Care Giver Care Manager
 
Care Manager .Care Woker ,Care Giver
Topic : หลักการแนวคิด Care Manager / Giver
คุณสมบัติของ Care Manager
 1. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
 2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีด้านการแพทย์ หรือการพยาบาลหรือการพยาบาลและผดุงครรภ์ หรือประกาศนียบัตรการพยาบาล หรือจบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล และต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
 3. จบปริญญาตรีด้านอื่น หรือจบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล และต้องมีประสบการปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
 4. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร้อง ในศีลธรรมอันดี และไม่มีประวัติการกระทำผิดต่อผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย
 5. มีใบรับรองแพทย์ระว่ามีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบและไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด
ด้านปฏิบัติมีความสามารถดังนี้
 1. จัดทำข้อมูลผู้สูงอายุที่ต้องการ การดูแลช่วยเหลือทั้งเชิงรับและเชิงรุก
 2. ประเมินคัดกรอง
 3. จัดทำแผนดูแลรายบุคคล Care plan,weekly plan
 4. ประสานการปฏิบัติงานการดูแลตามแผน
 5. Team Buildning
 6. บริหารจัดการ และควบคุมกำกับ (รวมถึงควบคุมการทำงานของ Care Worker)
 7. การประเมินแผนงานและผลการปฏิบัติงานเชิงระบบเพื่อปรับปรุงพัฒนา
** หมายเหตุ Care manager 1 คน ดูแล Care Worker 5-7 คน และดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 30-35 คน

คุณสมบัติของ Care Giver
 1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
 2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
 3. เป็นผู้มีประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร้อง ในศีลธรรมอันดี และไม่มีประวัติการกระทำผิดต่อผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย
 5. มีใบรับรองแพทย์ระว่ามีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบและไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด
 6. มีวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม มีความขยันอดทนและมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติต่อผู้สูงอายุด้วยความอ่อนโยน มีเมตตา ซึ่งจะเอื้อำนวยต่อการทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม

ด้านปฏิบัติ (หลังจบอบรม ) มีความสามารถดังนี้

 1. ดูแลผู้สูงอายุตามกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ เช่น การรับประทานอาหาร การนอนหลับพักผ่อน การเคลื่อนย้าย การขับถ่าย ให้ถูกลักษณะปลอดภัย เหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุ
 2. สังเกตุพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงต่างๆของผู้สูงอายุ รวมทั้งเรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุ และต้องรายงานให้ญาติของผู้สูงอายุทราบทุกวัน
 3. ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุทุกด้าน ตลอดจนดูแลสถาพแวดล้อมให้ปลอดภัยถูกสุขลักษณะเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
 4. เขียนรายงานการปฏิบัติงานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
 5. กรณีมีการประกอบอาหารให้ผู้สูงอายุต้องดำเนินการเตรียม ปรุง ประกอบอาหาร พร้อมทั้งดูแลเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปรุง ประกอบอาหารให้สะอาด ถูกสุขลักษณะในทุกขั้นตอนและล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ
 6. จัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย ที่เกิดจากการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้อง โดยทิ้งลงภาชนะรองรับที่ถูกหลักสุขาภิบาลและระวังป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อน กับอาหาร และเกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญต่อบ้านเรือนใกล้เคียง
 7. ส่งต่อผู้สูงอายุกรณีพบว่ามีเหตุฉุกเฉิน หรือการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุตามระบบส่งต่อและวิธีการอย่างถูกต้อง
 8. จัดทำรายงานผลการดูแลผู้สูงอายุรายเดือน เพื่อรายงานต่อ Care manager
*** หมายเหตุ
 1. Care Manager 1 คนดูแลผู้สูงอายุ 5-7 คน
 2. หลักสูตร 420 ชั่วโมง คุณสมบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 6) " การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สงอายุที่บ้าน "
 

เอกสารอ้างอิง
 1. ประกาศกระทรวงกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฉบับที่ 6 การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (2552)
 2. คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่องแนวทางการควบคุมการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน พ.ศ.2553
 3. ICF Practical Manual
 4. ICF
 5. เอกสาร เล่ม 70 ชัวโมง ติดต่อโรงพิมพ์ คุณจัน 080-215-7777 ราคาเล่มละ 110 บาท
 6. เอกสาร เล่น 420 ชั่วโมง ติดต่อคุณภควัช 02-4241963 ต่อ 15 ราคาเล่มละ 190 บาท
น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี Web Site เพื่อแจ้งข่าวสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Dr.Chonlatit Urairoekkun M.D.,M.P.H.,M.B.A. - Director of Hea lth Promtion Center Region 5- Ratchaburi