Care Giver Care Manager
 
Untitled Document
Topic : Aged Friendly City ที่ golden beach ชะอำ 28 กพ.60 กลับหน้าเดิม
 1. ทำไมต้องทำ Aged Friendly City.
 2. นิยามของ Active Ageing
 3. แนวคิดในการทำ Aged Friendly City และ Active Ageing
 4. วิธีการศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งคุณลักษณะของ Aged Friendly City
 5. องค์ประกอบของ Aged Friendly City
 6. วิธีการใช้ Check List
 7. เอกสารอ้างอิง
 8. ภาพกิจกรรม

ทำไมถึงต้องทำ Aged Friendly City

 1. ประเด็นท่้าทายที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของมวลมนุษยชาติคือ
  1. Ageing Soceity
  2. Ubanization 
 2. นำ 2 เรื่องมาบูรณาการร่วมกันคือ Aged Friendly City

นิยามของ Active Ageing 

 1. นิยาท
  1. Active Ageing is the process to optimizing opportunities for health participation and security in order to enhance quality of life as people aged.
  2. Active Ageing คือ กระบวนการในการสร้างโอกาสในด้านสุขภาพ การมีส่วนร่วม และความมั่นคงในชีวิต เพื่อเร่งให้เกิดคุณภาพชีวิตเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ
 2. การพัฒนาเมืองทีเป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุ จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาผู้สูงอายุให้ Active

แนวคิดในการทำ Aged Friendly City และ Active Ageing

 1. Health is beyond Health sectors ตัองพิจารณาในมิติของ เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและสิ่งแวดล้อมด้วย
 2. การพัฒนาผู้สูงอายุ ต้องพิจารณาการพัฒนาตลอดทุกช่วงวัยของอายุที่จะต่อเนื่องกัน ตามแนวคิด Life Course Approach) จะพัฒนาเมื่อถึงวัยสูงอายุจะไม่เท่ากาล

วิธีการศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งคุณลักษณะของ Aged Friendly City

 1. Focus group ผู้สูงอายุตั้งแค่ 60 ปีขึ้นไป ในเขต Lower and middle income Area จำนวน 158 กลุ่ม รวม 1485 คนใน 33 เมือง  ในช่วงเดือน ก.ย.2549 – เม.ย.2550  โดยเมืองที่เข้าร่วมอยุ่ในภาพด้านล่าง
 2. ผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียง จะ focus group กลุ่ม Care giver จำนวน 250 คนและ ผู้ให้บริการจำนวน 515 คน แทน
 3. สอบถาม 8 Topics เกี่ยวกับ aged Friendly City ในประเด็นของ
  1. อะไรที่เป็นความสะดวก
  2. อะไรที่เป็นอุปสรรค
  3. จะปิดช่องว่างอะไร
  4. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
 4. สังเคราะห์หา Overall Important picture ของ Aged Friendly City.
 5. Group เป็น Theme
 6. สร้างเป็น Check List  เพื่อให้เมืองต่างๆนำไปประเมินตนเอง เพื่อการพัฒนาต่อไป

องค์ประกอบของ Aged Friendly City

 1. พื้นที่ภายนอกอาคารและอาคาร
 2. การคมนาคมขนส่ง
 3. บ้านพักอาศัย
 4. การมีส่วนร่วมทางสังคม
 5. การให้ความเคารพและการได้รับการยอมรับในสังคม
 6. การมีส่วนร่วมในฐานะพลเมืองและการจ้างงาน
 7. การสื่อสารและข้อมูลข่าวสาร
 8. บริการสนับสนุนของชุมชนและบริการทางการแพทย์
Diagram ที่ใช้เมืองที่เป็นมิตรเป็นศูนย์กลาง
Diagram ที่ใช้บ้านพักอาศัยเป็นศูนย์กลาง

วิธีการใช้ Check List

 1. หลักการ
  1. ใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินตนเอง
  2. จะทำอะไร อย่างไร เพื่อที่จะพัฒนาให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุมากขึ้น
   1. ประเด็นที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตในปัจจุบันของผู้สูงอาย
   2. ทราบประโยชน์และข้อจำกัดที่ผู้สูงอายุเผชิญในชีวิตประจำวัน
  3. ใช้เพื่อเป็น Universal standard เพื่อการหาโอกาสพัฒนา
  4. ไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นเครื่องมือเพื่อจัดลำดับว่าเมืองใดมีความเป็นมิตรกับผู้สูงอายุมากกว่ากัน
  5. แต่ละเมืองจะส่วนดีของแต่ละเมือง ไม่มีเมืองใดที่สมบูรณ์ทุกด้าน เมืองใดที่ good practice ในด้านนั้นจะใช้เพื่อเป็นกรณีศึกษาให้เมืองอื่นๆ
 2. เนื้อหาใน Check List
  1. ฉบับแปลไทยให้อ่านบน Web จำแนกรายหมวด
  2. ฉบับแปลไทยให้อ่านบน Web รวมทุกหมวด
  3. ฉบับแปลเป็นภาษาไทยให้ Download
  4. ฉบับภาษาอังกฤษให้ Download

สรุป

 1. Age Friendly City นั้น Friendly กับทุก age Group ไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุ   เป็น Universal design (อารยสถาปัตย์)
 2. การนำไปใช้ต้องคำนึงถึง ความแตกต่างของ ประวัติศาสตร์ของแต่ละเมือง สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง ของแต่ละเมือง
 3. WHO ต้องการสร้าง network ของเมืองต่างๆที่นำ Check List นี้ไปใช้  ซึ่งจะ Validity ของ check list นี้ต่อไปภายหลังการนำไปใช้
 4. เมืองสามารถนำ Check list นี้ไปทำแผนงาน/โครงการ พัฒนาเมือง ให้เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุ และสร้าง Hub ของแต่ละภูมิภาคเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเมือง
 5. ตำบล/อำเภอ ที่ไม่ได้เป็นเมืองใหญ่ก็มีการนำ Check list ดังกล่าว เพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาเมืองได้ เพราะต่อไป เมืองเล็กๆเหล่านั้นมีโอกาสที่จะเป็นเมืองใหญ่ในอนาคตได้

เอกสารอ้างอิง

 1. การดำเนินงาน Age Friendl City นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
 2. Age Friendly City นพ.เอกชัย
 3. Age Friendly City WHO
 4. Age Friendly City Check List , Check List แปลไทย
 5. ตารางการคำนวณ Life Expectancy (LE) , Health Adjusted Life Expectancy (HALE)
 6. Forecast ประชาชนกรจำแนกรายจังหวัดในเขต 5 2553-2573

Check List Aged Friendly City แปลไทย

Code หัวข้อ / Click เพื่อดรายละเอียด
100 ** พื้นที่ด้านนอกและอาคาร **
101 พื้นที่สาธารณะสะอาดและบรรยากาศน่ารื่นรม
102 มีพื้นที่สีเขียวและที่นั่งพักจำนวนที่เพียงพอ ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีและปลอดภัย
103 ทางเดินเท้าได้ร้บการบำรุงรักอย่างดี ไม่มีสิ่งกีดขวางบนทางเท้า และตระเตรียมไว้สำหรับคนเดินเท้า
104 ทางเดินเท้าไม่ลื่น และกว้างเพียงพอสำหรับรถเข็นนั่ง มีบริเวณขอบทางเท่าที่ลาดลงไปสู่ระดับถนน
105 ทางข้ามสำหรับคนเดินเท้ามีจำนวนเพียงพอ และปลอดภัยสำหรับผู้พิการประเภทต่างๆ มีเครื่องหมายระวังลื่น และมีสัญญาณของการเห็นหรือการได้ยินที่ชัดเจน และระยะเวลาให้คนข้ามถนที่นานเพียงพอ
106 ผู้ขับขี่รถหยุดรถให้แก่คนเดินเท้าที่ทางแยกหรือจุดที่เป็นทางข้ามถนน
107 ทางสำหรับจักรยานแยกจากทางเดินเท้า และทางเดินอื่นๆสำหรับผู้เดินเท้า
108 ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยแสงสว่างบนถนนที่เพียงพอ มีตำรวจสายตรวจ และการให้ความรู้แก้ประชาชนเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน
109 จัดบริการไว้ในละแวกเดียวกัน และสามารถเข้าถึงได้สะดวก
110 มีการให้บริการที่เฉพาะสำหรับผู้สูงอายุ เช่นคิวเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุ
111 อาคารมีที่นั่งและห้องน้ำที่เพียงพอทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีลิฟท์ที่เข้าถึงได้สะดวก มีทางราด ราวบันได ขั้นบันได และพื้นที่ไม่ลื่น
112 ห้องน้ำสาธารณะมีจำนวนเพียงพอ สะอาด ปลอดภัย และมีการบำรุงรักษาอย่างดี
200 ** การขนส่งและการเดินทาง **
201 ค่าบริการรถโดยสารสาธารณะ ติดราคาที่มองเห็นได้สะดวและราคาไม่แพง
202 รถโดยสารสาธารณะออกบ่อยและตรงเวลา รวมถึงเวลากลางคืนและวันหยุดด้วย
203 รถโดยสารสาธารณะสามารถเข้าถึงทุกพื้นที่ของเมือง โดยเฉพาะพื้นที่ในการให้บริการ มีการเชื่อมต่อเส้นทางที่ดี และมีป้ายบอกเส้นทางและรถโดยสารสาธารณะที่ดี
204 รถโดยสารสาธารณะสะอาด ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดี สามารถเข้าถึงได้สะดวก ไม่แออัด และสำรองพื้นที่ไว้สำหรับ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เป็นต้น
205 มีรถโดยสารสาธารณะที่จัดไว้เฉพาะสำหรับผู้พิการหรือต้องการความช่วยเหลือ
206 พนักงานขับรถหยุดรถในป้ายจอดรถ โดยจอดชิดริมทางเท้า และรอจนผู้โดยสารนั่งก่อนที่จะออกรถ
207 ป้ายจอดรถหรือสถานีรถโดยสารประจำทางตั้งอยู่ในสถานที่ที่เข้าถึงได้สะดวก ปลอดภัย สะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ และมีป้ายหรือเครื่องหมายที่สื่อสารได้ชัดเจน และมีที่นั่งที่เพียงพอ อยู่ในร่มและไม่ร้อนหรือเปียกฝน
208 เข้าถึงระบบการสื่อสารข้อมูลที่เตรียมไว้สำหรับผู้รับบริการเกี่ยวกับเส้นทาง กำหนดการเดินรถ และบริการเฉพาะตามความต้องการ ได้อย่างสะดวก
209 ในกรณีที่รถโดยสารสาธารณะมีไม่เพียงพอ จะมีรถบริการสาธารณะของเอกชนที่เพียงพอ
210 สามารถเรียกรถแทกซีได้อย่างสะดวกและราคาไม่แพง พนักงานขับรถแทกซีที่สุภาพและช่วยเหลือผู้โดยสาร
211 ถนนได้รับการบำรุงรักษาอย่างดี มีรางและท่อระบายน้ำจากถนนและแสงสว่างที่เพียงพอบนท้องถนน
212 การจราจรลื่นไหล รถไม่ติด
213 ทัศนวิสัยบนท้องถนนดี ไม่มีอะไรกีดขวางสายตาคนขับรถ
214 คนขับรถได้รับการอบรมเกี่ยวกับการขับขี่อย่างดี และมีการอบรมฟื้นฟูผู้ขับขี่รถทุกคน
215 ป้ายจอดรถหรือที่ลงจากรถที่จัดพิเศษสำหรับกลุ่มพิเศษ เช้น คนชราหรือผู้พิการ ที่ปลอดภัย มีจำนวนเพียงพอ
300 ** บ้านอยู่อาศัย **
301 บ้านอยู่อาศัยที่เพียงพอ ไม่แพง และมีที่ตั้งในบริเวณที่ปลอดภัย ใกล้กับบริการสาธารณะและชุมชน
302 มีบริการเกี่ยวกับบำรุงรักษาบ้านพักอาศัยเช่น บริการทำความสะอาดบ้าน ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ประปา ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้ ที่เพียงพอและราคาไม่แพง รวมถึงบริการสนับสนุนอื่นๆ
303 บ้านพักอาศัยที่ก่อสร้างอย่างดีมีความคงทน ปลอดภัย สะดวกสบาย และอยู่ได้ทุกฤดูกาล มีระบบทำความร้อนในฤดูหนาว
304 บริเวณภายในบ้านมีพื้นที่ที่กว้างพอที่จะหมุนตัวหรือทำกิจกรมในทุกห้องห้องหรือทางเดิน
305 สามารถที่จะปรับแต่งภายในบ้านให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และมีอุปกรณืในการปรับแต่งพร้อม และราคาไม่แพง และมีช่างที่จะมาทำการปรับแต่งที่เข้าใจผู้สูงอายุ
306 บ้านเช่าทั้งที่เป็นของรัฐหรือเอกชนสะอาด ปลอดภัยและได้รับการบำรุงรักษาอย่างดี
307 มีบ้านที่จัดไว้พิเศษสำหรับผู้พิการหรือผ้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ พร้อมการบริการที่ต่อเนื่องที่หาได้ในท้องถิ่นที่เพียงพอและราคาไม่แพง
400 ** การมีส่วนร่วมทางสังคม **
401 มีสถานที่จัดงานหรือกิจกรรมที่ไปได้สะดวก ระบบส่องสว่างดีและสามารถเข้าถึงได้แม้จะใช้บริการรถสาธารณะ
402 จัดกิจกรรมในช่วงเวลาที่ผู้สูงอายุสะดวก
403 เป็นกิจกรรมที่ผู้สูงอายุสามารถไปร่วมได้คนเดียวหรือเป็นหมู่คณะก็ได้
404 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่แพง และไม่มีค่าบริการอื่นแอบแฝงเช่น ค่าเดินทางหรือค่าบริการพิเศษในการที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
405 มีระบบการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่ดี รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทาง หรือการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ
406 มีกิจกรรมที่หลากหลายสำหรับตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้สูงอายุ
407 มีการนัดพบผู้สูงอายุ ณ.จุดนัดพบต่างๆ เช่นศาลาเอนกประสงค์ของหมู้บ้าน หรือที่วัดหรือโรงเรียน
408 มีความสม่ำเสมอที่จะออกไปหาผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการแยกตัวอยู่ตามลำพัง
500 ** การเคารพและให้การยอมรับผู้สูงอายุ **
501 ผู้สูงอายุได้รับการปรึกษาทั้งจากภาครัฐหรือเอกชนในการพัฒนาหรือปรับปรุงงานขององค์กร
502 มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่หลากหลายที่จะตอบสนองความต้องการและความชอบของผู้สูงอายุ
503 พนักงานบริการที่สุภาพและช่วยเหลือหรือแนะนำแก่ผู้สูงอายุ
504 ใช้ผู้สูวอายุเป็น Presenter ในสื่อต่างๆ โดยสื่อไปในทางที่ดีและมีคุณค่า
505 การจัดกิจกรรมภายในชุมชน เน้นให้ทุกกลุ่มวัยเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเดียวกัน โดยสามารถสนองความต้องการและความชอบของทุกกลุ่มวัยที่ทำกิจกรรมร่วมกัน
506 ผู้สูงอายุร่วมในการกิจกรรมของครอบครัว
507 โรงเรียนจัดหลักสูตรที่ทำให้ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ และมีกิจกรรมเชิญผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน
508 มีการยกย่องผู้สูงอายุทั้งสิ่งที่อุทิศหรือทำให้กับสังคมทั้งในอดีตและปัจจุบัน
509 ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพไม่ดีหรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถที่จะเข้าถึงบริการทั้งของรัฐและเอกชน
600 ** การส่วนร่วมในฐานะพลเมืองและการจ้างงาน **
601 มีทางเลือกที่ยืดหยุ่นสำหรับอาสาสมัครที่เป็นผู้สูงอายุ รวมถึงการฝึกอบรม การได้รับการยอมรับ การแนะนำ หรือมีค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่นการเดินทางหรือตค่าอาหาร
602 ผู้สูงอายุที่มีผลการปฏิบัติงานดีได้รับการยกย่องหรือเลื่อนตำแหน่งให่สูงขึ้น
603 มีโอกาสที่จะได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมหรือไม่แตกต่างสำหรับผู้สูงอายุที่ได้รับการยกย่องหรือเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น
604 ไม่มีการกีกกันไม่ให้เข้าทำงาน หรือเลิกจ้าง หรือ เลื่อนตำแหน่ง หรือได้รับการฝึกอบรม เนื่องจากเงื่อนไขด้านอายุ
605 มีการปรับเปลี่ยนสถานที่ทำงานทางกายภาพเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผุ้สูงอายุ
606 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผูสูงอายุมีทางเลือกที่จะเป็นผู้ประกอบการ แทนท่จะเป็นลูกจ้างหรือพนักงาน
607 มีการเตรียมทางเลือกให้ผูสูงอายุให้ได้รับการฝึกอบรมภายหลังการเกษียณ
608 สนับสนุนให้ผู้สูงอายุให้ได้เข้าไปอยู่ในคณะกรรมการในภาครัฐหรือเอกชนที่มีอำนาจในการตัดสิน
700 ** การสื่อสารและข้อมูลข่าวสาร **
701 มีระบบสื่อสารขั้นพื้นฐานทีมีประสิทธิภาพที่เข้าถึงประชาชนในชุมชนในทุกกลุ่มวัย
702 มีการเผยแพร่ข่าวสารอย่างสม่ำเสมอและมีศูนย์ประสานงานกลางเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
703 มีการออกอากาศข่าวสารที่น่าสนใจสำหรับผู้สูงอายุอย่างสม่ำเสมอ
704 ส่งเสริมให้มีการสื่อสารแบบตัวต่อตัวให้แก่ผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการอ่านหรือการฟัง
705 ผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงที่จะแยกตัวตามลำพังได้รับข่าวสารแบบตัวต่อตัวจากบุคคลที่ผู้สูงอายุคุ้นเคยและเชื่อมั่น
706 บริการทั้งภาครัฐและเอกชนที่เป็นมิตร และให้บริการแบบตัวต่อตัวได้ในกรณีที่มีการร้องขอ
707 ข้อมูลข่าวสารที่พิมพ์ออกมา รวมถึงแบบฟอร์มต่างๆ คำบรรยายใต้ภาพในสื่อโทรทัศน์ หรือตัวหนังสือใน display ต่างๆ ตัวขนาดใหญ่ และข้อความที่สำคัญ ให้กำหนดหัวข้อและพิมพ์ด้วยตัวหนา
708 ใช้ภาษาที่อ่านหรือฟังเข้าใจง่าย สั้นกระทัดรัดและได้ใจความ
709 บริการตอบกลับทางโทรศัพท์ บอกวิธีการใช้อย่างช้าๆและชัดเจน และสามารถบอกให้ผู้ที่โทรมาสามารถที่จะทวนคำพูดได้ทุกครั้งที่ต้องการ
710 อุปกรณ์ทางอิเลคโทรนิค ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องทำธุรกรรมทางการเงิน หรือตีตั๋วประเภทต่างๆ ใช้ปุ่มกดและตัวอักษรขนาดใหญ่
711 สามารถเข้าถึงระบบ Internet หรือ computer โดยไม่เสียค่าบริการหรือค่าบริการต่ำมากในที่สาธารณะ เช่นส่วนราชการ ที่ทำการของชุมชน ห้องสมุด
800 ** บริการสนับสนุนของชุมชนและบริการทางการแพทย์ **
801 มีสถานบริการทางการแพทย์หรือบริการอื่นๆเพื่อการส่งเสริม ธำรงรักษ่าและฟื้นฟูสุขภาพ
802 มีบริการที่บ้านทั้งบริการทางการแพทย์ บริการส่วนบุคคล และบริการทำความสะอาดบ้าน
803 บริการทางการแพทย์และทางสังคมที่เข้าถึงสะดวก ทั้งจากรถโดยสารประจำทางหรือรถส่วนตัว
804 บริการเกี่ยวกับบ้านพักอาศัยที่ออกแบบสำหรับผู้สูงอายุตั้งอยู่ใกล้กับชุมชน และอยู่บริเวณเดียวกันกับบริการทางการแพทย์และบริการอื่นในชุมชน
805 บริการทางการแพทย์และบริการที่อำนวยความสะดวกที่ชุมชนจัดให้ ถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก
806 ชุมชนจัดการข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์และบริการทางสังคมเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ที่เข้าถึงได้สะดวก
807 การส่งมอบบริการทางการแพทย์ที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุ คือมีการประสานงานที่ดีและไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก
808 ผู้ให้บริการทุกคนให้ความเคารพและให้ความช่วยเหลือ ผู้ให้บริการผ่านการอบรมในการให้บริการเพื่อตอบสนองผู้สูงอายุ
809 ต้องไม่ให้เรื่องการเงินมาเป็นอุปสรรคกีดขวางการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และบริการอื่นที่จัดให้สำหรับผู้สูงอายุ
810 ส่งเสริม สนับสนุนและเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มวัยรวมถึงผู้สูงอายุด้วย มาเป็นผู้ให้บริการในบริการที่ชุมชนจัดให้
811 ที่จัดงานศพ/ที่ฝังศพ/ที่เผาศพ มีจำนวนเพียงพอและเข้าถึงได้สะดวก
812 แผนเตรียมรับเหตุฉุกเฉินหรือพิบัติภัยในชุมชนนั้นต้องคำนึงถึงความผู้สูงอายุที่มีความเปราะบางในการเผชิญเหตุการณ์ได้ยากลำบากกว่ากลุ่มวัยอื่น

ภาพกิจกรรม

น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี Web Site เพื่อแจ้งข่าวสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Dr.Chonlatit Urairoekkun M.D.,M.P.H.,M.B.A. - Director of Hea lth Promtion Center Region 5- Ratchaburi