ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
System governance
รายจ่ายศูนย์อนามัยที่ 4 ปี 2557 (ข้อมูลจาก GFMIS เงินงบประมาณ + เงินบำรุง)
Code Category บาท %
10 Labour Cost งปม 71,744,447 49.4 %
11 Labour Cost บำรุง 29,679,982 20.5 %
13 สวัสดิการ 915,340 0.6 %
21 วัสดุ 18,846,537 13.0 %
22 ค่าไฟฟ้า/น้ำ /เชื้อเพลิง 5,465,279 3.8 %
23 โทรศัพท์/สื่อสาร 443,361 0.3 %
24 ครุภัณฑ์ 381,954 0.3 %
31 ประชุม/อบรม/สัมนา 5,384,924 3.7 %
32 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา 2,849,943 2.0 %
33 ตอบแทน 3,124,268 2.2 %
34 ใช้สอย 324,358 0.2 %
41 ค่าเสื่อม อาคาร 1,238,443 0.9 %
42 ค่าเสื่อม ครุภัณฑ์สำนักงาน 1,934,946 1.3 %
43 ค่าเสื่อม ครุภัณฑ์การแพทย์ 2,781,966 1.9 %
รวม 145,115,748  100.0 %
แสดงรายการเฉพาะรายจ่ายที่มีแนวโน้มจะต้องจ่ายจากเงินบำรุง