ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
   
 
System governance
HPC4 Director Information Sharing. - แสดงทั้งหมด
วันที่
หัวข้อ
Click
21 พ.ค. 60
Power point : Policy Strategy สำหรับนิสิตจากจุฬาที่มาฝึกงานโภชนาการ
31 มี.ค. 60
National Health Examination Survey 2557
31 มี.ค. 60
MICS 5 - 2016 เป็นการสำรวจของสำนักสถิติร่วมกับหลายหน่วยงานรวมถึง Unicef ด้วย
24 มี.ค. 60
อกพ.กรมอนามัยเห็นชอบการปรับโครงการสร้่างกรม 2560 เพื่อเสนอ อกพ.กระทรวงเห็นชอบ
24 มี.ค. 60
กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย 2552
22 มี.ค. 60
ทิศทางการพัฒนาโรงพยาบาลในด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในยุค 4.0
18 มี.ค. 60
DOH 4.0
15 มี.ค. 60
แนวทางลดการผ่าตัดคลอดที่ไม่จำเป็นทั้งในและนอกเวลาราชการ ศอ. 5
14 มี.ค. 60
Short Note ประชุมกรมฯ เดือน มีนาคม 2560
14 มี.ค. 60
วาระการประชุมกรมอนามัยเดือนมีนาคม 2560
10 มี.ค. 60
WHO Statement on Caesarean Section Rates
5 มี.ค. 60
Vision 20 year DOH 4.0 Smart Thai Citizen 4.0 พ.ศ.2579 นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย
26 ก.พ. 60
ข่าวการเสียชีวิตของอดีตนักฟุตบอลทีมชาติ ที่สนามฟุตบอลภายในกระทรวงสาธารณสุข
26 ก.พ. 60
ประกาศ กสธ.ว่าด้วยมาตรฐานบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ของสถานพยาบาล พ.ศ.2557
26 ก.พ. 60
พรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551
6 ม.ค. 60
องค์ความรู้เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ
6 ม.ค. 60
สมุดสีชมพู (อนามัยแม่และเด็ก) ปี 2560
6 ม.ค. 60
คณะกรรมการบริหารความปลอดภัยและความเสี่ยงศูนย์อนามัยที่ 5
6 ม.ค. 60
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (วิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล)
6 ม.ค. 60
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนฉบับที่ 12
วัตถุประสงค์
การสื่อสารภายในเป็นสิ่งที่สำคัญภายในองค์กร โดยเฉพาะระหว่างผู้บริหารระดับต่างๆกับผู้ปฏิบัติ จึงได้ทำ Web Site นี้ขึ้นมาเพื่อ
 1. นำข่าวสารจากการประชุมเวทีต่างๆ เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ ได้แก่ การประชุมของส่วนกลาง ได้แก่ ประชุมกรม/กระทรวง ประชุมของเขต ของจังหวัด และการประชุมของศูนย์
 2. นำข่าวสารในเรื่องการจัดทำแผน โดยเฉพาะในเรื่องแผนยุทธศาสตร์ ตั้งแต่ ระดับกรม ระดับเขต และแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์ จนไปถึงแผนปฏิบัติการประจำปี แผนเงินบำรุง ตลอดจนการกระจายเครื่องชี้วัดจากระดับองค์กร ไปสู่ระดับหน่วยงาน หรือระดับบุคคล
 3. นำความเคลื่อนไหวทางวิชากรและการวิจัย มาเล่าสู่กันฟัง
*** นอกจาก Web ดังกล่าวจะนำข้อมูลข่าวสารมาเล่าสู่กันฟังแล้ว ในยามเร่งด่วนที่ไม่สามารถเรียกประชุมได้ทัน ก็จะใช้ Web site นี้สำหรับการสั่งการไปสู่ระดับหัวหน้ากลุ่มงาน อีกด้วย

พัฒนาให้เป็น Excellence Center เพื่อไปสู่ การเป็นสถาบันและ NHA

Customer & Stakeholder Analysis เพื่อวิเคราะห์บทบาทศูนย์อนามัย


Strategic Map

การมอบหมายกลุ่มงานเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการประสานกลุ่มงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 1. โรงพยาบาลและ Revenue Center รับผิดชอบ Service Center รับผิดชอบเรื่องให้บริการ (Service) และพัฒนารูปแบบบริการเพื่อเผยแพร่ (Knowledge Center)
 2. กลุ่มยุทธศาสตร์ รับผิดชอบ Information Center
 3. กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบ Advocacy Center ส่วนการพัฒนารูปแบบเพื่อเผยแพร่และอบรม ผ่าน Revenue Center ของกลุ่มงานนั้นๆ
 4. กลุ่มจัดการความรู้ รับผิดชอบ Training Center

บริการ

 1. บริการผู้รับบริการโดยตรง -->โรงพยาบาล / Revenue center
 2. บริการ ข้อมูล / สถานการณ์ เพื่อให้พื้นที่(เขต) ใช้ในการควบคุม กำกับ ติดตามประเมินผล ตัดสินใจ
 3. บริการ รูปแบบบริการเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพของเขต
 4. บริการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย / มาตรการ และการนิเทศ
 5. บริการฝึกอบรม
 6. บริการคุ้มครองผู้บริโภค (Law & Standard)
ปี 2558 จะก้าวเข้าสู่การเป็น Excellence Center อย่างมุ่งมั่นและจริงจัง
รายละเอียด อ่านได้ที่ Excellence Center

Conceptual Frame Work ของบริการและบริการสาธิตของศูนย์อนามัยที่ 4

Conceptual Frame work ของบริการส่งเสริมสุขภาพแบบครบวงจร (SIM)
SIM คือรูปธรรมหรือบริการที่จะทำให้เกิด 3 อ. 2 ส. 1 ฟ 1 ร. ในทุกกลุ่มวัย
SIM = Sport (อ.ออกกำลังกาย และ อ.อาหาร) ,I = Internet (ร.=เรียนรู้) , M=Music (อ.อารมณ์)

บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 4
  รพ. สส ทันต.สธ. DPAC สวล ยผ. KM บริหาร รวม
แพทย์ 9 1           1 11
ทันตแพทย์ 2   2           4
เภสัช 2               2
พยาบาล 89               89
นวก.สาธารณสุข   16   4 6   4   30
นักวิเคราะห์ฯ           2 1   3
จพ.ทันตสาธารณสุข 3   0           3
จพ.เภสัช 2               2
จพ.สาธารณสุข 1               1
จพ.เวชสถิติ 1               1
นักโภชนาการ 1     1         2
นักจัดการฯ               2 2
จพ.การเงิน               2 2
จพ.พัสดุ               1 1
จพ.ธุรการ               2 2
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1               1
จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1               1
จพ.รังสี 2               2
รวมข้าราชการ 114 17 2 5 6 2 5 8 159
พนักงานราชการ 3 3     1 3 2 6 18
ลูกจ้างประจำ 25 1         1 16 43
พกส./ลูกจ้างชั่วคราว 35 4         2 16 57
จ้างเหมา 23             7 30
รวมทั้งหมด 200 25 2 5 7 5 10 53 307

งบรายรับรายจ่ายปี 2557
Link รายละเอียด รายจ่ายปี 2557 (เงินบำรุงและงบประมาณข้อมูลจาก GFMIS
งบลงทุนที่ใช้ไปจริง 2555-2557 และคาดว่าจะใช้ในปี 2558-2559

Production Line (Value chain ศูนย์อนามัยที่ 5)


Strategic Business Unit ของ ศูนย์อนามัยที่ 5