DOH Change การบริหารการเปลี่ยนแปลงกรมอนามัย
blue print for change กรมอนามัย

Topic : ประชุม CCL,CCO และ CO  11-13 พ.ค..59 ที่ Royal James

กลับหน้าเดิม


เนื้อหาการประชุม
วันที่ 11 พค.59
 1. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Core business Process , Production Line , Cluster และทีมสนับสนุน
  1. สรุปภาพรวมของการเปลี่ยนแปลง ท่าน พิษณู แสนประเสริฐ
  2. Core Business process นพ.ชาญชัย พิณเมืองงาม
  3. Cross Functional Management Cluster และ ทีมสนับสนุน นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
 2. work shop การทำ Core Business Process และ Production Line ของ 35 หน่วยงาน เพื่อที่จะนำเสนอในวันที่ 12 พค.59
วันที่ 12 พ.ค.59
 1. การนำเสนอ Blue print for change ของ 6 cluster และ 3 ทีมสนับสนุน
  1. Cluster แม่และเด็ก
  2. Cluster วัยเรียน
  3. Cluster วัยรุ่น
  4. Cluster วัยทำงาน
  5. Cluste ผู้สูงอายุ
  6. Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม
  7. Team Finance
  8. Team KISS
  9. Team HR
 2. Work Shop การเชื่อมต่อระหว่าง Cluster (Agenda) ไปสู่ Area
 3. การรับฟังผลสรุปของ Core business ของตัวแทน 35 หน่วยงาน
  1. ศอ.1
  2. ศอ 3
  3. ศอ 7
  4. ศอ 13
  5. สำนัก สุขภาภิบาลอาหารและน้ำ
  6. กองออกกำลังกาย
  7. กองการเจ้าหน้าที่
  8. สำนักส่งเสริม
  9. สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
  10. สำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง

การให้ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร

 1. Core business process คือ กระบวนการหลักที่จะผลิต Products เพื่อส่งมอบให้กับ Customer ผ่าน Channel Distribution ต่างๆจนไปถึง End customer การส่งมอบคุณค่าตลอด Value chain ต่างๆ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ  ประเด็นที่สำคัญที่สุดคือ ต้องรู้ว่า Customer คือใคร และ อะไรคือ Customer Need และจะทราบได้อย่างไรว่า Product ที่ผลิตได้นั้นได้ส่งมอบไปให้ Target cusomer เท่าไร และผลการใช้เป็นอย่างไร มีความพึงพอใจมากน้อยเพียงไร
 2. ประเด็นคำถามของท่านอธิบดี ที่ฝากให้ ทีม Change หาคำตอบได้แก่
  1. กลไกที่จะเชื่อมระหว่าง Function(กอง/สำนัก) กับ Clusters มีความชัดเจน แต่ กลไกที่จะเชื่อมระหว่าง Cluster (Agenda) กับ Area (ศูนย์เขต) และกลไกที่จะเชื่อมระหว่าง ศูนย์เขต กับเขตสุขภาพ จังหวัด ภายในเขต ยังไม่ชัดเจน
  2.  Cluster เป็นผู้กำหนด ประเด็นใหญ่ของกลุ่มวัย และสิ่งแวดล้อม ส่วนประเด็นย่อยในประเด็นใหญ่นั้น Function หรือ Cluster เป็นผู้กำหนด
  3. กอง/สำนัก นั้นมีภารกิจตามกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ ที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งเน้นหนักในเรื่อง วิชาการ คือ การพัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้   เพราะฉะนั้น Core business process ไม่น่าจะแตกต่างกันมากนัก ซึ่งสามารถนำของกอง/สำนักที่ทำได้ดี มาเป็นตัวแบบ แล้วปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทของกอง/สำนัก
 3. ห้ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
  1. การดึง Area เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุุทธศาสตร์กลุ่มวัยและสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการออกแบบ Product หรือ การกำหนดวิธีการ คู่มือ หรือแนวทางต่างๆที่ชัดเจน ก่อนที่จะ Launch products จะทำให้การส่งมอบคุณค่าตลอด Value chain จนไปถึง end users or customer มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  2. Key stakeholder ที่สำคัญที่จะช่วยทำให้ Product ของกรมฯที่จะลงไปสํ่ เขต จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ หัวหน้าฝาย ส่งเสริม ,สิ่งแวดล้อม และทันตสาธารณสุข รวมถึง รอง นพ.สาธารณสุขจังหวัด ที่ดูแลสายส่งเสริมและ สวล   กระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกรม / ศุนย์เขต กับ หัวหน้าฝ่ายของ สสจ. เป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่งที่ผ่านมา กรมอนามัย เคยจัดประชุมหัวหน้าฝ่าย สสจ. ในช่วงปลายปีงบประมาณ โดยเป็นการชี่แจงเกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์ และโครงการของกรมอนามัย รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่ากรมฯกับหัวหน้าฝ่าย สสจ.

ภาพกิจกรรม

น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล Web Site เพื่อการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้
Dr.Chonlatit Urairoekkun M.D.,M.P.H.,M.B.A. - Director of Health Promtion Center Region 5 - Ratchaburi