Child Development
เลือกโปรแกรม : DSPM DAIM Growth Dental Vaccine Child Series

Topic : ทันตสุขภาพ

ทันตสุขภาพ

  1. สถานการณ์ เด็ก 3 ขวบฟันน้ำนมผุ เท่ากับร้อยละ 45
  2. การลดปัญหาฟันผุในเด็กปฐมวัย กระทำที่ทันตบุคลากรมานับ 30 ปีแล้ว ไม่ได้ผล ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์มาเป็นการสร้างความตระหนัก ให้กับ พ่อแม่/ผู้ปกครอง วิธีการสร้างความตระหนัก โดยให้ พ่อแม่/ผู้ปกครองได้ทราบว่าเด็กในความดูแลมีฟันผุ หรือยัง และถ้ามี ผุจำนวนกี่ซี่ ซี่ใดบ้าง และถ้าจะให้ฟันแท้ ไม่ผุเหมือนฟันน้ำนม พ่อแม่/ผู้ปกครอง ต้องมีการดูแลอะไรบ้าง เช่น แปรงฟัน ทาฟลูออไรด์วานิช หรือเคลือบหลุมร่องฟัน
  3. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เมื่อทำการตรวจฟัน แล้วก็ต้องแจ้งพ่อแม่/ผู้ปกครอง ให้มีส่วนร่วมในการดูแล การพิมพ์แบบตรวจฟันให้พ่อแม่/ผู้ปกครอได้ทราบว่ามีฟันผุ เท่าไร ก็จะทำให้เกิดการตระหนักในเรื่องการดูแลสุขภาพฟันให้กับผู้ปกครอง อันจะเป็นยุทธศาสตร์ที่จะลดฟันผุในเด็ก 0-5 ปีลงได้
  4. โปรแกรมได้วาดรูปปาก พร้อมฟันน้ำมม 20 ซี่ในช่องปาก ถ้ามีฟันผุ ก็ให้ทำการบันทึก ณ.ซี่นั้น ก็จะทำให้ พ่อแม่/ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพช่องปากให้กับเด็ก

ตำแหน่งฟันน้ำนมและการเรียกชื่อ

ภาพจาก Web Site วงเล็บหลังชื่อเรียก คือ อายุมีหน่วย เป็นเดือน ที่ฟันน้ำนมซี่นั้นขึ้น

ฟันน้ำนม มี 20 ซึ่ เป็นฟันบนด้านขวา 5 ซึ่ ฟันล่างด้านซ้าย 5 ซึ่ ฟันล่างขวา 5 ซี่ และ ฟันล่างด้านซ้านอีก 5 ซี่   โดยฟันน้ำนมซี่แรกจะขึ้นประมาณ 6 เดือน และจะขึ้นครบ 20 ซี่ใน 2 ขวบ ถึง 2 ขวบครึ่ง ทันตสาธารสุข ให้ชื่อเรียกฟันน้ำมมทั้ง 20 ซี่ด้วยระบบสัญญลักษณ์ โดยแบ่งช่องปาก เป็น 4 ส่วน (Quadrant) และเรียกชื่อ เวียนจาก ด้านขวาของเด็ก (ด้านซ้ายของคนตรวจ) Quadant แรก เริ่มด้วยหมายเลข 5 (ฟันแท้ใช้สัญญลักษณ์ 1-4 แล้ว ฟันน้ำมมจึงเริ่มด้วยหมายเลข 5) โดย ฟันบนด้านซ้ายที่อยู่ด้านซ้ายใช้สัญญลักษณ์ #51 และถัดไปจากฟันด้านหน้าไปหาฟันกราม เป็นซี่ #52,#53,#54,#55 ตามลำดับ สำหรับฟันบนด้านขวาอีก 5 ซึ่ง ใช้สัญญลักษณ์ #61,#62,#63,#64,#65 ฟันล่างด้านซ้ายทั้ง 5 ซี่ใช้สัญญลักษณ์ #71,#72,#73,#74,#75 และฟันล่างด้านขวา 5 ซึ่ใช้สัญญลักษณ์ #81,#82,#83,#84,#85

การบันทึกการตรวจฟันและช่องปากในเด็ก 0-5 ปี

จากภาพตำแหน่งฟันน้ำนม และสัญญลักษณ์ที่เป็นชื่อเรียกฟันน้ำนม ทันตบุคลากร หรือ พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถที่จะตรวจฟัน และบันทึกสุขภาพฟันในแต่ละซี่ได้ โดยให้รหัสเป็น
  • ฟันปกติ ไม่ผุ แทนด้วยรหัส 1 จะแทนด้วยรูป
  • ฟันผุ โดยยังไม่ได้อุด  แทนด้วนรหัว 2 และแทนด้วยรูป
  • ฟันผุ และได้ทำการอุดเรียบร้อยแล้ว แทนด้วนรหัว 3 และแทนด้วยรูป
  • ฟันผุมาก และได้รับการถอนออกเรียบร้อยแล้ว แทนด้วนรหัว 4 และแทนด้วยรูป
  • ฟันน้ำนมยังไม่งอก แทนด้วนรหัส 9 และแทนด้วยรูป
  •  
Child Development Seires - DSPM & DAIM & Growth & Dental & Vaccine
Copyright © 2015 กระทรวงสาธารณสุข & ภาคีเครือข่ายด้านพัฒนาการเด็ก. [ For Knowledge Sharing Purpose ]