World Population 2013
Topic : ประชากรโลกปี 2013
ประชากรของประเทศพัฒนาแล้วแทบจะคงที่ ตั้งแต่ปี 1950 จนถึง 2050 แต่ประเทศกำลังพัฒนาประชากรเพิ่มขึ้นตลอดในรอบ 100 ปี

Population Transition.

ประชากรไทย เมื่อย้อนไปเมื่อ 60 ปีเศษ เพราะ ไทยเป็นประเทศที่ถือเป็นตัวอย่างของ Demographic transition ทั้ง 3 ประเภทคือ
  1. ปี 2490 สำมะโนประชากร พบว่าอัตราเกิด และตายสูงด้วย ส่งผลต่อการเพิ่มสุทธิ ต่ำ เนื่องจากอัตราตาย สูงมากโดยเฉพาะ Neonatal death สูงมาก โดยเฉพาะบางปีสูงมากกว่า 700 ต่อ LB และ Life expectancy at birth ประมาณ 40 ปี (ครึ่งหนึ่งตายเมื่ออายุ 40 ปี) ยุคนี้คือยุคของอัตราการเกิดมาก และอัตราการตายก็มากด้วย ทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นไม่มาก
  2. ประมาณปี 2492 กรมอนามัย ได้ทำโครงการเรื่องมาลาเรีย ในการกำจัดยุง และวัณโรค ทำเรื่องการให้ภูมิคุ้มกันสามารถครอบคลุม ได้อย่างสูง ส่งผลให้สามารถลดอัตราการตายลงอย่างมีนัยสำคัญในปี 2495 ประกอบกับไทยต้องการเป็นมหาอำนาจในภูมิภาค จึงมีนโยบายส่งเสริมการเกิด Pronatality มีการประกวดแม่แห่งชาติ โดยมีเกณฑ์ คือแข็งแรงสมบูรณ์ และมีลูกที่มีชิวิตมาถ่ายรูปในงานมากที่สุด ซึ่งบางปีที่มารับรางวัลมีลูกถึง 18 คน ยุคนี้คือยุคของอัตราการเกิดมาก แต่อัตราการตายต่ำ ส่งผลให้การเพิ่มของประชากรเพิ่มขึ้น
  3. ปี 2503 เป็นปีที่ทำการสำรวจสำมะโนประชากรอย่างเป็นสากล พบว่า อัตราตายต่ำ แต่อัตราเกิดสูง ทำให้อัตราการเพิ่มสูง ช่วงนี้เป็นช่วงปฏิวัติ และมีการเริ่มมีสภาพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งยังไม่มีข้อมูล ต้องไปยืมข้อมูลของอินเดียและปากีสถาน ทำให้เกิดโครงการการศึกษา เช่นโครงการโพธารามและโครงการบางเขน ผลการศึกษาบ่งบอกว่าควรที่จะต้องมีนโยบายการคุมกำเนิด ซึ่งนโยบายการคุมกำเนิดได้กลายเป็นนโยบายของรัฐบาลในเวลาต่อมา ผลความสำเร็จของการคุมกำเนิดในช่วง 30 ปีก่อน ส่งผลให ้อัตราการเกิดต่ำ และอัตราการตายก็ต่ำด้วย ส่งผลให้การเพิ่มของประชากรลดลง และมีแนวโน้มประชากรไม่เพิ่มขึ้น โดยอัตราการตายใกล้เคียงกับอัตราการเกิด และ Total Fertility Rate ของประเทศไทย มีค่าต่ำกว่า 2 นั่นหมายถึง ตลอดช่วงวัยเจริญพันธ์ของผู้หญิงนั้น จะมีลูกเฉลี่ยนแล้วต่ำกว่า 2 คน ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกว่า ประชากรของไทยในปี 2013 จะมี 66 ล้านคนจะเพิ่มขึ้นจนถึงระดับสูงสุดประมาณ 67 ล้่าน คนในปี 2050 จากนั้นจะเริ่มลดลง และลดลงเหลือ 61 ล้่านคนในปี 2050
สรุป การเปลี่ยนแปลงในรอบ 50 ปีที่ผ่านมาของประเทศไทย
  1. การเปลี่ยนแปลงทางประชากร (Demographic Transition) ทั้ง 3 รูปแบบใน 50 ปีคือ จากอัตราเกิดมากตายมาก มาเป็น อัตราเกิดมาก ตายน้อย และขณะนี้อยู่ในช่วงเกิดน้อย ตายน้อย และอัตราตายใกล้เคียงกับอัตราการเกิด ซึ่งจะส่งผลให้เข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์แบบ และวัยแรงงานลดลงจนอาจจะกระทบต่อผลิตภาพของประเทศ (National Productivity) และเงินออมของประเทศอาจจะเพียงพอต่อการดูแลผู้สูงอายุ
  2. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ โดยปัจจุบัน รายได้ต่อหัวประชากรของคนไทย เท่ากับ 9,400 US Dollar ซึ่งสูงกว่าแต่ก่อนมาก
  3. การเปลี่ยนแปลงแบบแผนของโรค จากโรคติดต่อ มาเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ประกอบกับแรงเสริมของสังคมผู้สูงอายุ จะทำให้ค่าใช้จ่ายในด้านการรักษาพยาบาลเพิ่มสูงขึ้น

Population Reference Bureau ได้จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับประชาชน ของประเทศต่างๆทั่วโลก ซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมาก จึงได้นำข้อมูลจากเอกสาร convert จาก pdf มาเป็น Database เพื่อให้สามารถ Query ข้อมูลตามเงือนไขที่ต้องการได้ ซึ่งแบ่งข้อมูล เป็น 4 กลุ่มใหญ่ได้แก่
ข้อมูลแม่และเด็ก เขตบริการสุขภาพที่ 5
Copyright © 2014 Department of Health : Ministry of Public Health