ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Untitled Document
โครงการ ประชุม/อบรม ดูงาน/อื่นๆ สถานที่สำคัญ ภาพเก่าเล่าอดีต กีฬา ทำรายการ
ศูนย์อนามัยที่ 5 ชู Modelการส่งเสริมสุขภาพ เสริมกำลัง อสม.อบต.หนองไข่น้ำ ที่ศูนย์Fitness center ศูนย์อนามัยที่ 5วันที่ 10 มี.ค. 60 ถึง 0 3
นางพัชรี วงศ์ษา นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นวิทยากรให้ความรู้ การส่งเสริมสุขภาพหลัก3อ. อารมณ์ อาหาร ออกกำลังกาย แนะวิธีการเลือกรับประทานอาหารเสริมแคลเซียม และออกกำลังกายเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อ ห่างไกลโรคกระดูกพรุน พร้อมทั้งนำทีม อสม.อบต.หนองไข่น้ำ จ.สระบุรี กว่า 60 คน เข้าศึกษาดูงานพร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมภายในศูนย์Fitness center ศูนย์อนามัยที่ 5
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 เผยแนวทาง zero waste managment น้องใหม่ลูกพระจอมฯ วิทยาเขตราชบุรี ที่ห้องประชุมกระดังงา และศูนย์การเรียนรู้จัดการของเสียวันที่ 1 มี.ค. 60 ถึง 0 3
ทีมนักวิชาการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้การจะนำเข้าสู่การเป็นองค์กรต้นแบบตามแนวคิด zero waste managment พร้อมทั้งนำเดินศึกษาดูงานจากประสบการณ์จริงภายในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ของเสีย พบผู้ปฎิบัติงานซักถามกระบวนการทำงาน แด่ ตัวแทนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี จำนวน 12 คน เพื่อนำไปศึกษาและต่อยอดการเรียนต่อไป
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 เผยการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก นำเสนอเชิงประจักษ์ แด่นิสิตราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพิ่อเสริมทักษะวันที่ 3 ก.พ. 60 ถึง 0 3
นางสาว พรณิชา ชุณหคัณธรส ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 (ฝ่ายการพยาบาล) พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นิสิตสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 พร้อมคณาจารย์ มหาวิยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กว่า 40 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้นอกห้องเรียน และมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีความรู้ความเข้าใจ เสริมทักษะประสบการณ์ ก่อนออกไปไปเรียนรู้จริง
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 เปิดประตูเผยเคล็ดลับสุขภาพ แก่แกนนำสุขภาพบางคูวัด จ.ปทุมธานีวันที่ 2 ก.พ. 60 ถึง 0 3
พญ.มณฑา ไชยะวัฒน รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ด้านวิชาการ และทีมงานให้การต้อนรับ แกนนำสุขภาพตำบลบางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี จำนวน 120 คน เข้าศึกษาดูงานส่งเสริมสุขภาพ ณ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เพื่อนำไปเพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจ นำไปดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน และนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะนำไปสู่ชุมชนสุขภาพที่ยังยืนต่อไป
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อสม.จ.ตาก รุ่นที่ 3 เข้าศึกษาดูงานส่งเสริมสุขภาพ ณ ศูนย์อนามัยที่ 5วันที่ 27 ม.ค. 60 ถึง 0 3
อาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดตาก (อสม.) รุ่นที่ 3 กว่า 140 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม และเพื่อให้ตระหนักถึงการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถถ่ายทอดสู่ชุมชนได้
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 เสนอต้นแบบงานบริการที่สู่การวิจัยเสนอแนวทางการทำงานของกรมอนามัย แด่ผู้แทนสำนักงาน กพ. เพื่อพิจารณา ที่ห้องประชุมบรรยายและสรุป อาคารสโสรเสือป่า ราชบุรี ศูนย์อนามัยที่ 5วันที่ 26 ม.ค. 60 ถึง 0 3
นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 พร้อมเจ้าหน้าที่ ตอนรับผู้แทนจากสำนักงาน กพ. และเจ้าหน้าที่จาก กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย เข้าศึกษาดูงาน ด้านการบริการที่นำไปสูการวิจัย และสามารถนำไปใช้ตามบริบทของพื้นที่ได้จริง พร้อมที่จะให้หน่วยงานบริการด้านสาธารณสุขนำไปใช้ต่อได้ตรงเป้าประสงค์ ตรงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อให้ สำนักงาน กพ. นำไปประกอบกัับการพิจาณาจัดสรร ตำแหน่งเพิ่ม
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 เปิดบ้านให้ความรู้ อสม.จ.ตาก รุ่นที่ 2 ที่ห้องประชุมราชาวดีวันที่ 17 ม.ค. 60 ถึง 0 3
อาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดตาก (อสม.) รุ่นที่ 2 กว่า 150 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม และเพื่อให้ตระหนักถึงการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถถ่ายทอดสู่ชุมชนได้
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ไร่บุญรอด อ.เมือง เชียงรายวันที่ 27 ธ.ค. 59 ถึง 27 ธ.ค. 59

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
มหกรรมไม้ดอกอาเซียน 2560 เชียงรายวันที่ 26 ธ.ค. 59 ถึง 26 ธ.ค. 59
อบจ.เชียงราย จัดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียน ปี 2560
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ที่ 5 เผยเคล็ดลับที่ไม่ลับด้านการส่งเสริมสุขภาพแบบครบวงจร ให้ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ วันที่ 13 ธ.ค. 59 ถึง 0 3
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ศึกษาดูงานโครงการสร้างรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานแบบครบวงจร ณ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 เปิดบ้านให้ความรู้ อสม.จ.ตาก รุ่นที่ 1 ที่ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5วันที่ 23 พ.ย. 59 ถึง 0 3
พ.ญ.มณฑา ไชยะวัฒน รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 กล่าวต้อนรับ อาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดตาก (อสม.) รุ่นที่ 1 กว่า 190 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม และเพื่อให้ตระหนักถึงการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถถ่ายทอดสู่ชุมชนได้
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงานการส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย ศูนย์อนามัยที่ 5วันที่ 15 พ.ย. 59 ถึง 0 3
พ.ญ.มณฑา ไชยะวัฒน รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ด้านวิชาการ กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายสรุปการบริหารงานการส่งเสริมสขภาพ 5 กลุ่มวัย พร้อมนำทีมเข้าศึกษาดูงานภายในคลีนิคบริการ เพื่อนำกลับไปใช้เป็นแนวทางการเปิด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสวนผยอม ที่จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นโมเดลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในแหล่งชุมชน ประชาชนสามารถเข้าถึงงานบริการได้เต็มรูปแบบครบวงจรต่อไป
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 ศึกษาดูงาน รพ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาครวันที่ 18 ต.ค. 59 ถึง 0 3
นพ.ชลทิศ อุไรฤกษณ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่ แต่ละงานเข้าศึกษาดูงานโรงพยามกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เพื่อเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการให้ครอบคุมc]tทันสมัย พร้อมรับ AEC โดยมี นพ.นพ.โชคชัย ลีโทชวลิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 ให้การต้อนรับ เลขาธิการมูลนิธิพุทธสมุนไพรคู่แผ่นดินไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่อาคารสโมสรเสือป่าราชบุรีวันที่ 20 เม.ย. 59 ถึง 20 เม.ย. 59
นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 และคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ท่าน ธำรงค์เดช อินทนิเวศน์ เลขาธิการมูลนิธิพุทธสมุนไพรคู่แผ่นดินไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ประสานการของบบริจาคพระอาจารย์ปรีดา ฉันทกโร (หลวงปู่ทุย) ที่อาคารสโมสรเสือป่าราชบุรี พร้อมทั้งเดินชมการทำงาน และสำรวจความต้องการ การใช้เครื่องมือการแพทย์ ภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ซึ่งทางศูนย์ได้จัดสร้างอาคารผู้ป่วยนอกแล้วเสร็จ ที่พร้อมจะเปิดให้ผู้มารับบริการใน กรฎาคม 2559 นี้
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
Tianjin Women and Child Centerวันที่ 21 มี.ค. 59 ถึง 21 มี.ค. 59
นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย นำทีมกรมอนามัยไปดูงานที่ Tianjin Women and Child Center ที่นครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยนอกจากดูงานแล้ว ยังตกลงความร่วมมือในทางวิชาการระหว่างกรมอนามัย กับ สาธารณสุขของเทียนจินด้วย
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
สภาพตัวเมืองเทียนจิน เช้าวันอาทิตย์ก่อนที่จะประชุมแลกเปลี่ยนไทยจีน ในวันจันทร์วันที่ 20 มี.ค. 59 ถึง 20 มี.ค. 59
มหานครที่มีขนาดใหญ่ของจีนมี 4 แห่งได้แก่ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เสฉวนและเทียนจิน โดยเทียนจินมีประชากรมากกว่า 10 ล้านคน และเป็นเมืองท่าที่สำคัญของจีน อยู่ห่างจากปักกิ่งไปทางทิศตะวันออก 120 กม.
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
จากปักกิ่งนั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เทียนจินวันที่ 19 มี.ค. 59 ถึง 19 มี.ค. 59
ทัศนศึกษาดูตัวเมืองปักกิ่ง และนั่งรถไฟความเร็วสูงจากปักกิ่งไปยังเทียนจิน รถไฟใช้ความเร็วสูงสุด 290 กม./ชั่วโมง สามารถถึงเมืองเทียนจิน ซึ่งห่างปักกิ่ง 120 กม.ภายใน 35 นาที
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อธิบดีกรมอนามัย(นพ.วชิระ เพ็งจันทร์) ตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีวันที่ 23 ธ.ค. 58 ถึง 23 ธ.ค. 58

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อสม.บ้านควร จังหวัดตรัง ศึกษาดูงานการดูแลผู้สูงอายุ ที่ห้องประชุมดาวเรือง และ ศูนย์ฟิตเนส ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีวันที่ 22 ธ.ค. 58 ถึง 22 ธ.ค. 58

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ SIMวันที่ 27 ส.ค. 58 ถึง 27 ส.ค. 58
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการ SIM (Sport Internet Music Management) ณ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี โดยมี นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล พร้อมทีมงาน ให้การต้อนรับ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ดูงานจริยธรรมศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ห้องประชุมราชาวดี และวัดเขาวัง ราชบุรีวันที่ 22 มิ.ย. 58 ถึง 22 มิ.ย. 58

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
การประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการดำเนินงาน Health Promotion Plaza ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีวันที่ 11 มิ.ย. 58 ถึง 12 มิ.ย. 58
น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพครบวงจร Health Promotion Plaza พร้อมทั้งให้ บุคลกรผู้รับผิดชอบงาน D-pac แต่ละศูนย์เขต เข้าชมการดำเนินงานของ Fitness Center ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีอีกด้วย
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
QpCxzm bgmwebjcpeuv, [url=http://nidqvdqcjtrr.com/]nidqvdqcjวันที่ 16 มี.ค. 58 ถึง 0 3
QpCxzm bgmwebjcpeuv, [url=http://nidqvdqcjtrr.com/]nidqvdqcjtrr[/url], [link=http://iuwabjmdqlwh.com/]iuwabjmdqlwh[/link], http://xfablnejzbxx.com/
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
อาจารย์และนักศึกษาพยาบาล จากประเทศอินโดนีเซีย ศึกษาดูงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชวันที่ 13 พ.ย. 57 ถึง 13 พ.ย. 57
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 น.พ.สันติ เตชาชัยนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาพยาบาล จากสถาบัน Sekolah Tinggi IImu Kesehatan Bali (STIKES BALI) ประเทศอินโดนีเซีย ตามโครงการแลกเปลี่ยนสุขภาวะและวัฒนธรรม เข้าศึกษาดูงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ด้านการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก ในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และงานสร้างเสริมสุขภาพเด็ก เพื่อนำกลับไปเป็นต้นแบบและพัฒนาระบบ ในประเทศของตนเองต่อไป
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ต้อนรับนักศึกษานานาชาติ ม.มหิดล เข้าศึกษาดูงานวันที่ 21 ต.ค. 57 ถึง 21 ต.ค. 57
พ.ญ.มณฑา ไชยวัฒน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริม ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม การสร้างเครือข่ายและทีมทำงานในการบริหารจัดการในระดับเขต รวมถึงการบริหารงบประมาณและโครงสร้างขององค์กร เพื่อนำไปใช้ในการทำโครงการวิจัยและกลับนำไปเป็นต้นแบบและพัฒนาระบบสาธารณสุข ในประเทศของตนเองต่อไป
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากประเทศศรีลังกา ศึกษาดูงานด้านอนามัยแม่และเด็กวันที่ 16 ต.ค. 57 ถึง 16 ต.ค. 57
นพ.สันติ เตชาชัยนิรันดร์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายและนำเยี่ยมชมจุดบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ แก่ คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากประเทศศรีลังกา เข้าศึกษาดูงานภายในโรงพยาบาลฯ และ รพ.สต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี กว่า 30 คน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ อ.กุสุมล จ.สกลนคร กว่า 40 คน เข้าศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมวันที่ 26 ก.ย. 57 ถึง 26 ก.ย. 56

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุุรี ศึกษาดูงาน ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีวันที่ 20 มี.ค. 57 ถึง 21 มี.ค. 57
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุุรี ศึกษาดูงาน ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ด้านผู้สูงอายุ ด้านวัยเรียนและเยาวชน และด้านออกกำลังกาย และทางศูนย์ฯ ได้พาไปดูงาน ที่โรงพยาบาลบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
โรงพยาบาลบางแพ ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การจัดการของเสียวันที่ 6 มี.ค. 57 ถึง 6 มี.ค. 57
โรงพยาบาลบางแพ ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การจัดการของเสีย
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
โรงพยาบาลเมืองราช ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การจัดการของเสีย ศูนย์อนามัยที่ ๔ ราชบุรีวันที่ 26 ก.พ. 57 ถึง 26 ก.พ. 57
โรงพยาบาลเมืองราช ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การจัดการของเสีย ศูนย์อนามัยที่ ๔ ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
Jiexiu Family Planing and Maternal & Child Health Service Center (เจี้ยซิ่ว)วันที่ 4 ธ.ค. 56 ถึง 4 ธ.ค. 56
คณะของกรมอนามัย นำโดยท่านอธิบดี นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ได้ไปดูงานที่เมืองเจี้ยซิ่ว เมื่อ 21-24 ตุลาคม 2556 และได้นำมาแลกเปลี่ยนในที่ประชุมกรมเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 จึงนำสาระที่เป็นประโยชน์เล่าสู่กันฟัง
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
Tienjin Hospitalวันที่ 29 ก.ย. 56 ถึง 29 ก.ย. 56
ผู้ช่วย รมต.สาธารณสุข อธิบดี และรองอธิบดี กรมอนามัย ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 1,4,6,8,10,12 และคณะได้ไปดูงาน Teinjin Hospital ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ผสมผสานระหว่างแพทย์แผนจีน และแพทย์แผนปัจจุบันได้อย่างกลมกลืน มีผู้รับบริการผู้ป่วยนอกประมาณ 3000 คนต่อวัน ครึ่งหนึ่งมารบบริการแบบแพทย์แผนจีน มีเตียงรับผู้ป่วย 800 เตียง ส่วนใหญ่ผู้ป่วยในให้การรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบัน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
Women and Children Health Center ของเมืองเทียนจินวันที่ 29 ก.ย. 56 ถึง 29 ก.ย. 56
ผู้ช่วย รมต.สาธารณสุข อธิบดี และรองอธิบดี กรมอนามัย ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 1,4,6,8,10,12 และคณะได้ไปดูงาน Women and Children Health Center ของเมืองเทียนจิน โดยเปิดให้บริการแบบ OPD
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์เด็กเล็กของเมืองเทียนจินวันที่ 29 ก.ย. 56 ถึง 29 ก.ย. 56
ผู้ช่วย รมต.สาธารณสุข อธิบดี และรองอธิบดี กรมอนามัย ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 1,4,6,8,10,12 และคณะได้ดูงานศูนย์เด็กเล็กของเมืองเทียนจิน ประเทศจีน โดยศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้เป็นศูนย์เด็กเล็กทีเปิดมา 60 ปี การเรียนการสอนเน้นพัฒนาให้เด็กมีความสุขและแข็งแรง การเรียนการสอนพัฒนาให้เกิดการสร้างจินตนาการ การปลูกฝังวินัยและความรักชาติผ่านเนื้อเพลง ตลอดการดูงาน ไม่เห็นสมุด ดินสอ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ และสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย โดยพื้นปูยางสังเคราะห์ เพื่อให้หกล้มไม่เจ็บ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,