ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
ประชุม กรมฯ/กสธ. ประชุม เขตฯ

ประชุม จังหวัด

ประชม กบศ ประชุม เจ้าหน้าที่
วันที่
หัวข้อ
.
21 ก.ย. 61 ปัญหาสขภาพเขตสุขภาพที่ 5 และการแก้ปัญหาโดยใช้แนวทาง PP รายละเอียด
21 ก.ย. 61 ทบทวนวรรณกรรมการตายของทารก (Neonatal Mortality Rate หรือ NMR) รายละเอียด
20 ก.ย. 61 Excel การคิดรายรับรายจ่ายเงินบำรุง Cost Center ต่างๆ รายละเอียด
19 ก.ย. 61 แผนงบประมาณรายจ่ายปี 2562 ขาวคาดแดง รายละเอียด
19 ก.ย. 61 ร่าง แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณปี 2562 กรมอนามัย รายละเอียด
19 ก.ย. 61 ร่าง แนวทางการจัดทำแผนกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด
25 มิ.ย. 61 PMQA จากแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการ รายละเอียด
18 มิ.ย. 61 PMQA หมวด 4 นำเสนอ site visit รายละเอียด
19 พ.ค. 61 New HA Standard (Summary) รายละเอียด
13 พ.ค. 61 ปัจจัยที่เหมาะสมในการคัดกรองการคลอดก่อนกำหนด (Appropriate Risk Factors for Preterm Labour Screening) - Full Paper (นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล MD ,MPH, BMA) รายละเอียด
13 พ.ค. 61 ปัจจัยที่เหมาะสมในการคัดกรองการคลอดก่อนกำหนด (Appropriate Risk Factors for Preterm Labour Screening) - ตีพิมพ์ในวารสารสาธารณสุข (นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล MD ,MPH, BMA) รายละเอียด
9 เม.ย. 61 แผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ รายละเอียด
9 เม.ย. 61 แผนปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน รายละเอียด
22 มี.ค. 61 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิติระดับพื้นที่ รายละเอียด
7 มี.ค. 61 แผนปฏิรูปสาธารสุข คณะกรรมาธิการปฏิรูปประเทศ 2561 รายละเอียด
3 พ.ย. 60 คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพคู่คุณธรรม รายละเอียด
18 ต.ค. 60 มอบ PA โดยใช้ PMQA Mechanism รายละเอียด
18 ต.ค. 60 A2IM Value chain รายละเอียด
18 ต.ค. 60 การพัฒนาองค์กรตาม PMQA Mechanism รายละเอียด
18 ต.ค. 60 ร่าง ระเบียบสำนักนายกฯเรื่อง คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ พชอ. รายละเอียด
18 ต.ค. 60 ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 5 เดือน ตุลาคม 2560 รายละเอียด
28 ก.ย. 60 พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 รายละเอียด
28 ก.ย. 60 กรอบอัตรากำลังขั้นสูงและขั้นต่ำของศูนย์อนามัย รายละเอียด
28 ก.ย. 60 สรุปการประชุม P4P ของคณะกรรมการ P4P ของกรมอนามัย รายละเอียด
28 ก.ย. 60 การประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ ชี้แจงเรื่องโครงสร้าง อัตรากำลัง ,PA ,และ P4P รายละเอียด
20 ก.ย. 60 ทำไมสาวไทยถึงต้องแก้มแดง รายละเอียด
16 ส.ค. 60 ระบบจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียด
16 ส.ค. 60 การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการประเมินองค์กรคุณธรรม รายละเอียด
16 ส.ค. 60 องค์กรคุณภาพ คู่คุณธรรมของกรมอนามัย ตามมาตรฐาน PMQA รายละเอียด
13 ส.ค. 60 สาเหตุที่ทำให้ รพ.ของ สป.ขาดทุน (นวพร เรืองสกุล) รายละเอียด
13 ส.ค. 60 ปรับรื้อสาธารณสุข และการจัดโครงสร้างสาธารณสุขใหม่ (นวพร เรืองสกุล) รายละเอียด
13 ส.ค. 60 แนวทางการกำหนดกรอบอัตรากำลังภาครัฐ รายละเอียด
17 ก.ค. 60 ประสิทธิผลของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (BSE) ร่วมกับการใช้สมุดบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ในการคัดกรองมะเร็งเต้านมในประเทศไทย Prospective Study น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล (วารสาร Health) รายละเอียด
17 ก.ค. 60 ประสิทธิผลของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (BSE) ร่วมกับการใช้สมุดบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ในการคัดกรองมะเร็งเต้านมในประเทศไทย Prospective Study น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล (Full Paper) รายละเอียด
17 ก.ค. 60 ปัจจัยเสี่ยงที่เหมาะสมในการคัดกรองการคลอดก่อนกำหนด น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล (วารสารวิชาการสาธารณสุข) รายละเอียด
17 ก.ค. 60 ปัจจัยเสี่ยงที่เหมาะสมในการคัดกรองการคลอดก่อนกำหนด น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล (Full Paper) รายละเอียด
2 ก.ค. 60 Power สรุป ปีแห่งการสูญเสียสุขภาวะ 2557 โดย นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล รายละเอียด
1 ก.ค. 60 ปีแห่งการสูญเสียสุขภาวะ 2557 จาก Burden of Diseases Thialand รายละเอียด
14 มิ.ย. 60 PP Excellence Forum 2017 สนย.ร่วมกับ กรมอนามัย รายละเอียด
14 มิ.ย. 60 ผู้นำที่แท้จริงในศตวรรษที่ 21 รายละเอียด
14 มิ.ย. 60 ผู้นำแห่งอนาคต รายละเอียด
14 มิ.ย. 60 โครงสร้างกรมอนามัยที่ผ่านความเห็นชอบจาก อกพ.กระทรวง 18 พ.ค. 2560 รายละเอียด
14 มิ.ย. 60 Career Development กรมอนามัย ผ่านความเห็นชอบในหลักการจากที่ประชุมกรม 13 มิย.60 รายละเอียด
14 มิ.ย. 60 กฎ กพ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 2552 รายละเอียด
14 มิ.ย. 60 Effectiveness of Breast Self Examination (Prospective Study) นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล รายละเอียด
21 พ.ค. 60 Power point : Policy Strategy สำหรับนิสิตจากจุฬาที่มาฝึกงานโภชนาการ รายละเอียด
31 มี.ค. 60 MICS 5 - 2016 เป็นการสำรวจของสำนักสถิติร่วมกับหลายหน่วยงานรวมถึง Unicef ด้วย รายละเอียด
31 มี.ค. 60 National Health Examination Survey 2557 รายละเอียด
24 มี.ค. 60 กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย 2552 รายละเอียด
24 มี.ค. 60 อกพ.กรมอนามัยเห็นชอบการปรับโครงการสร้่างกรม 2560 เพื่อเสนอ อกพ.กระทรวงเห็นชอบ รายละเอียด
22 มี.ค. 60 ทิศทางการพัฒนาโรงพยาบาลในด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในยุค 4.0 รายละเอียด
18 มี.ค. 60 DOH 4.0 รายละเอียด
15 มี.ค. 60 แนวทางลดการผ่าตัดคลอดที่ไม่จำเป็นทั้งในและนอกเวลาราชการ ศอ. 5 รายละเอียด
14 มี.ค. 60 วาระการประชุมกรมอนามัยเดือนมีนาคม 2560 รายละเอียด
14 มี.ค. 60 Short Note ประชุมกรมฯ เดือน มีนาคม 2560 รายละเอียด
10 มี.ค. 60 WHO Statement on Caesarean Section Rates รายละเอียด
5 มี.ค. 60 Vision 20 year DOH 4.0 Smart Thai Citizen 4.0 พ.ศ.2579 นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย รายละเอียด
26 ก.พ. 60 พรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 รายละเอียด
26 ก.พ. 60 ประกาศ กสธ.ว่าด้วยมาตรฐานบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ของสถานพยาบาล พ.ศ.2557 รายละเอียด
26 ก.พ. 60 ข่าวการเสียชีวิตของอดีตนักฟุตบอลทีมชาติ ที่สนามฟุตบอลภายในกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียด
6 ม.ค. 60 คู่มือการบริหารความเสี่ยงของ สป. รายละเอียด
6 ม.ค. 60 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนฉบับที่ 12 รายละเอียด
6 ม.ค. 60 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (วิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล) รายละเอียด
6 ม.ค. 60 คณะกรรมการบริหารความปลอดภัยและความเสี่ยงศูนย์อนามัยที่ 5 รายละเอียด
6 ม.ค. 60 สมุดสีชมพู (อนามัยแม่และเด็ก) ปี 2560 รายละเอียด
6 ม.ค. 60 องค์ความรู้เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ รายละเอียด
5 ม.ค. 60 การขับเคลื่อนศูนย์อนามัยปี 2560 รายละเอียด
1 ธ.ค. 59 คู่มือบริหารการเปลี่ยนแปลงกรมอนามัย รายละเอียด
1 ธ.ค. 59 ยุทธศาสตร์ KISS รายละเอียด
1 ธ.ค. 59 การนำข้อมูลอื่นๆเข้า DOHDC รายละเอียด
1 ธ.ค. 59 ประเด็นที่เกี่ยวกับกลุ่มงานในส่วนกลุ่มวัยและสิ่งแวดล้อมที่จะชี้แจงให้เกิดความเข้าใจ รายละเอียด
13 ต.ค. 59 ภารกิจศูนย์อนามัยที่ 5 นำเสนอผู้ตรวจราชการเขต 5 ที่มาตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 5 รายละเอียด
11 ต.ค. 59 การกระจาย KPI ไปสู่ระดับหน่วยงาน (PA) กรมอนามัย รายละเอียด
28 ก.ย. 59 การปรับปรุง Action plan เพื่อขออนุมัติจากกรม รายละเอียด
22 ก.ย. 59 Zika Surveillance กรมควบคุมโรค รายละเอียด
22 ก.ย. 59 Zika Guideline กรมการแพทย์ รายละเอียด
22 ก.ย. 59 Head Circumference Standard เพื่อวัด microcephaly ใน Zika รายละเอียด
9 ก.ย. 59 ตัวอย่างสมมุติเพื่อประกอบการอธิบายการทำหลายบทบาทในคนเดียวกัน รายละเอียด
2 ก.ย. 59 ระเบียบ กสธ.ว่าด้วยการบริหารและจัดหาคอมพิวเตอร์ของ กสธ. 2559 รายละเอียด
31 ส.ค. 59 การบูรณาการแผนปฏิบัติการ แผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง แผนยุทธศาสตร์และการจัดการระบบคุณภาพปี 2560 รายละเอียด
30 ส.ค. 59 ประชุมจังหวัด รายละเอียด
25 ส.ค. 59 ประชุมเขตสุขภาพ รายละเอียด
24 ก.ค. 59 แผนพัฒนาสาธารณสุข 20 ปี 2560-2579 รายละเอียด
24 ก.ค. 59 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560-2564) รายละเอียด
27 มิ.ย. 59 ตำบลบูรณาการ 5 กลุ่มวัยและสิ่งแวดล้อมโดยใช้การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเป็นจุดนำสู่การบูรณาการ รายละเอียด
14 มิ.ย. 59 เอกสาร ประชุมกรมอนามัย เดือน มิ.ย.59 รายละเอียด
27 พ.ค. 59 สรุป ประเด็น Change ที่ท่านควรอ่านและทำความเข้าใจ รายละเอียด
4 พ.ค. 59 Global Age Friendly City - A Guide (WHO) รายละเอียด
4 พ.ค. 59 มาตรฐานบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 2 รายละเอียด
2 พ.ค. 59 การเยี่ยมเสริมพลังโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ ฯ ภาคกลาง เขต 4,5 รายละเอียด
25 เม.ย. 59 CCO,CO ของศูนย์อนามัยที่ 5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการค่ากลาง ที่ศูนย์อนามัยที่ 5 รายละเอียด
3 เม.ย. 59 การอบรมการบูรณการตำบลโดยใช้หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ด้วยการจัดการค่ากลาง ที่เชียงใหม่ รายละเอียด
13 มี.ค. 59 Conceptual Frame work ในการจัดทำ Blue Print for change ศูนย์อนามัยที่ 5 รายละเอียด
14 ก.พ. 59 Care Manager Training for Trainer Agenda (draft) รายละเอียด
2 ก.พ. 59 e bidding Process บันทึกช่วยจำ รายละเอียด
1 ก.พ. 59 เอกสารเพื่อการสื่อสาร การบริหารการเปลี่ยนแปลงของศูนย์อนามัย รายละเอียด
8 ม.ค. 59 Practical Epidemiology ใช้แลกเปลี่ยนกับ Residence เด็กจุฬาฯ รายละเอียด
5 ม.ค. 59 เอกสารประชุมกรมอนามัย 5 มค.59 รายละเอียด
23 ธ.ค. 58 อธิบดีกรมอนามัย นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ ตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 5 รายละเอียด
22 ธ.ค. 58 สรุปข้อมูลแม่และเด็กไทย เปรียบเทียบกับแม่ต่างชาติ เขต 5 ปี 2554-2558 รายละเอียด
12 ธ.ค. 58 Reduce Maternal Mortality in Thailand นพ.สุธิต คุณประดิษฐ์ รายละเอียด
12 ธ.ค. 58 Prevention of Asphyxia นพ.สุธิต คุณประดิษฐ์ รายละเอียด
12 ธ.ค. 58 แบบอาคาร 4 ชั้น Lab X ray ห้องผสมยา รายละเอียด
8 ธ.ค. 58 ประชุมกรมอนามัย เดือนธันวาคม 2558 รายละเอียด
8 ธ.ค. 58 โครงการเด็กไทยสายตาดี รายละเอียด
8 ธ.ค. 58 วิธีการออกกำลังกายกล้ามเนื้อตา รายละเอียด
6 ธ.ค. 58 Download รายชื่อตำบล LTC เขตสุขภาพที่ 12 รายละเอียด
6 ธ.ค. 58 Download รายชื่อตำบล LTC เขตสุขภาพที่ 11 รายละเอียด
6 ธ.ค. 58 Download รายชื่อตำบล LTC เขตสุขภาพที่ 10 รายละเอียด
6 ธ.ค. 58 Download รายชื่อตำบล LTC เขตสุขภาพที่ 9 รายละเอียด
6 ธ.ค. 58 Download รายชื่อตำบล LTC เขตสุขภาพที่ 8 รายละเอียด
6 ธ.ค. 58 Download รายชื่อตำบล LTC เขตสุขภาพที่ 7 รายละเอียด
6 ธ.ค. 58 Download รายชื่อตำบล LTC เขตสุขภาพที่ 6 รายละเอียด
6 ธ.ค. 58 Download รายชื่อตำบล LTC เขตสุขภาพที่ 5 รายละเอียด
6 ธ.ค. 58 Download รายชื่อตำบล LTC เขตสุขภาพที่ 4 รายละเอียด
6 ธ.ค. 58 Download รายชื่อตำบล LTC เขตสุขภาพที่ 3 รายละเอียด
6 ธ.ค. 58 Download รายชื่อตำบล LTC เขตสุขภาพที่ 2 รายละเอียด
6 ธ.ค. 58 Download รายชื่อตำบล LTC เขตสุขภาพที่ 1 รายละเอียด
30 ต.ค. 58 คณะทำงานจัดทำแผนความต้องการ ในการบูรณาการระบบ ICT,Medical Imaging, Network and Storage ,Security สำหรับงานบริการในโรงพยาบาล รายละเอียด
30 ต.ค. 58 Sustainable Development Goals (SDG) รายละเอียด
30 ต.ค. 58 Monitor of six building blocks of Health System รายละเอียด
30 ต.ค. 58 The Strategy for women child and adolescent health รายละเอียด
30 ต.ค. 58 ประเด็นหารือกับท่านรองปลัดในเรื่องการสนับสนุนการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ รายละเอียด
29 ต.ค. 58 บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี เดือน ตุลาคม 2558 รายละเอียด
29 ต.ค. 58 ชุดสิทธิประโยชน์ส่งเสริมป้องกันของ สปสช.ปี 2559 รายละเอียด
27 ต.ค. 58 ประชุมยุทธศาสตร์กรมอนามัย ท่านอธิบดี วชิระเป็นประธาน รายละเอียด
14 ต.ค. 58 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่่ยา ของส่วนราขการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557 รายละเอียด
14 ต.ค. 58 เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ จัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 รายละเอียด
14 ต.ค. 58 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่่ยา โดยคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการร่วมหรือคณะทำงานย่อย พ.ศ.2557 รายละเอียด
14 ต.ค. 58 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการจัดทำแผนซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา พ.ศ.2557 รายละเอียด
13 ต.ค. 58 Power Point การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณภาพขึ้น Web รายละเอียด
13 ต.ค. 58 รหัส ห้องต่างๆในระบบคุณภาพ รายละเอียด
13 ต.ค. 58 Link ไปยัง โปรแกรม HA ของ โรงพยาบาล รายละเอียด
8 ต.ค. 58 สรุปรายงานการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาล ครั้งที่ 1/2558 รายละเอียด
5 ต.ค. 58 การแบ่งสัดส่วนความรับผิดทางละเมิด รายละเอียด
5 ต.ค. 58 การจ่ายค่าตอบแทน ฉบับที่ 8 และที่ 9 พ.ศ.2556 รายละเอียด
5 ต.ค. 58 การจ่ายค่าตอบแทน ฉบับที่ 8 และ ที่ 9 ปรับปรุงใหม่ 2558 รายละเอียด
5 ต.ค. 58 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 1 ต.ค.2558 รายละเอียด
5 ต.ค. 58 พรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2511 รายละเอียด
5 ต.ค. 58 ประกาศกระทรวง เรื่องมาตรฐานการบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินของสถานพยาบาล พ.ศ.2557 รายละเอียด
5 ต.ค. 58 FTE รองปลัด นพ.สุเทพ วัชรปิยานันทน์ รายละเอียด
5 ต.ค. 58 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องมาตรฐานการส่งต่อผู้ป่วย 2545 รายละเอียด
2 ต.ค. 58 Power Point จากนโยบายสู่การปฏิบัติ (From Policy to Practice) รายละเอียด
1 ต.ค. 58 Abstract : Effectiveness of BSE นำเสนอในที่ประชุมของ วิทยาลัยการสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียด
21 ก.ย. 58 กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย พ.ศ.2552 รายละเอียด
28 ส.ค. 58 บันทึกส่วนตัว วันที่ รมต.สาธารณสุข ตรวจเยี่ยมกรมอนามัย รายละเอียด
28 ส.ค. 58 Power point การนำเสนอการ รมต.สาธารณสุข ของ กรมอนามัย รายละเอียด
5 ส.ค. 58 Power Point ระบบบริการส่งเสริมสุขภาพ ในทศวรรษหน้า นำเสนอที่ประชุมวิชาการกรมอนามัย 2558 รายละเอียด
4 ส.ค. 58 ร่างโครงสร้างศูนย์อนามัย (เสนอเพื่อนำสู่การถกเถียงปรับปรุง) รายละเอียด
14 ก.ค. 58 ผลการคัดกรองพัฒนาเด็ก 42 เดือนของเขต 5 ในศูนย์เด็กเล็ก มีพัฒนาการล่าช้า 47 % แต่วิเคราะห์ข้อมูลแล้วสมเหตุสมผล รายละเอียด
7 ก.ค. 58 เอกสารประกอบการประชุมกรมอนามัย เดือน กค.58 รายละเอียด
7 ก.ค. 58 บันทึกส่วนตัวการประชุมกรมอนามัย เดือน ก.ค.58 รายละเอียด
6 ก.ค. 58 บริการส่งเสริมสุขภาพในทศวรรษหน้า (HP Service in next decade) รายละเอียด
29 มิ.ย. 58 สรุปย่อการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี เดือน มิ.ย.58 รายละเอียด
15 มิ.ย. 58 Power Point โรงพยาบาลคุณธรรม Best Practice ของ รพ.ชลบุรี รายละเอียด
24 เม.ย. 58 Power Point สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม อ.ธรรมนิตย์ + ชลทิศ รายละเอียด
17 มี.ค. 58 สรุปการตรวจราชการจากกรมอนามัย รายละเอียด
15 มี.ค. 58 สรุปโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม รายละเอียด
12 มี.ค. 58 บันทึกย่อ การประชุมกรมอนามัย 12 มี.ค.2558 รายละเอียด
10 มี.ค. 58 สรุปประชุม กบศ.เดือน ก.พ.58 และประชุมเจ้าหน้าที่เดือน มี.ค.58 รายละเอียด
20 ก.พ. 58 คู่มือ แนวทาง การควบคุมและป้องกันโลหิตจางจากการชาดธาตุเหล็กกรมอนามัย รายละเอียด
20 ก.พ. 58 Iron Deficiency anemia : Assessment Prevention and Control WHO 2001 รายละเอียด
18 ก.พ. 58 PMQA เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2558 รายละเอียด
11 ก.พ. 58 เปลี่ยน Spec เครืองปั่นไฟจาก 500 KVA เป็น 300 KVA พร้อมเครื่องครอบระบบ (Canopy) รายละเอียด
11 ก.พ. 58 บันทึกส่วนตัว ประชุมกรมอนามัย 11 ก.พ.58 รายละเอียด
6 ก.พ. 58 ทุกหน่วยบริการที่ให้บริการหน่วยบริการภายในที่ไม่ได้คิดค่าบริการเป็นตัวเงิน ให้ทำการเรียกเก็บค่าบริการทางบัญชีตามเอกสารที่แนบมา รายละเอียด
2 ก.พ. 58 คำสั่งกระทรวงสาธารสุขเกี่ยวกับเรื่องเขตสุขภาพ รายละเอียด
29 ม.ค. 58 บันทึกการประชุม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี รายละเอียด
26 ม.ค. 58 จับประเด็นนำมาคิดภายหลังอ่าน The Great Cholesterol Lie รายละเอียด
15 ม.ค. 58 The Great Cholesterol Lie อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วจะทำให้เรารู้ว่า ธุรกิจยา เขา Boombard เราให้เรากลัว Cholesterol ซึ่งที่จริงเป็นอย่างไร หาอ่านได้ รายละเอียด
15 ม.ค. 58 Physical Activity Guide line 2008 แนะนำให้ออกกำลังกายสะสม 150 ชั่วโมงอย่างต่ำ โดยไม่บอกว่าต้องออกกี่วัน รายละเอียด
15 ม.ค. 58 Dietary Guide line 2010 รายละเอียด
14 ม.ค. 58 สรุป แนวทางการตรวจราชการ ปี 2558 ที่ โรงแรม Centra ศูนย์ราชการ รายละเอียด
14 ม.ค. 58 Anemia ในเด็ก 6-12 เดือน ปี 2557 เขตสุขภาพที่ 5 รายละเอียด
12 ม.ค. 58 อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รุ่น1 รายละเอียด
8 ม.ค. 58 วาระการประชุมกรมฯ มกราคม 2558 รายละเอียด
8 ม.ค. 58 คำรับรองระหว่างกรมอนามัยกัย ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 4 ปี 2558 รายละเอียด
8 ม.ค. 58 บันทึกการประชุมกรม มกราคม 2558 รายละเอียด
23 ธ.ค. 57 Power point บรรยาย การพัฒนาบริการสาธารสุข 23 ธ.ค.57 รายละเอียด
22 ธ.ค. 57 สรุปการประชุมเจ้าหน้าที่ ศอ.4 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
18 ธ.ค. 57 แผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 5 พ.ศ.2558 รายละเอียด
18 ธ.ค. 57 สรุปผลการดำเนินงานปี 2557 เขตสุขภาพที่ 5 รายละเอียด
18 ธ.ค. 57 ข้อสั่งการ กสธ.ในการ ลด ละ เลิก การใช้ Foam รายละเอียด
9 ธ.ค. 57 สรุปข้อมูลแม่และเด็กของเขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2557 รายละเอียด
1 ธ.ค. 57 สรุปการประชุมกรมอนามัย 1 ธ.ค.57 รายละเอียด
26 พ.ย. 57 ประชุมโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม สำหรับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด
21 พ.ย. 57 สรุปประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ 18 พ.ย.57 รายละเอียด
20 พ.ย. 57 ประชุมโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม สำหรับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.โรงแรม Daimond จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายละเอียด
17 พ.ย. 57 หัวข้อ การทำคำรับรองการปฏิบัติงาน ระหว่าง ผอ.ศูนย์ฯกับ ผอ.รพ./หัวหน้ากลุ่มงาน (pdf สำหรับอ่าน) รายละเอียด
17 พ.ย. 57 หัวข้อ การทำคำรับรองการปฏิบัติงาน ระหว่าง ผอ.ศูนย์ฯกับ ผอ.รพ./หัวหน้ากลุ่มงาน (Excel เพื่อให้แก้ไขใน Excel) รายละเอียด
13 พ.ย. 57 ประชุมโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม สำหรับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ที่ KP Gland จังหวัดจันทบุรี รายละเอียด
9 พ.ย. 57 CPG เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อกรณีมี Case Ebola รายละเอียด
9 พ.ย. 57 8 Fitfall about IDA (Iron Deficiency Anemia) สงเคราะห์ความรู้จากเอกสารและประสบการณ์ รายละเอียด
7 พ.ย. 57 Logical File Design - Manifest ขยะติดเชื้อ Version Web รายละเอียด
6 พ.ย. 57 Ratchaburi Smart Industrial City นำเสนอโดยบริษัท Monarch Ville Development (MVD) รายละเอียด
6 พ.ย. 57 การต่ออายุบันไดขั้นที่ 2 สู่ HA ปีงบประมาณ 2558 รายละเอียด
30 ต.ค. 57 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ราชบุรี รายละเอียด
29 ต.ค. 57 Power Point ระบบข้อมูลโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม จังหวัดเชียงราย รายละเอียด
29 ต.ค. 57 ประชุมพัฒนาบุคลากร รพ.สต.ภายใต้โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม รายละเอียด
24 ต.ค. 57 การมอบหมายผู้รับผิดชอบแผนและเครื่องชี้วัด (ให้กลุ่มวัยและ สวล เป็น Focal Point ในการกำหนด เครื่องชี้วัด วิธีการวัด และงบประมาณภายในวันที่ 28 ต.ค.57) รายละเอียด
22 ต.ค. 57 Preliminary Report โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม รายละเอียด
21 ต.ค. 57 การประเมินหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านสาชาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนง สาธารณสุข รายละเอียด
11 ต.ค. 57 สรุป ประชุมกรมอนามัย 11 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
6 ต.ค. 57 Review Maternal & child (0-5 year) and related Issues รายละเอียด
3 ต.ค. 57 การทำแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 4 รายละเอียด
2 ต.ค. 57 การมอบนโยบายของนายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี รายละเอียด
1 ต.ค. 57 กพว. New Look to Excellence Knowledge Center รายละเอียด
1 ต.ค. 57 แผนการใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2558 ศูนย์อนามัยที่ 4 รายละเอียด
30 ก.ย. 57 วิสัยทัศน์ ศูนย์อนามัยที่ 4 พ.ศ.2558-2560 นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล รายละเอียด
20 ก.ย. 57 แต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการ คณะทำงาน ทีมงาน พัฒนาการฝึกอบรมและบริการสาธิตเพื่อให้เป็น Health Plaza รายละเอียด
18 ก.ย. 57 Preliminary Report การสำรวจพัฒนาการเด็ก นพ.พนิต โล่ห์เสถียรกิจ ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 3 รายละเอียด
18 ก.ย. 57 วิกฤติการพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย นพ.พนิต โล่ห์เสถียรกิจ ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 3 รายละเอียด
15 ก.ย. 57 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณปี 2558 รายละเอียด
13 ก.ย. 57 นโยบาย สธ. นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน และ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รายละเอียด
10 ก.ย. 57 PACS (Pictures Archive Communication System) เรื่องที่ เจ้าหน้าที่ รพ.ต้องรู้ รายละเอียด
9 ก.ย. 57 สรุปการประชุมกรมฯเบื้องต้น 9 ก.ย.57 รายละเอียด
9 ก.ย. 57 สรุป ที่ประชุม ผอ.ศูนย์ Vertical Program & Better Services รายละเอียด
3 ก.ย. 57 ประชุม Better Service ของกรมอนามัย รายละเอียด
26 ส.ค. 57 สรุปผลโครงการ การสร้างนักวิชาการศูนย์เขตให้ Smart และเป็นมืออาชีพ (มสช+สปสช+กรมอนามัย) รายละเอียด
24 ส.ค. 57 MP4 ประชุมผู้บริหารกระทรวง แผนบูรณากลุ่มวัย กรณีศึกษาวัยเรียนวัยรุ่น (20 ส.ค.57) รายละเอียด
24 ส.ค. 57 ประชุมผู้บริหารกระทรวง แผนบูรณากลุ่มวัย กรณีศึกษาวัยเรียนวัยรุ่น (20 ส.ค.57) รายละเอียด
21 ส.ค. 57 คำสั่งศูนย์อนามัยเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบริการฉุกเฉิน รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 รายละเอียด
19 ส.ค. 57 Preliminary Summary โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม รายละเอียด
18 ส.ค. 57 Power Point ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์เดือนสิงหาคม 2557 รายละเอียด
17 ส.ค. 57 แบบรายงานการปฎิรูประบบราชการและแนวทางจริยธรรมสร้างเมืองไทยที่มีความสุข ศูนย์อนามัยที่ 4 รายละเอียด
13 ส.ค. 57 Lecture MCH Data System Development รายละเอียด
1 ส.ค. 57 10 เมนูอาหารลดเค็ม รสมัน เพื่อป้องกันโรค NCD รายละเอียด
30 ก.ค. 57 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี รายละเอียด
24 ก.ค. 57 สรุป รายงานภาวะสังคมไทย ไตรมาสที่ 1 ปี 2557 สภาพัฒน์ รายละเอียด
15 ก.ค. 57 การปฏิรูปการเงินการคลังของ กสธ. รายละเอียด
15 ก.ค. 57 นโยบาย กสธ.เกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รายละเอียด
15 ก.ค. 57 สรุป Board ระดับต่างๆในระดับเขต/จังหวัด/อำเภอ รายละเอียด
15 ก.ค. 57 Executive Summary ผู้บริหารกระทรวงในประเด็นการปฏิรูประบบวสุขภาพ รายละเอียด
10 ก.ค. 57 บันทึกช่วยจำ การประชุมกรมเดือน กค.57 รายละเอียด
6 ก.ค. 57 ร่างเขตสุขภาพจากการรับฟัง 4 ภาค (เขตสุขภาพ จะต่างกับเขตบริการสุขภาพ ) รายละเอียด
6 ก.ค. 57 Harrison Text Book 18 Edition รายละเอียด
1 ก.ค. 57 สรุปเบื้องต้น การนิเทศศูนย์อนามัยที่ 4 โดยทีมนิเทศกรมอนามัย รายละเอียด
30 มิ.ย. 57 แบบฟอร์มการทำแผนงบประมาณ2558 รายละเอียด
25 มิ.ย. 57 เอกสารบรรยายระบบข้อมูลมะเร็งเต้านม - หาดใหญ่ รายละเอียด
12 มิ.ย. 57 มอบหมายให้แต่ละงานจัดทำ FTE ของแต่ละงาน รายละเอียด
11 มิ.ย. 57 Excel ในการคำนวณหาค่า Full Time Equivalence รายละเอียด
5 มิ.ย. 57 ข้อเสนอกลไกการเฝ้าระวังตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารราชการ กสธ. มอบทุกกลุ่มงานศึกษา รายละเอียด
5 มิ.ย. 57 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาล เกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อยา และวัสดุอื่นๆ มอบคณะกรรมการยาของ รพ. และกลุ่มอำนวยการ รายละเอียด
5 มิ.ย. 57 นโยบาย กสธ.ด้านการพัฒนากำลังคน มอบทุกกลุ่มงานศึกษา รายละเอียด
5 มิ.ย. 57 ร่างเขตบริการสุขภาพ มอบทุกกลุ่มงานศึกษา และวางแผนสนับสนุนเขตบริการสุขภาพ รายละเอียด
5 มิ.ย. 57 การพัฒนาบริการที่ดีขึ้นเพื่อประชาชน Better Service มอบ ผอ.รพ.เขียนแผนและดำเนินการ รายละเอียด
5 มิ.ย. 57 นโยบายการพัฒนาด้านสาธารณสุข ของปลัดกระทรวง มอบทุกกลุ่มงานศึกษาและกำหนดแผนเพื่อรองรับนโยาบายในส่วนที่ตนเกี่ยวข้อง รายละเอียด
25 พ.ค. 57 World Poplation 2013 จัดทำโดย Population Reference Bureau ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับประชากรทั่วโลก รายละเอียด
13 พ.ค. 57 ตัวอย่าง Unit Profile ของ OPD เด็ก รพ.จุฬา ตึก ภปร.ชั้น 9 (น่าสนใจมาก) รายละเอียด
12 พ.ค. 57 Web site HA ของโรงพยาบาลส่งเสริม เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน และช่วยกันทำผ่าน Web รายละเอียด
30 เม.ย. 57 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ 2523 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2-6 รายละเอียด
25 เม.ย. 57 eWSD4B http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com รายละเอียด
25 เม.ย. 57 งบลงทุนศูนย์อนามัยปี 2557-2558 รายละเอียด
25 เม.ย. 57 Course Baby Swiming - หลักสูตรของ Australia รายละเอียด
22 เม.ย. 57 สรุปประชุมมูลนิธิพิพิธภัณฑ์สโมสรเสือป่า ราชบุรี รายละเอียด
22 เม.ย. 57 ผลสรุปที่ประชุมมูลนิธิ จะจัดงานวิ่งรำลีก 101 ปีสโมสรเสือป่า 21 ก.ย.2557 จึงนำภาพเก่าเมื่อปีที่แล้วมาให้ดูใหม่ รายละเอียด
21 เม.ย. 57 แบบประเมินความพึงพอใจของเขตบริการสุขภาพต่อการสนับสนุนเขตของศูนย์อนามัย รายละเอียด
17 เม.ย. 57 โปรแกรมวิเคราะห์การเงิน Key ผ่าน Web เรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
8 เม.ย. 57 กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556 รายละเอียด
7 เม.ย. 57 สรุปการประชุมกรมอนามัย ประจำเดือนมีนาคม 2557 รายละเอียด
28 มี.ค. 57 สรุปการประชุม Tele Conference ในเรื่องการวิเคราะห์ทางการเงิน รายละเอียด
27 มี.ค. 57 สรุป Revenue Center ศูนย์อนามัยที่ 4 ให้ทีมนิเทศกรม รายละเอียด
26 มี.ค. 57 ประชุมการจัดการสิ่งแวดล้อมใน รพ. 26-28 มี.ค.57 ที่ศูนย์อนามัยที่ 4 รายละเอียด
18 มี.ค. 57 นำเสนอทีมนิเทศกรมอนามัย 18 มีนาคม 2557 รายละเอียด
17 มี.ค. 57 สรุปงบลงทุนของศูนย์อนามัยที่ 4 จนถึงปี 2558 รายละเอียด
13 มี.ค. 57 บรรยาย ตำบลนมแม่ ศูนย์เด็กเล็ก ที่ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ ราชบุรี รายละเอียด
7 มี.ค. 57 สรุปงานที่เกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดล้อมปี 2557 - การติดตามจาก สำนักสิ่งแวดล้อม รายละเอียด
5 มี.ค. 57 แบบมอบหมายงานปี 57 รายละเอียด
4 มี.ค. 57 เครื่องชี้วัด กพร.ปี 2557 ได้ทำ Web site เพื่อกระจายเครื่องชี้วัดไปสู่ระดับบุคคล และควบคุมกำกับ รายละเอียด
3 มี.ค. 57 ปรับค่าเบิกบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนใหม่ โดยให้ใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที ่2 ของปี 2556 เป็นต้นไป รายละเอียด
3 มี.ค. 57 การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ โดยเฉพาะกรรมการตรวจการจ้างที่ราคาต่ำกว่า 10 ล้านจะไม่ได้ค่าตอบแทนจากหลักเกณฑ์ที่กรมกำหนด รายละเอียด
24 ก.พ. 57 มอบหัวหน้ากลุ่มงานติดตามงาน และรายงานความก้าวหน้าในที่ประชุม กบศ.เดือน กพ.57 ด้วย รายละเอียด
24 ก.พ. 57 การวิเคราะห์งบการเงิน บริการ และบุคลากร Version 24 Feb 2014 รายละเอียด
19 ก.พ. 57 ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร (Man Money Material) โดยใช้การวิเคราะห์ทางการเงินและ FTE รายละเอียด
13 ก.พ. 57 ประชุมที่ปรึกษากรมอนามัย (นพ.อมร,มรกต,ไพจิต ,ปรากรม,วิชัย,ปราชญ์,ยุทธ์) รายละเอียด
12 ก.พ. 57 ฐานข้อมูลประชากร Db Pop เขตบริการสุขภาพที่ 5 จำแนกรายจังหวัด อำเภอ ปี 2557 รายละเอียด
11 ก.พ. 57 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ มสช. จัดอบรมเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย i Analysis โดย พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ ได้ร่วมบรรยายเกี่ยวกับเครื่องชี้วัดด้านแม่และเด็ก รายละเอียด
10 ก.พ. 57 ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ 10 ก.พ.2557 และการมอบหมายงาน รายละเอียด
7 ก.พ. 57 มอบผู้เกี่ยวข้องกรอกข้อมูลทางการเงิน การบริการ และบุคลากร เข้าใน Excel รายละเอียด
2 ก.พ. 57 แผนเปิด Day Care 1 เม.ย.57 รายละเอียด
1 ก.พ. 57 รายงานสรุป การตรวจสอบภายใน การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล จัดซื้อจัดจ้างการเงิน พัสดุ รายละเอียด
1 ก.พ. 57 ห้องเก็บเสียง ซ้อมดนตรี เพื่อเตรียมการสำหรับการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น (อ.สุปัน ) รายละเอียด
1 ก.พ. 57 Web site อาชีวอนามัยและความปลอดภัย Occupational health and Safety รายละเอียด
31 ม.ค. 57 ร่างระเบียบปฏิบัติอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OH&S (อ่านแล้วจะแก้ไขอย่างไรตามสะดวกครับ) แต่ต้องครอบคลุมขอบเขตที่ flow Chart กำหนด รายละเอียด
27 ม.ค. 57 สรุปการวิเคราะห์งบทางการเงิน งบดุล งบกำไร ขาดทุน (อ่านยากแต่ก็อยากให้ศึกษา) รายละเอียด
24 ม.ค. 57 ตรวจรับงานก่อสร้างงวดที่ 2 และความก้าวหน้าในเรื่องการก่อสร้าง รายละเอียด
17 ม.ค. 57 นำเสนอตรวจราชการ จังหวัดราชบุรี Flagship ที่กรมอนามัยรับผิดชอบ รายละเอียด
15 ม.ค. 57 ประชุมกรมอนามัย 15 มกราคม 2557 รายละเอียด
14 ม.ค. 57 แผนพัฒนาโรงพยาบาลให้เป็น Excellence Center เขียนตั้งแต่ปี 2555 รายละเอียด
14 ม.ค. 57 ระเบียบต่างๆเกี่ยวกับ P4P ให้ช่วยศึกษาเพื่อให้ถูกค้องตามระเบียบ รวมถึงคำสั่งศูนย์ฯอีก 2 ฉบับ คณะกรรมการกำหนดค่าคะแนน และคณะกรรมการติดตามประเมินผล (ศูนย์ได้ทำหนังสือให้ รพ.เสนอเรื่องให้เขตอนุมัติหลักการตั้งแต่ ส.ค.56) รายละเอียด
8 ม.ค. 57 ปลัดและรองปลัดกระทรวง สธ.มาติดตามเรื่อง Service Plan ของเขตบริการสุขภาพที่ 5 รายละเอียด
8 ม.ค. 57 แผนยุทธศาสตร์เขต 5 ปี 2557 - ผู้นิเทศควรศึกษา รายละเอียด
7 ม.ค. 57 กรมอนามัยประกาศวิชั่นใหม่ "ภายในปี 2563 ประเทศไทยจะเป็นผู้นำในอาเซียน ด้านระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อคนไทยสุขภาพดี" โดยมีพันธกิจคือเป็นผู้อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม รายละเอียด
7 ม.ค. 57 ระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลของกรมอนามัย DHO M&E มิติใหม่ รายละเอียด
6 ม.ค. 57 ร่างแผนกลยุทธ์ SBU บริการของโรงพยาบาล รายละเอียด
25 ธ.ค. 56 สรุปการตรวจราชการ จังหวัดสมุทรสาคร 25-27 ธ.ค.56 รายละเอียด
9 ธ.ค. 56 Power Point การประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ 9 ธ.ค.56 รายละเอียด
8 ธ.ค. 56 บทบาทของศูนย์อนามัย ถอดคำพูดของ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รายละเอียด
8 ธ.ค. 56 Web Site Strategic Management เขียนเกือบสมบูรณ์แล้ว อิง Text book ของ Lawrence และ Marketing ของ Kotler รายละเอียด
4 ธ.ค. 56 สรุปรายการประชุมกรมอนามัย เดือน พ.ย.56 และที่ประชุม ผอ.ศูนย์ (Quick Summary) รายละเอียด
4 ธ.ค. 56 สรุปสิ่งที่ดูงานที่จีนที่จะนำมาประยุกตฺ์ใช้ในศูนย์อนามัยในการบริการส่งเสริมสุขภาพแบบครบวงจร รายละเอียด
4 ธ.ค. 56 แผนการปรับระบบบริการของศูนย์อนามัยที่ 1 ที่เสนอกรม รายละเอียด
4 ธ.ค. 56 ความก้าวหน้าในการปรับโครงสร้างกรมอนามัย ที่นำเสนอที่ประชุมกรมฯเพื่อทราบ รายละเอียด
29 พ.ย. 56 สรุปรายงานการประชุม กบศ. และ กวป. ครั้งที่ 6/56 รายละเอียด
28 พ.ย. 56 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 รายละเอียด
27 พ.ย. 56 ภาพเหตุการณ์การรับฟังความคิดเห็นการจัดการน้ำ Module A5 ที่ ราชภัฎ จอมบึง รายละเอียด
21 พ.ย. 56 สรุปการก่อสร้างภายในศูนย์ (วันเกิดศูนย์ 21 พ.ย. จึงขอสรุปว่าแผนการก่อสร้างให้ทราบทั่วกัน) รายละเอียด
21 พ.ย. 56 Web site การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (วันเกิดศูนย์ 21 พ.ย.จึงขอใช้เป็นวันเริ่มต้นจัดทำ Site ว่าอนาคตเราจะไปไหน และไปอย่างไร) รายละเอียด
21 พ.ย. 56 21 พฤศจิกายน 2556 วันครบรอบวันเกิด 44 ปี - ประวัติความเป็นมาศูนย์อนามัยที่ 4 รายละเอียด
18 พ.ย. 56 สรุปผลการประชุมองค์กรแพทย์ 18 พ.ย.56 (Doctors Commitment ครั้งที่ 1) รายละเอียด
14 พ.ย. 56 แผนเงินบำรุง ศอ 4 ปี 2557 ให้เลือก 2 แนวทางว่าจะใช้รายรับ 53 หรือ 56 ล้าน รายละเอียด
13 พ.ย. 56 ที่ประชุม กสธ.เรื่อง Blue print for Change 29 ตุลาคม 2556 รายละเอียด
11 พ.ย. 56 การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียด
6 พ.ย. 56 สรุปประชุมกรมอนามัย 6 พ.ย.56 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ศอ.4 รายละเอียด
1 พ.ย. 56 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี 1 พ.ย.56 รายละเอียด
31 ต.ค. 56 กระทรวงแต่งตั้งคณะกรรมการเขตสุขภาพทั้ง 12 เขต แนบมาเฉพาะเขตสุขภาพที่ 5 รายละเอียด
30 ต.ค. 56 อบจ.ราชบุรี สนับสนุนมูลนิธิสโมสรเสือป่าราชบุรี 2 ล้านบาทในการปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ รายละเอียด
25 ต.ค. 56 สำนักตรวจราชการ ทำหนังสือขออนุเคราะห์ชั้น 3 อาคารอำนวยการ (ยกเว้นห้องประชุม) เพื่อตั้ง office ของเขตสุขภาพ ส่วนการปรับปรุงห้องและค่าใช้จ่าย ผู้ตรวจมอบ ผอ.รพ.ราชบุรีเป็นผู้ดำเนินการ รายละเอียด
25 ต.ค. 56 อธิบดีกรมอนามัยมอบหมาย ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิบดีกรมอนามัย รายละเอียด
24 ต.ค. 56 การมอบหมาย ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 รายละเอียด
24 ต.ค. 56 การจัดอัตราฝ่ายบริหารของโรงพยาบาล รายละเอียด
24 ต.ค. 56 โครงสร้างองค์กรของศูนย์อนามัยที่ 4 ล่าสุด - 24 ตุลาคม 2556 รายละเอียด
22 ต.ค. 56 Update ข้อมูลเกี่ยวกับเขตสุขภาพ และแผนสุขภาพเขตบริการที่ 5 ปี 2557 รายละเอียด
17 ต.ค. 56 Update ข่าวที่เกี่ยวกับนโยบายผู้บริหารระดับกระทรวง กรม เขต รายละเอียด
8 ต.ค. 56 รวมภาพ เทียนอันเหมิน และ พระราชวังต้องห้าม 28 ตุลาคม 2556 รายละเอียด
8 ต.ค. 56 แนวทางการบริหารงานเขตสุขภาพที่ 5 รายละเอียด
5 ต.ค. 56 สรุปเรื่องที่ศูนย์จะดำเนินการในช่วงเดือนตุลาคม 256 รายละเอียด
1 ต.ค. 56 เขตสุขภาพ ที่ประชุมกระทรวง 1 ต.ค.56 รองปลัด กสธ. รายละเอียด
27 ก.ย. 56 เขตสุขภาพ Update 24 ก.ย.56 น่าจะ Final Draft แล้ว เพื่อใช้ 1 ต.ค.56 รายละเอียด
26 ก.ย. 56 ชม Web รำลึก 100 รัชกาลที่ 6 เสด็จสโมสรเสือป่า ได้โดย Click ที่ รายละเอียด รายละเอียด
26 ก.ย. 56 ราชการไทยไปถึงไหน บทความที่น่าสนใจอยากให้อ่าน เพราะศูนย์กำลังจะพัฒนาไปตามแนวทางนี้ รายละเอียด
25 ก.ย. 56 ชม Web รัชกาลที 6 เสด็จราชบุรี 18-25 ก.ย.2456 ได้โดย Click ที่ รายละเอียด รายละเอียด
23 ก.ย. 56 การแต่งตั้งโยกย้าย นพ.สสจ.และ ผอ.รพศ/รพท.23 ก.ย.56 รายละเอียด
23 ก.ย. 56 หนังสือ กสธ.เรื่อง ชะลอการจัดทำสัญญาจ้าง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 23 ก.ย.56 รายละเอียด
20 ก.ย. 56 เอกสารประกอบการประชุม กสธ.เรื่องเขตสุขภาพ 15 กันยายน 2556 รายละเอียด
12 ก.ย. 56 การเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ กสธ. นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 12 ก.ย.56 รายละเอียด
10 ก.ย. 56 เครื่องชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขปี 2557 ประชุม 24 สิงหาคม 2556 รายละเอียด
6 ก.ย. 56 เรียนเจ้าหน้าที่ร่วมงานวางศิลาฤกษ์อาคาร ผู้ป่วยนอก อาคารผ่าตัด คลอด ทันตกรรม และผู้ป่วยใน วันที่ 20 รายละเอียด
3 ก.ย. 56 การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารของเขต โครงการร่วม กรมอนามัย มสช. และราชวิทยาลัยกุมาร รายละเอียด
2 ก.ย. 56 อธิบดี น.พ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ มอบนโยบาย 2 ก.ย.56 รายละเอียด
29 ส.ค. 56 แถลงข่าว งานรำลึก 100 ปี รัชกาลที่เสด็จสโมสรเสือป่า ราชบุรี วันที่ 9 ก.ย.56 ณ.สโมสรเสือป่า รายละเอียด
28 ส.ค. 56 คำสั่งจังหวัดราชบุรี งานรำลึก 100 ปี รัชกาลที่ 6 เสด็จสโมสรเสือป่า 20 ก.ย.56 รายละเอียด
28 ส.ค. 56 สรุปรายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 4 27 สิงหาคม 2556 รายละเอียด
22 ส.ค. 56 ตอนที่ 2 โรงพยาบาลของกรมอนามัย อดีต ปัจจุบัน อนาคต (1 ต.ค.56) รายละเอียด
22 ส.ค. 56 ตอนที่ 3 จะบริหารจัดการโรงพยาบาลกรมอนามัยให้คุ้มค่า คุ้มทุน อย่างไร รายละเอียด
22 ส.ค. 56 ตอนที่ 4 รูปธรรมที่จะก้าวไปสู่การเป็น Regional Health Authority (RHA) รายละเอียด
7 ส.ค. 56 ตอนที่ 1 ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขที่จะเริ่มใช้ 1 ต.ค.56 รายละเอียด
3 ส.ค. 56 ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง ศูนย์อนามัยที่ 4 วันที่ 31 ก.ค.56 รายละเอียด
2 ส.ค. 56 ร่าง การปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข - ห้ามใช้ในการอ้างอิง รายละเอียด
2 ส.ค. 56 ร่าง แผนปฏิรูป กรมอนามัย ประชุม Tele Conference 31 ก.ค.56 รายละเอียด
29 ก.ค. 56 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี 30 ก.ค.56 รายละเอียด
3 ก.ค. 56 รายงานความก้าวหน้า การก่อสร้างอาคารใหม่ และแผนการเตรียมการ รายละเอียด
1 ก.ค. 56 ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ 1 ก.ค.56 ในส่วนของประธานแจ้งให้ทราบ รายละเอียด
28 มิ.ย. 56 โปรแกรมการบันทึกงานวิจัย หรือ อวช.- โปรแกรมใหม่ รายละเอียด
28 มิ.ย. 56 โปรแกรมการบันทึกผู้มารับบริการใน Fitness Center - โปรแกรมใหม่ รายละเอียด
27 มิ.ย. 56 ประชุมหัวหน้าส่วนประจำจังหวัด 27 มิ.ย.2556 รายละเอียด
22 มิ.ย. 56 ผลสรุปที่ประชุม กสธ.เกี่ยวกับการปฏิรูปกระทรวง ให้อ่านในส่วนที่ high light สีชมพู รายละเอียด
18 มิ.ย. 56 ตัวอย่าง Purpose Statement ของศูนย์เด็กเล็ก ให้ท่านครูใหญ่พิจารณาว่าจะแก้ไขอย่างไร รายละเอียด
11 มิ.ย. 56 One Page Summary - Surveillance Abortion in Thailan 2011 (Re write Data From RH Division DOH) รายละเอียด
10 มิ.ย. 56 ประชุมประจำเดือนมิถุนายน รายละเอียด
5 มิ.ย. 56 โครงการ รำลึก 100 ปี เสด็จสโมสรเสือป่า รายละเอียด
3 มิ.ย. 56 ข้อเสนอเพื่อการเปลี่ยนแปลงกรมอนามัย (แก้ไข) มิ.ย.56 รายละเอียด
3 มิ.ย. 56 รมต.สาธารณสุข ให้ข่าวเรื่องการปฏิรูป กระทรวงสาธารณสุข 3 มิ.ย.56 รายละเอียด
31 พ.ค. 56 สรุปรายงานการประชุม กบศ. และ กวป. ครั้งที่ 3/56 รายละเอียด
30 พ.ค. 56 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี วันที่ 30 พ.ค.56 รายละเอียด
27 พ.ค. 56 ร่าง ฺBlue Print for Change ในการเป็น National Health Authority ด้านส่งเสริมสุขภาพ รายละเอียด
23 พ.ค. 56 สรุปการประชุมเตรียมความพร้อม Day Care ใหม่ รายละเอียด
23 พ.ค. 56 สรุปความก้าวหน้าในการก่อสร้างตึกใหม่ ของ ศูนย์อนามัยที่ 4 รายละเอียด
21 พ.ค. 56 สรุปการประชุมเพื่อเตรียมงาน ประชุมสาธารณสุขอำเภอ ภาคกลาง ชลพฤกษ์รีสอร์ต รายละเอียด
15 พ.ค. 56 สรุป การประชุม ประจาเดือน พฤษภาคม 2556 รายละเอียด
7 พ.ค. 56 ร่าง Blue Print for Change ศูนย์อนามัยที่ 4 รายละเอียด
6 พ.ค. 56 43 แฟ้ม ข้อมูลที่ควรศึกษาเพื่อสามารถดึงข้อมูลมาใช้ รายละเอียด
6 พ.ค. 56 ผลสรุป ผอ.ศูนย์ 1,4,68,10,12 ในการพัฒนา ร.พ.ส่งเสริมฯให้เป็น Excellence Center รายละเอียด
3 พ.ค. 56 Web Site ใหม่ Breast Cancer Surveillance System Version 2 รายละเอียด
2 พ.ค. 56 Web Site ใหม่ ศูนย์อนามัยที่ 4 - www.hpc4.go.th รายละเอียด
1 พ.ค. 56 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี 29 เม.ย.56 รายละเอียด
11 เม.ย. 56 ปลัดกระทรวงสั่งการ ให้ยกเลิกบัญชี 4,6,7 มาใช้บัญชี 8 และ 9 แทน รายละเอียด
11 เม.ย. 56 การจ่ายค่าตอบแทน P4P ตามบัญชี 9 รายละเอียด
29 มี.ค. 56 สรุปรายงานการประชุม กบศ. และ กวป. ครั้งที่ 2/56 รายละเอียด
1 มี.ค. 56 สรุป การประชุม ประจำเดือน มีนาคม 2556 รายละเอียด
27 ก.พ. 56 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี 27 ก.พ.56 รายละเอียด
8 ก.พ. 56 สรุป การประชุม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 รายละเอียด
4 ก.พ. 56 เก็บตกสาระจากการประชุมผู้บริหารกระทรวง 2-3 ก.พ.56 รายละเอียด
1 ก.พ. 56 KPI กรมอนามัยปี 2556 เป้าหมายและคะแนน ที่เกี่ยวข้องกับ ศอ.4 รายละเอียด
31 ม.ค. 56 สรุปรายงานการประชุม กบศ. และ กวป. ครั้งที่ 1/56 รายละเอียด
28 ม.ค. 56 Excel การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรมอนามัย รายละเอียด
25 ม.ค. 56 การถ่ายทอดเครื่องชี้วัด เป้าหมายสู่ระดับบุคคล (KPI Cascading) เครื่องชี้วัดที่ 7 รายละเอียด
25 ม.ค. 56 ปลัดกระทรวงประชุม สสจ.ทั่วประเทศ และได้กล่าวถึง ร.พ.แม่และเด็ก ของกรมอนามัย รายละเอียด
24 ม.ค. 56 แผนปฏิรูปของกรมวิชาการ นำเสนอโดยผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละกรมฯ รายละเอียด
10 ม.ค. 56 แผนสุขภาพเขตบริการสุขภาพ เครือข่ายบริการที่ 5 รายละเอียด
2 ม.ค. 56 PP Forum กรมอนามัยเจ้าภาพ 25 ธ.ค.2555 น.พ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ ประธาน รายละเอียด
1 ม.ค. 56 PP Flagship 1 . ANC รายละเอียด
31 ธ.ค. 55 PP Flagship 2 เด้กปฐมวัย รายละเอียด
30 ธ.ค. 55 PP Flagship 3 . เด็ก 3-5 ปี รายละเอียด
29 ธ.ค. 55 PP Flagship 4 . วัยเรียน รายละเอียด
28 ธ.ค. 55 PP Flagship 5 . วัยรุ่น รายละเอียด
27 ธ.ค. 55 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัด ราชบุรี รายละเอียด
27 ธ.ค. 55 PP Flagship 7 มะเร็งในสตรี รายละเอียด
26 ธ.ค. 55 PP Flagship 8 . ผู้สูงอายุ รายละเอียด
18 ธ.ค. 55 กำลังคนด้านสาธารณสุข นพ.สุพรรณ ศรีธรรมา รองปลัดกระทรวง สธ. รายละเอียด
18 ธ.ค. 55 แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาเขตสุขภาพ น.พ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวง สธ. รายละเอียด
18 ธ.ค. 55 District Health System น.พ.โสภณ เมฆธน รองปลัดกระทรวง สธ. รายละเอียด
17 ธ.ค. 55 ร่าง รายงานการบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ รายละเอียด
27 พ.ย. 55 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดราชบุรี 27 พ.ย.55 รายละเอียด
22 พ.ย. 55 การตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 4 โดย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมอนามัย รายละเอียด
20 พ.ย. 55 ประชุม Tele Conference อำเภอสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว รายละเอียด
15 พ.ย. 55 สไลด์ประชุมควบคุมภายใน ศูนย์อนามัย 4 วันที่ 5 พย.55 รายละเอียด
15 พ.ย. 55 รายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 รายละเอียด
8 พ.ย. 55 แนวทางการดำเนินงานด้านสุขภาพ 2556 น.พ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียด
6 พ.ย. 55 หน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติมของระดับเชี่ยวชาญ รายละเอียด
6 พ.ย. 55 หน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติมของระดับชำนาญการพิเศษ รายละเอียด
6 พ.ย. 55 นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข น.พ.ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ รมต.สธ. รายละเอียด
30 ต.ค. 55 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี 30 ตุลาคม 2555 รายละเอียด
12 ต.ค. 55 หลักเกณฑ์ใหม่การประเมินผลการปฏิบัติราชการชองข้าราชการกรมอนามัย รายละเอียด
12 ต.ค. 55 ร่าง แผน PP ปี 2556-2559 ของกระทรวง รายละเอียด
10 ต.ค. 55 ประชุมต้อนรับอธิบดีกรมอนามัยใหม่ น.พ.เจษฎา โชคดำรงสุข 10 ต.ค.55 รายละเอียด
9 ต.ค. 55 สรุปการประชุม กรรมการบริหารศูนย์ 9 ตุลาคม 2556 รายละเอียด
5 ต.ค. 55 งบประมาณกรมอนามัย ปี 2556 รายละเอียด
5 ต.ค. 55 ปฏิรูป กพว.ของศูนย์อนามัยที่ 4 ปี 2556 รายละเอียด
5 ต.ค. 55 กรอบการใช้เงินตามแผนเงินบำรุงของศูนย์ปี 2556 รายละเอียด
3 ต.ค. 55 ทบทวนวรรณกรรม เกี่ยวกับ Health System Governance รายละเอียด
2 ต.ค. 55 นโยบายปลัดกระทรวงคนใหม่ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ รายละเอียด
1 ต.ค. 55 ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ 1 ตุลาคม 2555 รายละเอียด
28 ก.ย. 55 ประชุมกรมอนามัย 28 ก.ย.55 รายละเอียด
12 ก.ย. 55 แผนยุทธศาสตร์ศูนย์อนามัยที่ 4 (2556-2559) รายละเอียด
30 ส.ค. 55 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ วันที 30 ส.ค.55 รายละเอียด
28 ส.ค. 55 Balanced Scorecard รายละเอียด
28 ส.ค. 55 ประชุมสรุปงานกรมอนามัยปี 2555 และทิศทางปี 2556 รายละเอียด
7 ส.ค. 55 R2R เรื่อง Neonatal joundice รายละเอียด
7 ส.ค. 55 R2R เรื่อง เปรียบเทียบการวัด Body Temp ใน NB รายละเอียด
7 ส.ค. 55 Tele Conference รองอธิบดีกับ โรงพยาบาลส่งเสริม รายละเอียด
7 ส.ค. 55 Service Plan บริการส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย รายละเอียด
7 ส.ค. 55 Service Plan พวงบริการของ สป. รายละเอียด
3 ส.ค. 55 การบูรณาการ การพัฒนา งาน ระบบ คน ไปสู่บทบาทการอภิบาลระบบ รายละเอียด
3 ส.ค. 55 Health Promotion System รายละเอียด
30 ก.ค. 55 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 30 ก.ค.55 รายละเอียด
30 ก.ค. 55 ผังหลักของศูนย์อนามัย 2555-2568 (Scenario ที่คาดว่าเกิดขึ้น) รายละเอียด
26 ก.ค. 55 ประชุมกรมอนามัย 26 ก.ค.55 ที่ โรงแรมนานาชาติ บางแสน ชลบุรี รายละเอียด
23 ก.ค. 55 ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กรมอนามัย รายละเอียด
23 ก.ค. 55 Health System : Definition , Goal and Functions รายละเอียด
12 ก.ค. 55 หนังสือ สธ.0436.2/ว 450 เรื่องการควบคุมโรค มือ เท้าที่มีอาการรุนแรง รายละเอียด
0 3 What The Duck What The Duck What The Duck What The Duck What The Duck What The Duck What The Duck What The Duck What The Duck What The Duck What The Duck What The Duck What The Duck What The Duck What The Duck What The Duck What The Duck What The Duc รายละเอียด
0 3 1231231321231231231231 Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test รายละเอียด