DOH Change การบริหารการเปลี่ยนแปลงกรมอนามัย
Untitled Document

Topic : การจัดทำแผนบริหารการเปลี่ยนแปลง กรมอนามัย 21-22 มค.59

กลับหน้าเดิม
 1. การกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลง (3L+CM) และการเปลี่ยนแปลงสู่การปฏิบัติ
  1. Lead
  2. Lean
  3. Learn
  4. CM (Change Management)
 2. One Pages Summary "DOH Change for National Lead "


การสร้างฉากทัสน์กรมอนามัย 

Reflection จากการทำฉากทัศน์อีก 3 ปีข้างหน้าของกรมอนามัย โดยอธิบดีกรมอนามัย
 1. Reflection เป็นการสะท้อนจากตื้นไปหาลึก  จากเปลือกไปแก่น จากอารมณ์ที่สัมผัสได้ง่ายไปสู่ความคิดรวมยอด
 2. การรับรู้ จากการแสดงออก แบ่งได้เป็น
  1. External คือสิ่งที่เห็นด้วยตาหรือรับรู้
  2. Insight
   1. Emotional insight
   2. Intellectual Insight
 3. สรุป ฉากทัศน์ที่อยากเป็นของกรมอนามัยในอีก 3 ปี คือ
  1. ผู้นำที่กล้าจะเปลี่ยนแปลง Change กรม เพื่อ Change เมืองไทย ให้คนไทยมีสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี
  2. Strong Smart Smile (3S)
 4. สิ่งที่จะเป็น Keyword สำหรับพวกเรา
  1. Change
   1. ผู้นำ
   2. ความสามัคี
   3. การยอมรับการเปลี่ยนแปลง
   4. ความกล้า
  2. Strong
   1. Personnel
   2. System
   3. Technology
   4. Innovation
   5. Brand กรมอนามัยได้รับการยอมรับ 
  3. Smart
   1. Do not work hard work  but smart
   2. smart inspector
   3. Smart Technical Supporter
   4. Smart Project เป็นชุดโครงการ ไม่ใช่ Fragment Projects.
   5. Smart Research  เป็นชุดโครงการวิจัย
   6. smart KPI
  4. Smile
   1. ความสำเร็จ
   2. Productivity
   3. บรรยากาศการทำงาน -->Harmony , มีความสุข

Lead เอกสารอ้างอิง 

กลยุทธ์เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ Lead   

 1. เป็น National Lead
  1. เป็น Smart Secreatariate body/office ให้กับ National Health Policy Board .
  2. Information Center and Database at all levels.
  3. Strengthen networks cooperation and Intersectoral collaboration at all levels.
  4. Human Capacity Building national & international Levels.
  5. DOH Branding Strategy for Acceptable national lead.

Key word เกี่ยวกับการเป็น National Lead (หัวข้อในตารางคือตัวอย่างสมมุติ)

  Key word การยกระดับการนำ กู้การนำ ช่วงชิงการนำ ชิงการนำ
1. Lead ระดับชาติ   Population Health ,Nutrition,Exercise

พรบ.สาธารณสุข ,พรบ.ป้องกันการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น, อนามัย สวล ,Reproductive Health,School Health

2. Lead ระดับเขต      
3. ประเด็นที่จะ Lead   LTC ,Teenage Pregnancy ,พัฒนาการเด็ก ขยะติดเชื้อ ,CFGT,Healthy Market,Toilet, มะเร็งเต้านม
4. KPI ที่จะ Lead      
5. การชี้นำ (Advocate)      
6. กำหนดกลไกขับเคลื่อน (Drive)      
7. พัฒนานโยบาย (Authorit)      
8. พัฒนายุทธศาสตร์ (Authority)      
9. การกำกับติดตามอย่างเข้มข้น ( Intensive M&E)      

Lean  เอกสารอ้างอิง 

 1. การ Lean ระดับมหภาค (Macro Lean)
  1. การ Retreat และ Re Role ระดับกรมฯให้สอดคล้องกับระดับกระทรวง
  2. การกำหนด Business Process และ Value Chain ของกรมอนามัย
  3. การ Reprocess , Re think , Re role ,Re Structure ให้สอดคล้องกับ New Business Process and Value Chain.
 2. การ Lean ระดับจุลภาค (Micro Lean)
  1. องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง (Hihg Performance Organization)
   1. องค์กรมุ่งยุทธศาสตร์และมุ่งผลสัมฤทธิ์ (เพิ่มงานที่เป็นภารกิจหลัก)
   2. องค์กรที่ลดกระบวนการที่ไม่เพิ่มมูลค่าเพิ่ม (ลด Waste ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ,ลด Unit Cost,เพิ่มความพึงพอใจ )
  2. องค์กรคุณภาพ คู่คุณธรรม
   1. พัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล (MBNQA) ได้แก่ PMQA,TQA,HA
   2. พัฒนาองค์กรคุณธรรม
ตัวอย่างกระบวนการทำงานหลักของกรมอนามัย

Learn  เอกสารอ้างอิง 

สรุป

 1. Core Product ของกรมวิชาการ คือ ความรู้ที่แน่นที่จะสามารถชี้นำ ทางด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน กฎหมาย ชุดสิทธิประโยชน์ และด้านบริการได้แก่ Guide line
 2. สร้างบุคคลเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อ
  1. ให้สามารถ Learn how to learn , Learn how to lean และ Learn how to lead.
  2. เป็นปัจจัยเอื่อไปสู่องค์กรเรียนรู้
 3. พัฒนาให้เกิดองค์กรเรียนรู้ โดยต่อยอดจากการสร้างบุคคลเรียนรู้ โดย
  1. การทำให้ทุกคนรู้แจ้งเห็นจริงในแบบแผนความคิดร่วม และวิสัยทัศน์ร่วม
  2. การถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ภูมิปัญญา จากรุ่นสูู่รุ่นอย่างเป็นระบบ
  3. การบ่งช่ี้องค์ความรู้ที่จำเป็นแบบ Demand Pull  การสร้างองค์ความรู้ การเก็บรวบรวมจนเป็นขุมความรู้ การแลกเปลี่ยนและเผยแพร่องค์ความรู้ ในรูปแบบต่างๆ เพื่อที่จะสามารถให้เขตสามารถแก้ปัญหาสาธารสุขของเขตได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา
 4. จากองค์กรเรียนรู้้ จะนำไปสูผลลัพธ์คือ การเป็น Excellence ในด้านต่างๆ

การส่งมอบคุณค่าระหว่างหน่วยงานต่างๆภายในกรมอนามัย

 

Change Management (CM)  เอกสารอ้างอิง 

สรุป

 1. Lead , Lean , Learn มีความเชื่อมโยงกัน  โดยต้องเริ่มจาก
  1. จะยกระดับการ Lead ในประเด็นหรือ KPI อะไร   และ Lead ระดับใด ระดับประเทศ หรือระดับเขต
  2. การจะยกระดับการ Lead ตามนั้นได้ จะต้อง ปรับเปลี่ยนอะไรบ้าง เพื่อเป็นการ Lean ระบบทั้งระดับ Macro Lean และ Micro Lean
  3. การจะปรับเปลี่ยนระบบให้ Lean ต้องสร้างให้เกิด Personal และ Oranizaton Learning  อย่างไร เพื่อให้ไปสู่ การเปน Excellence ในด้านต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและ ASEAN (Good Brand Image)
 2. Change Management จะเป็นกลไก ในการขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นได้จริงตามพิมพ์เขียวของการเปลี่ยนแปลง (Blue Print for Change) โดย
  1. มีโครงสร้าง และ ภารกิจในการบริหารการเปลี่ยนแปลง  ประกอบด้วย
   1. ระดับกรมฯ ประกอบด้วย
    1. Chief Change Lead (CCL)
    2. Chief Change Officer (CCO)
    3. Change Officer (CO)
    4. Change office เพื่อเป็น Secreatariat body ให้ CCL,CCO
    5. Team Lead ,Learn , Learn, PR และ Volunteer Army. ระดับกรม
   2. ระดับหน่วยงาน
    1. CCO หน่วยงาน
    2. CO หน่วยงาน
    3. Change office เพื่อเป็น Secretariat body ให้ CCO 
    4. Team Lead , Lean ,Learn,PR และ Voluntary Army ระดับหน่วยงาน
  2. แผนบริหารการเปลี่ยนแปลง ทั้ง Master plan & Action plan for Change ซึ่งรวมถึงแผนการสื่อสารด้วย
  3. การกำกับติดตามให้เป็นไปตามแผน
  4. การประเมินผล

1 Pages Summary DOH Change to National Lead 

อธิบายรูป

 1. เพื่อให้กรมอนามัยไปสู่ National Lead ตามวิสัยทัศน์  กรมอนามัยได้กำหนดยุทธศาสตร์ 3L หรือ Lead , Lean ,Learn  โดยเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ของ Lead ,Lean ,Learn ตามหัวลูกศรคือ
  1. เป้าประสงค์ของ Learn เป้าประสงค์ เพื่อ สร้าง บุคคลเรียนรู้ (Learning Personnel) เพื่อต่อยอดไปสู่องค์กรเรียนรู้ (Learning Organization) ซึ่งจะมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในท้ายที่สุด (In search of Exellence)
  2. เป้าประสงค์ของ Lean คือ ปรับเปลี่ยน กระบวนการ เพื่อให้ไปสู่ คุณภาพ (Quality)  ประสิทธิภาพ (Efficiency) มีคุณธรรม(Moral) โปร่งใส  ตรวจสอบได้ (Account) การที่จะทำให้งานมีคุณภาพ ประสิทธิภาพได้ต้องเป็น Lean organization หรือองค์กรที่ไม่มีไขมัน ไขมันขององค์กรคือ Waste ซึ่งความหมายของ Waste ในที่นี้คือ ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการที่ไม่สร้างมูลค่าเพิ่มให้ลูกค้า หรือ กระบวนการถัดไป
  3. เป้าประสงค์ของ Lead คือ  ยกระดับการนำเพื่อให้เป็น National Lead กรมอนามัยต้องเป็นสำนักเลขานุการให้กับคณะกรรมการสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับชาติ เพื่อที่จะชี้นำ (Advocate) ระดับชาติ ในเรื่องของ นโยบาย(Policy) กลยุทธ์ (Strategy)  ,Guideline , กฎหมาย (Law) , มาตรฐาน (Standard) และชุดสิทธิประโยชน์ (Benefit package) และทำเรื่องการประสานภาคีทุกภาคส่วนทั้ง Health & Non Health sectors (Inter Sectoral  collaboration) และ กำกับติดตามประเมินภาพรวมระดับประเทศของระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และการนิเทศและการตรวจราชการ
 2. การที่จะไปสู่เป้าประสงค์ของ Lead ,Lean ,Learn จะทำใน 3 ประเด็น (วงกลมล้อม 3 เหลี่ยม Lead ,Lean ,Learn) คือ
  1. พัฒนา 3 เสาหลัก (Pillar) ให้เข้มแข็งคือ เสาหลักการบริการ (Service Center) เสาหลักข้อมูลข่าวสาร (Information Center) และเสาหลักการพัฒนาเทคโนยี (Research & Model Development Center)
  2. ปรับกระบวนการ (Process) ในการสร้างผลิตภัณฑ์ตาม Business Process ที่ได้ออกแบบใหม่(แผนภาพที่ 2)  ทั้ง Product for Leading (Policy,Strategy,Law,Standard,Benefit Package)  และ Product for technical support   (Technology,Intervention,Tool/Model/Knowledge/Research) โดย value Chain ของสายการผลิตจาก Production Unit ไปสู่ End Users จะมีกระบวนการได้แก่ การผลิต (Production) การคัดกรองและเลือกสรร (Screen & Select) การปล่อยตัวผลิตภัณฑ์เพื่อไปใช้ในเขตสุขภาพ (launch) การกระจายผลิตภัณฑ์จาก ผู้ผลิต ไปยังศูนย์เขต เขต จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้านจนไปถึงประชาชนและชุมชน และการประเมินผลผลิตภัณฑ์ (Evaluation)
  3. ปรับองค์กร ทั้งด้านโครงสร้างเพื่อให้เหมาะสมกับกระบวนการใหม่ที่มีการปรับเปลี่ยน (Structure) การสร้างค่านิยมหลักให้ไปสู่องค์กรเรียนรู้  และองค์กร Lean รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กรกรมและทุกหน่วยงานของกรม Smile , Smart และ Strong ซึ่งจำเป็นต้องทำการ Renovate Brand ของกรมอนามัยให้กลับมาเหมือนอดีต เพราะถ้า Brand ดีแล้ว จะส่งต่อการยอมรับใน Product ที่ผลิต  และการยอมรับในเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge Transfer)  ,การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย (Training Health workforce)  การสร้างเอกภาพให้กับระบบการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม (coalition building) รวมถึงการยอมรับของบทบาทของการเป็น Regional Lead ของศูนย์เขต
 3. แกนกลางคือ แกนกลางที่จะหมุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คือการบริหารการเปลี่ยนแปลง (CM) ซึ่งการบริหารการเปลี่ยนแปลงจะทำให้สำเร็จได้ ต้องใช้ C2, E2 , M&E โดย
  1. C2 คือ การสื่อสาร (Communication) ให้เกิดความรู้สึกว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อไปสิ่งที่ดีกว่า หรือ Sense of urgency   จากนั้นก็ไปสู่ขึ้นตอนของการเพิ่มความสามารถที่จะทำให้บรรลุเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ หรือเรียกว่า  Capacity Building
  2. E2 คือ การเพิ่มความสามารถให้กับบุคคล หรือ Empower รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement) ซึ่งต้องสร้างอาสาสมัครที่เป็นกองทัพเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Volunteer army) การเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องการมีส่วนร่วมจากทุกคน ไม่เฉพาะระดับทีมนำหรือหัวหน้าเท่านั้น  ซึ่งอาจจะต้องมีการบริหารแบบคร่อมสายงาน ควบคู่กับการบริหารตามสายบังคับบัญชา
  3. M&E  การมีแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ดีต้องคู่กับระบบการติดตามกำกับที่เข้มข้น โดยระดับกรมจะมี Chief Change Leader คือท่านอธิบดี  มี Chief Change Office และ Change Officer ระดับกรมฯ และในระดับหน่วยงานก็จะมี CCO และ CO ระดับหน่วยงาน

เอกสารอ้างอิง

 1. Smart Regulator Team นพ.วขิร เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย,
น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล Web Site เพื่อการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้
Dr.Chonlatit Urairoekkun M.D.,M.P.H.,M.B.A. - Director of Health Promtion Center Region 5 - Ratchaburi