภาพ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๓ พร้อมทั้งนำสาธิตการออกกำลังกาย ที่บริเวณหน้าเสาธง รร.วัดหนองตาหลวง ต.หินกอง จ.ราชบุรี ก่อนเข้าชั้นเรียน โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นจังหวัดราชบุรี ภายใต้โครงการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ที่ 5 เผยเคล็ดลับที่ไม่ลับด้านการส่งเสริมสุขภาพแบบครบวงจร ให้ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ วันที่ 13 ธ.ค. 59 ถึง 0 3
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ศึกษาดูงานโครงการสร้างรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานแบบครบวงจร ณ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
มูลนิธิถันยรักษ์ เยี่ยมชมอาคารสโมสรเสือป่าราชบุรี วันที่ 8 ธ.ค. 59 ถึง 0 3
นพ.ธรรมนิตย์ อังศุสิงห์ เลขาธิการและกรรมการมูลนิธิถันยรักษ์ และคณะ เข้าสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมอาคารสโมสรเสือป่าราชบุรี โดยมี นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 และคณะให้การต้อนรับ พร้อมชี้แจงการดำเนินงาน... โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ของศูนย์อยามัยที่ 5 ราชบุรี และลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ณ โรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาลปากท่อ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าไก่ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ภายในบริเวณศูนย์อนามัยที่ 5วันที่ 6 ธ.ค. 59 ถึง 0 3
นพ.สันติ เตชาชัยนิรันดร์ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 นำทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ กว่า 30 คน ปลูกผักสวนครัว 13 ชนิด อาทิ กล้วย,ขิง,ข่า,คะไคร้,กระเพรา,โหระพา,มะเขือ เป็นต้น เพื่อสืบสานพระราชปณิธานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรัชกาลที่ 9 นำผลผลิตที่ได้นำเข้าโรงอาหาร เพื่อให้ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริโภค เป็นการลดต้นทุนและเป็นการลดความเสี่ยงจากยาฆ่าแมลงที่จะมากับพืชผัก
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,