• หน้าหลัก
  • new  เพื่อความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูล แก่เครือข่ายเขตบริการที่ 5 จึงขอความกรุณาท่านสาธารณสุขอำเภอ Update Profile อำเภอ และให้ข้อมูล Best Practice ด้วยนะครับ ศูนย์ฯมีแฟลชไดร ที่ระลึกมอบให้ทุกท่านที่สละเวลากรอกข้อมูล Profile อำเภอครบถ้วน ขอรับได้ในการประชุมวิชาการรวมพลังส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ วันที่ 13-14 สิงหาคม 2556 โรงแรมริเวอร์ จังหวัดนครปฐม
Untitled Document
Topic : เลือก หัวข้อการประชุม [User = ยังไม่ได้ Login เข้าระบบ ]
  1. ขั้นตอนการลงทะเบียนประชุมสัมมนา
  2.     1 . Login เข้าระบบ โดยใส่รหัสสำหรับการใช้การ Login
  3.     2. พิจารณาเลือก หัวข้อการประชุม โดย Click ที่ เลือก ในหัวเรื่องการประชุมนั้น
  4.     3. ยืนยัน การเลือกหัวข้อการประชุม
ที่
หัวเรื่องการประชุม / Click เพื่อเลือกหัวข้อประชุม
สถานที่ประชุม
เริ่มวันที่
ถึงวันที่
เลือกหัวข้อ
1
ประชุมวิชาการรวมพลังส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน เครือข่ายบริการที่ 5
ณ ห้องประชุมศรีสง่า โรงแรมริเวอร์ นครปฐม 13 ส.ค. 56 14 ส.ค. 56
2
ประชุม สาธารณสุขอำเภอ ภาคกลาง
ชลพฤกษ์ รีสอร์ต นครนายก 12 มิ.ย. 56 14 มิ.ย. 56
ชมรม สาธารณสุข ภาคกลาง เขตพื้นที่บริการสุขภาพที่ 4,5,6
Copyright © 2012 Department of Health : Ministry of Public Health