น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Information& Knowledge Sharing
Information Sharing. - แสดงทั้งหมด
วันที่
หัวข้อ
Click
30 ก.ย. 61
นิยาม Breast Health Literacy
21 ก.ย. 61
ปัญหาสขภาพเขตสุขภาพที่ 5 และการแก้ปัญหาโดยใช้แนวทาง PP
20 ก.ย. 61
Excel การคิดรายรับรายจ่ายเงินบำรุง Cost Center ต่างๆ
19 ก.ย. 61
ร่าง แนวทางการจัดทำแผนกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2562
19 ก.ย. 61
ร่าง แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณปี 2562 กรมอนามัย
25 มิ.ย. 61
PMQA จากแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการ
19 พ.ค. 61
New HA Standard (Summary)
9 เม.ย. 61
แผนปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
9 เม.ย. 61
แผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
3 พ.ย. 60
คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพคู่คุณธรรม
18 ต.ค. 60
ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 5 เดือน ตุลาคม 2560
18 ต.ค. 60
ร่าง ระเบียบสำนักนายกฯเรื่อง คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ พชอ.
18 ต.ค. 60
การพัฒนาองค์กรตาม PMQA Mechanism
18 ต.ค. 60
A2IM Value chain
18 ต.ค. 60
มอบ PA โดยใช้ PMQA Mechanism
1 ต.ค. 60
ปัจจัยที่เหมาะสมในการคัดกรองการคลอดก่อนกำหนด (Appropriate Risk Factors for Preterm Labour Screening) - ตีพิมพ์ในวารสารสาธารณสุข (นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล MD ,MPH, BMA)
1 ต.ค. 60
Appropriate Risk Factors for Preterm Labour Screening) - Full Paper (นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล MD ,MPH, BMA)
28 ก.ย. 60
การประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ ชี้แจงเรื่องโครงสร้าง อัตรากำลัง ,PA ,และ P4P
28 ก.ย. 60
สรุปการประชุม P4P ของคณะกรรมการ P4P ของกรมอนามัย
28 ก.ย. 60
กรอบอัตรากำลังขั้นสูงและขั้นต่ำของศูนย์อนามัย
วัตถุประสงค์
เพื่อสื่อสารข้อมูลและความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อสม.และผู้สนใจ โดยเน้นหัวข้อหรือประเด็น ดังนี้
  1. ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)
  2. Health Information System & Digital Health.
  3. Preventive Medicine (Public Health)
  4. Epidemilogy
  5. Health Service System / Health Reform /Health Financing
  6. Quality Management System ได้แก่ HA,PMQA,
  7. พระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 6 โดยเฉพาะเรื่อง เสือป่าและลูกเสือ
  8. เก็บภาพและประวัติของสถานที่สำคัญ
.
..