DOH Change การบริหารการเปลี่ยนแปลงกรมอนามัย
Untitled Document
Topic : ประชุมเชิงปฏิบัติการการเปลี่ยนแปลงยุทธศาตร์สู่การปฏิบัติและการจัดทำคำรับรองสู่ระดับบุคคล 12-14 ตุลาคม 2559 โรงแรม ไพน์เฮิร์สท ปทุมธานี กลับหน้าเดิม
 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขและกรมอนามัย อธิบดีกรมอนามัย
 2. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ผอ.กองแผงานน
 3. บทบาทคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีการทำงาน คุณวิมล โรมา
 4. คำรับรองปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ผอ.กพร
 5. แนวทางการถ่ายทอดค่าเป้าหมายสู่ระดับบุคล ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

 1. การเชื่อมโยงของแผนชาติ แผนกระทรวง แผนกรม แผนหน่วยงาน จนมีการกระจายเป็นข้อตกลงของบุคคล (Individdual score card)
 2. Individual scord card
  1. ให้ทุกหน่วยงานทำการมอบหมายงานให้ครอบคลุมบุคลากรทุกประเภท และทุกคน
  2. ให้ส่งการมอบหมายงานของข้าราชการและพนักงานราชการ มาที่ กอง จ. ภายใน 30 พ.ย.59 เพื่อดูว่า การมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  โดยถ้าทำกับผู้บริหารเรียก คำรับรอง และทำกับผู้ปฏิบัติ เรียกข้อตกลง
  3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน นั้นจะมีผลต่อร้อยละของการเพิ่มเม็ดเงินที่จะส่งให้ กอง/สำนัก/ศูนย์เขต โดยอยู่ในช่วง range 2.8-3.2   โดยการขึ้นเงินเดือนประเภทดีเด่น หรือดี จะมีการตรวจสอบว่า ตรงกับข้อตกลงหรือไม่  เพื่อให้ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน
 3. KPI เป็นการวัด  โดยมีวัตถุประสงค์ในการวัดที่แตกต่างกัน ซึ่งต้องเข้าใจให้ตรงกันว่ากำลังมีวัตถุประสงค์ด้านใดในแต่ละครั้ง คือ
  1. วัดความสำเร็จของแผน
  2. วัดหน่วยงาน
  3. วัดคน
  4. วัดเพื่อเฝ้าดู ชี้การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ หรือเพื่อการเฝ้าระวัง
 4. Indicators มีการแบ่งเป็นหลายประเภท ได้แก่
  1. แบ่งตามเครื่องชี้วัดที่เป็นเหตุ หรือเป็นผล แบ่งได้เป็น
   1. Lagging indicator เป็นเครื่องชี้วัดที่สะท้อน Outcome เช่น teenage birth rate
   2. Leading Indicator เป็นเครื่องชี้วัด Output หรือ Process ที่จะนำไปสู่ Outcome เช่น  Coverage of family planing in adolescent.
  2. แบ่งตามระดับของหน่วยงาน ว่าเป็นขององค์กร / หน่วยงานย่อย
   1. Corporate KPI  เป็น KPI ขององค์กร ที่ต้องใช้หลายหน่วยงานในองค์กรช่วยกันทำ (Cooperate หรือ Joint KPI) ถึงจะส่งผลให้บรรลุ KPI ดังกล่าว มักจะประกอบด้วย KPI ไม่เกิน 10 ตัว
   2. Functional KPI  เป็น KPI ของหน่วยงานย่อยขององค์กร (Function) ซึ่งเมื่อรวมกันเข้าจะมีจำนวนมาก
  3. แบ่งตามการเป็น KPI ตัวจริงหรือตัวแทน (proxy)
   1. KPI เช่น พัฒนาการเด็กสมวัย โดยวัดจาก Denver II ซึ่งไม่ได้ทำการสำรวจทุกปี  เพราะต้องการผู้เชี่ยวชาญในการวัดเนื่องจากมีความซับซ้อน และเป็นวิธีการสากลที่ใช้เป็นมาตรฐานร่วมกัน
   2. Proxy KPI คือตัวแทนที่จะนำมาใช้วัดแทน KPI จริงที่วัดได้ยากและไม่สามารถวัดได้ทุกปี  เช่น พัฒนาการสมวัย โดยวัดจากการคัดกรองด้วย DSPM ที่อายุ 9,18,30,42 เดือน
  4. แบ่งตามความเหมาะสมเวลาจะ Cascade ไปสู่ระดับผู้ปฏิบัติ  โดย ระดับหน่วยงาน หรือ ระดับหัวหน้า มักจะได้ KPI ระดับ Outcome แต่เมื่อจะ กระจายไประดับผู้ปฏิบัตินั้น ต้องแปลงให้เป็นรูปธรรมที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ของแต่ละคน หรือ Job Description (JD) แต่ในบางครั้ง JD ของบางคนก็ไม่ alignment กับ ยุทธศาตร์ จำเป็นต้องปรับมอบหมายงานที่ยังมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ JD และมี alignment กับยุทธศาสตร์ หรือเรียกว่า Job Assigment (JA) จึงแบ่งเป็น
   1. KPI ดั้งเดิมที่ไม่ได้ปรับ เช่น พัฒนาการเด็กสมวัย
   2. PI_ หรือ Process indicator คือ กิจกรรม หรือกลุ่มกิจกรรม หรือโครงการ ที่สามารถวัดได้ ที่สอดคล้องกับ KPI ดั่งเดิม โดยแบ่งความสำเร็จของการวัดเป็นระดับ เช่นเป็น 5 ระดับ จากนั้นกำหนด Template ในการวัดให้ชัดเจนว่า นิยาของชี้วัดคืออะไร อะไรเป็นตัวตั้ง อะไรเป็นตัวหาร และเมื่อได้ค่าออกมาแล้ว ก็นำไปเทียบกับตารางแบ่งระดับ เช่น พัฒนาการไม่สมวัย มีต้นเหตุที่สัมพันธ์กันเป็นลูกโซ่ ได้แก่ Pre term -->Low birth weight -->Asphyxia -->Physical & Mental development --> พัฒนาการ กิจกรรม/โครงการ ที่ชัดเจน วัดได้ ที่จะนำไปสู่พัฒนาการไม่สมวัย คือสิ่งที่จะนำมากำหนดเป็น PI_ ซึ่ง PI_ ดังกล่าวจะเป็นเครื่องชี้วัดที่จะกระจายไปให้กับผู้ปฏิบัติ แทนที่จะเป๋น KPI ดั้งเดิมที่ไม่ได้ปรับ

เอกสารอ้างอิง

 
น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล Web Site เพื่อการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้
Dr.Chonlatit Urairoekkun M.D.,M.P.H.,M.B.A. - Director of Health Promtion Center Region 5 - Ratchaburi