ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Untitled Document
โครงการ ประชุม/อบรม ดูงาน/อื่นๆ สถานที่สำคัญ ภาพเก่าเล่าอดีต กีฬา ทำรายการ
อบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รุ่นที่ 2วันที่ 26 มิ.ย. 60 ถึง 28 มิ.ย. 06
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รุ่นที่ 1วันที่ 21 มิ.ย. 60 ถึง 23 มิ.ย. 60
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมการวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 2วันที่ 19 มิ.ย. 60 ถึง 21 มิ.ย. 60
ศูนย์ฝึกอบรมทิวทอง ดำเนินการจัดอบรม การวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 2 (สำหรับ รพ.ราชบุรี) ณ ห้องกระดังงา ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โดยมีแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุขจาก โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีเข้ารับการอบรม และได้รับเกียรติจาก ดร.พัชรินทร์ สมบูรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมการสื่อสารเรื่องเพศระหว่างวัยรุ่นกับครอบครัววันที่ 19 มิ.ย. 60 ถึง 20 มิ.ย. 60
งานวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดอบรมการสื่อสารเรื่องเพศระหว่างวัยรุ่นกับครอบครัว ให้กับแกนนำนักเรียน และครูผู้รับผิดชอบเรื่องวัยรุ่น ในเขตสุขภาพที่ 5 ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
การอบรม NeGSOF2 ของกรมอนามัยวันที่ 13 มิ.ย. 60 ถึง 13 มิ.ย. 60
กรมอนามัยได้จัดทำ Career Development plan ซึ่งมีแผนการพัฒนาบุคลากรตั้งแต่ระดับปฏิบัติการไปสู่ระดับคุณวุฒิ ในสายวิชาการ และจนสู่ระดับ ผู้อำนวยการ กอง/สำนัก/ศูนย์เขต ในสายบริหาร NeGSOF คือการอบรมเพื่อที่จะเตรียมขึ้นสู่สายบริหาร โดยการอบรมนี้เน้นการอบรมแบบ Shadowing
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
อบรมฟื้นฟูมีสนมแม่วันที่ 12 มิ.ย. 60 ถึง 12 มิ.ย. 60
งานอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ดำเนินการจัดอบรมฟื้นฟูมีสนมแม่ ให้กับบุคลากรสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 5 ณ ห้องราชาวดี ศูนนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
รองอธิบดีกรมอนามัยตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีวันที่ 2 มิ.ย. 60 ถึง 2 มิ.ย. 60
นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วยคณะนิเทศงานจากกรมอนามัย และเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี เข้าตรวจเยี่ยมและนิเทศงาน ณ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โดยมี นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
กรมอนามัยตรวจเยี่ยม และนิเทศงานวันที่ 1 มิ.ย. 60 ถึง 1 มิ.ย. 60
นพ.ชัยพร พรหมสิงห์ นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยตัวแทนจากกรมอนามัย และคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี เข้าตรวจเยี่ยมและนิเทศงาน ณ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โดยมี นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ เขต 5วันที่ 18 พ.ค. 60 ถึง 19 พ.ค. 60
ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PPP&P) เขตสุขภาพที่ 5 พ.ศ. 2560-2579
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 นำสื่อมวลชนเขตสุขภาพที่ 5 ดูโมเดลหลักสูตรวัยสดใส ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวแซบ โดยบูรณาการร่วมกับเทศบาลเมืองราชบุรี เพื่อขยายผลสู่ประชาชนให้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ ที่เทศบาลเมืองราชบุรีวันที่ 20 เม.ย. 60 ถึง 0 3
น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 พร้อมทีมบริหารให้การต้อนสื่อมวลชนเขตสุขภาพที่ 5 กว่า 40 คน และนำศึกษาดูงาน หลักสูตรวัยสดใส ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวแซบ ที่เทศบาลเมืองราชบุรี โดยเป็นการบูรณาการดำเนินงานระหว่างศูนย์อนามัยที่ 5 (หน่วยงานสาธารณสุข ด้านวิชาการ) และเทศบาลเมืองราชบุรี (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จับมือร่วมผนึกกำลังการส่งเสริมดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในรูปแบบนันทนาการ เพื่อให้สื่อมวลชนขยายผลสู่ประชาชนได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กระตุ้นเตือนประชาชนทุกกลุ่มวัยให้ดูแลสุขภาพของตน และดูแลผู้สูงอายุที่บ้านด้วย หลังจากการนำสื่อมวลชนเขตสุขภาพที่ 5 ศึกษาดูงาน พ.ญ.มณฑา ไชยวัฒนะ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ได้เปิดเผยว่า จากสถานการณ์จำนวนผู้สูงอายุในเขต มีแนวโม้มที่จะเพิ่มมากขึ้นโดยปัจจุบันในปี 2560 เขตมีผู้สูงอายุทั้งสิ้น 825,230 คน จากประชากรทั้งหมดภายในเขตกว่า 5ล้านคน โดยอันดับ 1 เป็นจังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้สูงอายุ ร้อยละ 22.49 รองลงมาเป็น สมุทรสงคาม ร้อยละ 22.9 ราชบุรี ร้อยละ 19.72 และ เพชรบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร กาญจนบุรี ตามลำดับ ส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุเป็นกลุ่มติดสังคม สามารถดูแลสุขาพตนเองได้ ร้อยละ 94 แต่หากขาดความต่อเนื่องไม่สม่ำเสมอ ก็จะส่งผลให้มีสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค นำไปสู่สภาวะการติดบ้าน ติดเตียง เป็นภาระของลูกหลานที่จะต้องดูแล จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการส่งเสริมให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะช่วยในการขับเคลื่อนกระตุ้นให้เกิดกระแสและการดำเนินงานในพื้นที่ของตนโดยตรง พ.ญ.มณฑา ไชยวัฒนะ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ยังกล่าวต่อไปว่า การจะเป็นผู้สูงอายุที่สุขภาพ ไม่ได้เริ่มจากช่วงอายุ 50 ปี แต่ควรจะเริ่มตั้งแต่เด็กหากพ่อแม่ดูสุขภาพของลูกตั้งแต่ในครรภ์ พอเริ่มโตก็ส่งเสริมพฤติกรรมให้ออกกำลังกาย เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ไปพร้อมกับกับการส่งเสริมการเรียนรู้ ความคิดสร้าสรรค์ คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมต่อเนื่องไปจนถึงวัยทำงาน รับรู้จนเป็นพฤติกรรมที่ติดตัวไปจนถึงวัยผู้สูงอายุ เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี มีความสุข ดูแลตนเองได้ และเป็นหลักชัยของสังคม
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดกิจกรรมรณรงค์วันนอนหลับโลกพร้อมส่งเสริมการจัดอาหารว่างเพื่อสุขภาพ ที่ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5วันที่ 7 เม.ย. 60 ถึง 0 3

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุม PP Excellence Forum 2017วันที่ 29 มี.ค. 60 ถึง 31 มี.ค. 60
การประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ (Promotion and Prevention Excellence Strategic Plan Forum : PP Excellence Forum 2017) ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กทม.
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 ซ้อมแผนสถานการณ์จำลองเมื่อมีผู้ป่วยวิกฤตโดยใช้ระบบ Fast Track ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5วันที่ 23 มี.ค. 60 ถึง 0 3
นพ. ธีระ ภิรมย์สวัสดิ์ ประธาน.................. เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง Impending uterine rupture และ ลดภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด (preterm) โดยใช้ Progesterone ที่ห้อง LR ,OR พร้อมซักซ้อมแผนสถานการณ์จำลองเมื่อมีผู้ป่วยวิกฤตโดยใช้ระบบ Fast Track ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในกรณีที่มีผู้ป่วยฉุกเฉินมารับบริการ เพื่อลดภาวะความเสี่ยงที่จะเกิดกับผู้รับบริการ และปรับระบบบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ตั้งครรภ์คุณภาพ ลูดเกิดรอด แม่ปลอดภัย
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 ปลุกกระแสลดการกินเค็ม หวั่นผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริโภคเค็มเสี่ยงโรค ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 5วันที่ 23 มี.ค. 60 ถึง 23 มี.ค. 60

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (HPHNQC)วันที่ 22 มี.ค. 60 ถึง 22 มี.ค. 60
งานวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการประชุมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (HPHNQC) พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ (HPHNQC) โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นผู้มอบ และกล่าวถึงทิศทางการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ยุค 4.0
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 เดินหน้าวางแผนบูรณาการความร่วมมือ 4 กระทรวงหลัก ชูตำบลบัวงาน อ.ดำเนิน จ.ราชบุรี เป็นตำบลต้นแบบของการสร้างเมืองผู้สูงอายุ ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลบัวงามวันที่ 21 มี.ค. 60 ถึง 0 3
พ.ญ.มณฑา ไชยะวัฒน รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 นำทีมนักวิชาการสาธารณสุข ร่วมวางแผนปฎิบัติการการบูรณาการความร่วมมือการดำเนินงานในกลุ่มวัยผู้สูงอายุ กับ 4 กระทรวง ได้แก่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี เทศบาลตำบลบัวงาม กศน.ดำเนินสะดวก สาธารณสุขอำเภอดำเนินสะดวก สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี และภาคีเครือข่ายภาครัฐและประชาสังคม เสริมพลังผลัดดันให้เป็นตำบลต้นแบบของการสร้างเมืองผู้สูงอายุ ของเขตสุขภาพที่ 5 นำไปสู่การพัฒนาในพื้นที่อื่นไต่อไป
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมการวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุขวันที่ 20 มี.ค. 60 ถึง 22 มี.ค. 60
ศูนย์ฝึกอบรมทิวทอง ดำเนินการจัดอบรม การวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 1 (สำหรับ รพ.ราชบุรี) ณ ห้องกระดังงา ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โดยมีแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุขจาก โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีเข้ารับการอบรม และได้รับเกียรติจาก ดร.พัชรินทร์ สมบูรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมเรื่องเพศพูดได้ในครอบครัววันที่ 20 มี.ค. 60 ถึง 23 มี.ค. 60
งานวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ดำเนินการจัดอบรม "พัฒนาศักยภาพวิทยากรการจัดอบรมเรื่องเพศพูดได้ในครอบครัว" สำหรับบุคลากรสาธารณสุข และครูโรงเรียนในเขตสุขภาพที่ 5 โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 เดินหน้าพัฒนาองค์กรจัดประชุมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทาง PMQA ที่ห้องประชุมดาวเรืง ศูนย์อนามัยที่ 5วันที่ 16 มี.ค. 60 ถึง 17 มี.ค. 60
น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษณ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทาง PMQA โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมการประชุมกว่า 60 คน การจัดประชุมดังกล่าวเป็นการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กร ตามที่รัฐบาลได้มุ่งพัฒนาระบบราชการเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐปรับปรุงการทำงาน ยกระดับการบริหารจัดการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดิ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 รับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรีอนามัยดีเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบกรมอนามัย 65 ปี ที่ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขวันที่ 13 มี.ค. 60 ถึง 0 3
นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี รับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรีอนามัยดีเด่น ข้าราชการประเภทอำนวยการ วิชาการระดับผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในโอกาสครบรอบกรมอนามัย 65 ปี จาก น.พ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย และ นางโสภี ไชยอ่อน พนักงานบริการ รับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรีอนามัยดีเด่น ในระดับลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงฯ ลูกจ้างชั่วคราว โดยการมอบรางวัลในครั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่กรมอนามัยในการทำงาน และในโอกาสครบรอบ 65 ปี กรมอนามัย อธิบดีกรมอนามัย ได้ประกาศ KICK OFF วัฒนธรรมกรมอนามัย MOPH to HEALTH พร้อมทั้งมอบเข็มแกนนำ GEN Y เพื่อให้มีการขับเคลื่อนคนกรมอนามัยให้เป็นคนไทย 4.0 ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) แบบมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 ชู Modelการส่งเสริมสุขภาพ เสริมกำลัง อสม.อบต.หนองไข่น้ำ ที่ศูนย์Fitness center ศูนย์อนามัยที่ 5วันที่ 10 มี.ค. 60 ถึง 0 3
นางพัชรี วงศ์ษา นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นวิทยากรให้ความรู้ การส่งเสริมสุขภาพหลัก3อ. อารมณ์ อาหาร ออกกำลังกาย แนะวิธีการเลือกรับประทานอาหารเสริมแคลเซียม และออกกำลังกายเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อ ห่างไกลโรคกระดูกพรุน พร้อมทั้งนำทีม อสม.อบต.หนองไข่น้ำ จ.สระบุรี กว่า 60 คน เข้าศึกษาดูงานพร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมภายในศูนย์Fitness center ศูนย์อนามัยที่ 5
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 เตรียมความพร้อมสร้างความเข้าใจ เพื่อก้าวผ่านการประเมิน HA ขั้น 2 ที่ห้องประชุมดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีวันที่ 1 มี.ค. 60 ถึง 2 มี.ค. 60
นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามระบบคุณภาพ HA" โดยมี นพ.สุรชัย ปัญญาพฤทธิ์พงศ์ เป็นวิทยากร การจัดประชุมดังกล่าว เพื่อสร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ในการเตรียมความพร้อมต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานและบริการสุขภาพ HA ขั้น 2 เพื่อที่จะก้าวไปสู่ขั้นต่อไป โดยมาตราฐานดังกล่าวคือการบริหารความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การจัดการระบบการบริการให้ผู้ป่วยและผู้ปฎิบัติงานลดภาวะเสี่ยงอันถึงแก่ชีวิตของผู้ป่วย และความเสียหายที่จะเกิดกับองค์กรได้ ซึ่งนำไปสู่การวางแผนป้องกันในระยะยาว
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 เผยแนวทาง zero waste managment น้องใหม่ลูกพระจอมฯ วิทยาเขตราชบุรี ที่ห้องประชุมกระดังงา และศูนย์การเรียนรู้จัดการของเสียวันที่ 1 มี.ค. 60 ถึง 0 3
ทีมนักวิชาการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้การจะนำเข้าสู่การเป็นองค์กรต้นแบบตามแนวคิด zero waste managment พร้อมทั้งนำเดินศึกษาดูงานจากประสบการณ์จริงภายในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ของเสีย พบผู้ปฎิบัติงานซักถามกระบวนการทำงาน แด่ ตัวแทนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี จำนวน 12 คน เพื่อนำไปศึกษาและต่อยอดการเรียนต่อไป
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 เปิดบ้านนำร่องเพื่อพัฒนาการสื่อสารรับรู้ทางด้านสุขภาพ(Health literacy)ที่ห้องประชุมดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5วันที่ 23 ก.พ. 60 ถึง 24 ก.พ. 60
น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมการสื่อสารรับรู้ทางด้านสุขภาพ(Health literacy) ที่ห้องประชุมดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 โดยมี ผศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ เป็นวิทยากร การอบรม การจัดอบรมดังกล่าวเป็นการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ตัวแทนบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ในสังกัดกรมอนามัย ได้ปรับเปลี่ยนการสื่อสารให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย นำไปใช้ได้จริงตามบริบทของพื้นที่ แต่ยังคงความหมายเดิม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยการให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าศึกษากลุ่มเป้าหมายตัวอย่างภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 แล้วนำมาคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง นำไปสู่การสื่อสารที่เป็นสากลในระดับประเทศ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรม Care manager รุ่นที่ 3/2560วันที่ 20 ก.พ. 60 ถึง 10 มี.ค. 60
งานผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดอบรม ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 106 คน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมให้บริการยาฝังคุมกำเนิดสำหรับพยาบาลวันที่ 20 ก.พ. 60 ถึง 23 ก.พ. 60
ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดอบรมให้บริการยาฝังคุมกำเนิดสำหรับพยาบาล โดยมีเป้าหมายเป็นพยาบาลวิชาชีพ ในเขตสุขภาพที่ 5 จำนวน 25 คน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ท่องเที่ยวเมืองราชบุรี ปี 2560วันที่ 16 ก.พ. 60 ถึง 25 ก.พ. 60
จังหวัดราชบุรีได้จัดงาน ท่องเที่ยวเมืองราชบุรี ปี 2560 ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นเวลา 17 ปี ที่ถนนรอบๆศาลากลางจังหวัดราชบรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดกิจกรรมรณรงค์ "สาวไทยแก้มแดง มีลูกเพื่อชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษ"วันที่ 10 ก.พ. 60 ถึง 14 ก.พ. 60
การจัดกิจกรรมรณรงค์ “สาวไทยแก้มแดง มีลูกเพื่อชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษ” ตามที่กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบาย “ส่งเสริมสาวไทยแก้มแดง มีลูกเพื่อชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษ”เพื่อส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสืบสานพระราชปณิธาน ในหลวงรัชกาลที่ 9วันที่ 10 ก.พ. 60 ถึง 11 ก.พ. 60
โครงการเฉลิมพระเกียรติสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช งาน “รวมพลังแห่งความดี” เป็นกิจกรรมจิตอาสาสาธารณประโยชน์ โดย ศูนย์อนามัยที่ 5 มีการดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" (รัชกาลที่ 9) ในเดือนกุมภาพันธ์ มีกิจกรรมให้ความรู้ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ในวัยรุ่นทักษะชีวิต อนามัยเจริญพันธุ์ แจกคูปองตรวจสุขภาพ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่จะแต่งงานหรือตั้งครรภ์ ณ บริเวณตลาดเก่าโคยกี้ ราชบุรี ในวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.-21.00 น. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย ตามภารกิจหลักของศูนย์ฯ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 เผยการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก นำเสนอเชิงประจักษ์ แด่นิสิตราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพิ่อเสริมทักษะวันที่ 3 ก.พ. 60 ถึง 0 3
นางสาว พรณิชา ชุณหคัณธรส ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 (ฝ่ายการพยาบาล) พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นิสิตสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 พร้อมคณาจารย์ มหาวิยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กว่า 40 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้นอกห้องเรียน และมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีความรู้ความเข้าใจ เสริมทักษะประสบการณ์ ก่อนออกไปไปเรียนรู้จริง
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 เปิดประตูเผยเคล็ดลับสุขภาพ แก่แกนนำสุขภาพบางคูวัด จ.ปทุมธานีวันที่ 2 ก.พ. 60 ถึง 0 3
พญ.มณฑา ไชยะวัฒน รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ด้านวิชาการ และทีมงานให้การต้อนรับ แกนนำสุขภาพตำบลบางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี จำนวน 120 คน เข้าศึกษาดูงานส่งเสริมสุขภาพ ณ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เพื่อนำไปเพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจ นำไปดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน และนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะนำไปสู่ชุมชนสุขภาพที่ยังยืนต่อไป
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ทีมวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 5 บุกค่ายเยาวชนวัยใส ต้านภัยยาเสพติด ที่ค่ายลูกเสือคุณธรรมวัดเขานกกระจิบ จ.ราชบุรีวันที่ 31 ม.ค. 60 ถึง 0 3
นางรัชนี ลักษิตานนท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นำทีมวิทยากร นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยรุ่น ให้ความรู้ พร้อมกิจกรมนันทนาการ เสริมสร้างทักษะการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การป้องกันการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทักษะการใช้ชีวิต โดยมีตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนในเขตอำเภอเมือง จ.ราชบุรี จำนวน 120 คน เพื่อนำไปขยายผลต่อในโรงเรียนของตน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อสม.จ.ตาก รุ่นที่ 3 เข้าศึกษาดูงานส่งเสริมสุขภาพ ณ ศูนย์อนามัยที่ 5วันที่ 27 ม.ค. 60 ถึง 0 3
อาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดตาก (อสม.) รุ่นที่ 3 กว่า 140 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม และเพื่อให้ตระหนักถึงการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถถ่ายทอดสู่ชุมชนได้
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 เสนอต้นแบบงานบริการที่สู่การวิจัยเสนอแนวทางการทำงานของกรมอนามัย แด่ผู้แทนสำนักงาน กพ. เพื่อพิจารณา ที่ห้องประชุมบรรยายและสรุป อาคารสโสรเสือป่า ราชบุรี ศูนย์อนามัยที่ 5วันที่ 26 ม.ค. 60 ถึง 0 3
นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 พร้อมเจ้าหน้าที่ ตอนรับผู้แทนจากสำนักงาน กพ. และเจ้าหน้าที่จาก กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย เข้าศึกษาดูงาน ด้านการบริการที่นำไปสูการวิจัย และสามารถนำไปใช้ตามบริบทของพื้นที่ได้จริง พร้อมที่จะให้หน่วยงานบริการด้านสาธารณสุขนำไปใช้ต่อได้ตรงเป้าประสงค์ ตรงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อให้ สำนักงาน กพ. นำไปประกอบกัับการพิจาณาจัดสรร ตำแหน่งเพิ่ม
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานการประชุมโครงการระดับจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5 ณ ห้องประชุมดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5วันที่ 23 ม.ค. 60 ถึง 0 3
นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารโครงการระดับจังหวัด (Project Manager) กลุ่มวัยสตรีและเด็กปฐมวัย กลุ่มวัยผู้สูงอายุระดับจังหวัด เขตสุขภาพที่5 และคณะทีมสำนักส่งเสริมสุขภาพ จากกรมอนามัย
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อธิบดีกรมอนามัย และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 5 รอบ 12 เดือนวันที่ 23 ม.ค. 60 ถึง 0 3
นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย และคณะ เข้าเยี่ยมชมอาคารพิพิธภัณฑ์สโมสรเสือป่า ราชบุรี และเข้ารับฟังผลการดำเนินงานของศูนย์อนามัยที่ 5 รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2559 โดยมี นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นผู้นำเสนอ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ของศูนย์อนามัยที่ 5 ให้การต้อนรับ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
สถานีเกษตรหลวง ขุนวาง เชียงใหม่วันที่ 21 ม.ค. 60 ถึง 21 ม.ค. 60
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) สัมผัสความสวยงามของดอกนางพญาเสือโคร่ง หรือซากุระดอย ที่พากันออกดอกสีชมพูสว่างไสวเต็มต้น ขับให้ดอยขุนวางกลายเป็นสีชมพูไปทั้งดอย (คำบรรยายจาก web paidoykan.com)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
วัดพระธาตุดอยคำ จังหวัดเชียงใหม่วันที่ 21 ม.ค. 60 ถึง 21 ม.ค. 60
วัดพระธาตุดอยคำสร้างในรัชสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดยพระโอรสทั้ง 2 เป็นผู้สร้างในปี พ.ศ. 1230 ประกอบด้วยเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ศาลาการเปรียญกุฏิสงฆ์ และพระพุทธรูปปูนปั้น เดิมชื่อวัดสุวรรณบรรพต แต่ชาวบ้านเรียกว่า “วัดดอยคำ”
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
วัดต้นเกว๋น (วัดอินทราวาส) ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่วันที่ 21 ม.ค. 60 ถึง 21 ม.ค. 60
วัดต้นเกว๋น เป็นวัดเก่าแก่ที่มีลักษณะงดงามมาก สิ่งที่น่าสนใจ คือ ศาลาจัตุรมุข ซึ่งพบเพียงหลังเดียวในภาคเหนือ นอกจากนี้ ศิลปกรรมล้านนาดั้งเดิมภายในวัดนี้ยังจัดว่าเป็นต้นแบบที่สมบูรณ์และมีคุณค่ามาก สมาคมสถาปนิกสยามประกาศให้เป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่นเมื่อปี พ.ศ. 2532 (credit web http://travel.mthai.com)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
ดูงานที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่วันที่ 20 ม.ค. 60 ถึง 20 ม.ค. 60
อำเภอสะเมิง เป็นอำเภอที่อยู่ห่างตัวเมืองเชียงใหม่ 45 ก.ม. ระหว่างทางที่ไปเป็นทางขึ้นเขา นักท้องเทียวจะไปชาวงเดือนกุมภาพันธ์ เพราะเป็นช่วงเทศกาบสตอเบอรี่ของอำเภอสะเมิง
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดประชุมปฏิบัติการ “การจัดการค่ากลางที่คาดหวังระดับจังหวัด" ที่ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีวันที่ 18 ม.ค. 60 ถึง 19 ม.ค. 60
นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 นำทีมงานดำเนินการจัดอบรมการจัดการค่ากลางที่คาดหวังระดับจังหวัด ให้กับบุคลากรสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 5 ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี มีผู้เข้าร่วมการประชุม จาก 4 จังหวัด จังหวัดราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุรี รวมกว่า 120 คน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 เปิดบ้านให้ความรู้ อสม.จ.ตาก รุ่นที่ 2 ที่ห้องประชุมราชาวดีวันที่ 17 ม.ค. 60 ถึง 0 3
อาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดตาก (อสม.) รุ่นที่ 2 กว่า 150 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม และเพื่อให้ตระหนักถึงการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถถ่ายทอดสู่ชุมชนได้
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมกับเทศบาลเมืองราชบุรี จัดกิจกรรมวันเด็ก พอเพียงตามรอยพ่อ Love Milk Day ส่งเสริมสุขภาพเด็กไทย สูงดีสมส่วน ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ข้างโรงยิมเนเซียมราชบุรี 4,000 ที่นั่ง จังหวัดราชบุรี วันที่ 14 ม.ค. 60 ถึง 0 3
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 งานวัยเรียน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองราชบุรี นำทีมจัดกิจกรรมบูธให้ความรู้ ส่งเสริมสุขภาพเด็กไทย สูงดีสมส่วน สายตาดี ฟันไม่ผุ แข็งแรงและฉลาด โดยเป็นกิจกรรมสันทนาการสอดแทรกความรู้ อาทิกิจกรรม กุ๊กน้อยละเลงครัว สื่อถึงการมีส่วนร่วมของเด็กและผู้ปกครองให้มีกิจกรรมทำร่วมกันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมโภชนาการเด็กให้ทานผัก ผลไม้ กิจกรรม Love Milk Day ดื่มนมรสจืด ยืดความสูง ฟันไม่ผุ แข็งแรงและฉลาด ได้รับความสนใจจากเด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดประชุม MCH.Board ระดับจังหวัดและระดับเขต ที่ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์วันที่ 11 ม.ค. 60 ถึง 0 3
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 งานอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก (MCH.Board) ระดับจังหวัดและระดับเขต ภายใต้โครงการพัฒนาระบบฝากครรภ์และการคลอดคุณภาพในเขตสุขภาพที่ 5 ที่โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 100 คน อาทิ สูติแพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธาณสุข ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก ราชวิทยาลัยสูตินารีแพทย์แห่งประเทศไทย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 การประชุม MCH.Board ระดับเขตจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัดและระดับเขต เพื่อให้โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่5 สามารถจัดบริการดูแลระยะตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด ได้มาตราฐาน และผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กได้รับการพัฒนา
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 แสดงเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตวันที่ 6 ม.ค. 60 ถึง 0 3
นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 นำทีมผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 5 แสดงเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของศูนย์อนามัยที่ 5 "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
สอนไม้ดอก ดอยตุงวันที่ 28 ธ.ค. 59 ถึง 28 ธ.ค. 59
ออกจากหอแห่งความทรงจำ จะไปถึงสวนไม้ดอกบนดอยตุง ซึ่งต้องเสียค่าเข้าชม ณ.จุดนี้อีก 90 บาท ซึ่งมีไม้ดอกหลากสีสันมากมาย บรรยากาศคล้อยกับดอยปุย ที่เชียงใหม่
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
จุดชมวิว ดอยช้างมูบ (ข้อมูลจากเชียงรายโฟกัส)วันที่ 28 ธ.ค. 59 ถึง 28 ธ.ค. 59
จุดชมวิวดอยช้างมูบ ตั้งอยู่ในพื้นที่กองร้อยทหารม้าที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ หมู่ที่ 10 ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นหน่วยกำลังป้องกันชายแดน ไทย-พม่า ตั้งอยู่ชิดแนวเขตชายแดนไทยพม่า
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
พระธาตุดอยตุง อ.แม้จัน จังหวัดเชียงราย (ข้อมูลจากเชียงรายโฟกัส)วันที่ 28 ธ.ค. 59 ถึง 0 3
วัดพระมหาชินธาตุเจ้า (ดอยตุง) หรือเรียกโดยทั่วไปว่า วัดพระธาตุดอยตุง ตั้งอยู่บริเวณส่วนที่เรียกว่าหน้าอกของดอยนางนอน ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวเขา ซึ่งดอยตุงมีระยะทางจากอำเภอเมืองเชียงรายประมาณ 46 กม. และมีพระธาตุดอยตุงประดิษฐานอยู่บนยอดดอย มองเห็นได้ในระยะไกล เนื่องจากพระธาตุดอยตุงตั้งอยู่สูงกว่าระดับน่ำทะเลประมาณสองพันเมตร และอยู้ห่างจากพระตำหนักดอยตุง 7 กม.
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
หอแห่งแรงบรรดาลใจ บนดอยตุงวันที่ 28 ธ.ค. 59 ถึง 28 ธ.ค. 59
ก่อนจะเข้าพระตำหนักดอยตุง จะผ่าน "หอแห่งบันดาลใจ" ค่าเข้าชม 90 บาท จะเป็นหอแห่งบันดาลใจของสมเด็จย่า ที่จะพัฒนาดอยตุง จากภูเขาหัวโล้น เนื่องจากการทำลายป่า ให้กลับมาเขียว และชาวบ้านมีงานทำจากการพัฒนาบนดอยตุง ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
วัดร่องเสือเต้น ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านร่องเสือเต้น ต.ริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชี่ยงราย (ข้อมูลจาก เชียงรายโฟกัส) วันที่ 28 ธ.ค. 59 ถึง 28 ธ.ค. 59
สร้างสรรค์โดยศิลปินชาวพื้นบ้าน นายพุทธา กาบแก้ว หรือ สล่านก ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย ผู้ซึ่งเมื่อคราวจบการศึกษาใหม่ๆ ได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาและเป็นลูกมือของอาจารย์เฉลิมชัย ในการสร้างวัดร่องขุน เมื่อมีโอกาสได้มาสร้างวิหารวัดแห่งนี้ จึงได้นำวิชาที่ร่ำเรียนมารังสรรค์ให้เกิดประโยชน์ จนกลายเป็นวัดโดดเด่นในเรื่องสีสันและความสวยงาม
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง