DOH Change การบริหารการเปลี่ยนแปลงกรมอนามัย
Untitled Document

Topic : จับมือ Lean ห้องประชุมกำธร

  กลับหน้าเดิม
 1. สิ่งที่เป็น Waste ในระบบได้แก่
  1. ผลิตมากเกินไป (waste of over production= largest waste)
  2. เกิดกระบวนการรอคอยระหว่างการผลิต (waste of time on hand)
  3. การเคลื่อนย้ายวัสดุในระยะทางที่มากเกินไป (waste of transportation)
  4. การปฏิบัติงานที่ไม่จำเป็น (waste of processing itself)
  5. เหลือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต (waste of stock at hand)
  6. การเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นของผู้ปฏิบัติงาน  (waste of movement)
  7. ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ (waste of making defective products)
 2. Toyota Production System (TPS)เป็นต้นแบบของการพัฒนาระบบ Lean (ภาพที่ 1) เพื่อลดการสูญเสียหรือ Waste โดยแนวคิดในการพัฒนาระบบ ได้มาจากการเข้าไปใน supermarket หยิบของใน Sheft จากนั้น Cashier ก็ยิง bar code เพื่อคิดราคาเก็บเงิน แล้ว Bar code ที่ได้จากการยิง bar code จะนำไปสู่การตัด stock สินค้า และส่งให้ suppliers เพื่อส่งของตามจำนวนชิ้นที่ลูกค้าหยิบออกจาก shelf ระบบนี่้เป็นระบบที่เรียกว่า Pull system เพื่อให้ Zero Stock โดยใข้ Items ของสินค้าที่ถูกยิง bar code เป็นใบกำหนดการผลิต (Kanban card) ดังภาพที่ 2
 3. Porter ได้นำแนวคิดเรื่องการส่งมอบคุณค่าไปทอดๆตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain ) ดังภาพที่ 3
 4. กรมอนามัยได้นำแนวคิด value Chain และแนวคิดในการ Lean ของ TPS มากำหนด Core business Process ในการส่งมอบ Product ตลอด Value chain ดังรูปที่ 4
 5. เพื่อที่จะผลิตแต่สิ่งที่มีคุณค่า ไม่ให้เกิด Waste ในกระบวนการผลิต  โดยใช้การ  Screen & Select ของ Cluster ทั้ง Pre Launch & Lauch และการประเมินผลการใช้และข้อเสนอแนะการใช้ของ ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย (Customer & Stakeholder หรือ CS) มาเป็นตัวกำหนดความต้องการผลิต (Kanban Card)  ดังรูปที่ 5
 6. การ Lean = ทำในสิ่งที่ควรทำก่อน(Do right things First) จากนั้นทำเรื่องนั้นให้ดีที่สุด (Do thing right after)  โดย
  1. ทำในส่ิงที่ควรทำ คือ สอดคล้องกับพันธกิจ/วิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้บรรลุ Corporate KPI และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้/เสีย (CS)
  2. ทำเรื่องนั้นให้ดีที่สุด โดยการบริหารกระบวนการทั้งกระบวนการเพิ่มมูลค่า และกระบวนการสนับสนุน โดยการใช้การจัดการความรู้ ข้อมูล (KISS) และการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) และมาตรการการเงินการคลัง (Fin)  ดังภาพ
Concept ในการ Lean
รูปที่ 1
ภาพที่ 2 
ภาพที่ 3 
รูปที่ 4   
รูปที่ 5

หัวข้อในการ Lean ที่แต่ละ Function เสนอ

 1. กระบวนการประเมิน YHFS  โดยให้ รพ.ประเมินตนเอง แล้วส่งให้ทีมของจังหวัด.เป็นผู้ประเมิน แล้วส่งศูนย์เขตเพื่อ Approve ซึ่งควรเป็นการส่งประเมิน
 2. ศูนย์เฝ้าระวังและคาดการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
 3. พัฒนารูแบบอนามัย สวล.เพื่อพัฒนาวิชาการ
 4. ผู้สูงอายุ การบริหารจัดการหลักสูตร Care manager  ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดย กรมฯจะทำการ TOT ให้แก่ศูนย์เขต และให้ศูนย์เขตทำการอบรมตามมาตรฐานและกระบวนการที่กำหนด
 5. ศูนย์กฎหมาย การพัฒนาระบบหน้าที่ด้วยกลไก อสทจ. โดยพัฒนาศูนย์อนามัยให้สามารถเป็น coaching ให้แก่จังหวัดได้
 6. สถาบันเด็ก กำลังพิจารณาว่าจะเลือกเรื่องใด
  1. การพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้และศูนย์ดูงาน
  2. หลักสูตรการพัฒนาเด็กต่ำกว่า 3 ปี และพัฒนาครูพี่เลี้ยง
 7. สำนักส่งเสริม  ระบบการประเมินมาตรฐาน
 8. สำนักโภชนาการ  การพัฒนา benefit package เรื่อง NUPETH  ซึ่งได้กำหนด Flow และระยะเวลา
 9. สลก. งานสารบรรณเพื่อลดขึ้นตอนเพื่อให้ลดเวลาที่หนังสือจะกลับไปสู่หน่วยงานได้เร็วขึ้น
 10. กองคลัง กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณภายใน 8 วันทำการ และเงินทดรองราชการ ภายใน 1 วัน
 11. การตรวจสอบภายใน  ลดขั้นตอนการตรวจสอบภายใน 30 วัน
 12. กอง จ. การถ่ายโอนบทบาทในการบริหารงานบุคคลไปยัง กอง/สำนัก/ศูนย์
 13.  กองแผน ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานของกรมอนามัย ให้สามารถ intensive monitoring ให้ได้เพื่อให้การควบคุมแผนขาลงให้สอดคล้องกับแผนขาลง
 14. กพร. การจัดทำคำรับรองของระบบกรม  โดยกำหนด PMS / PA ให้สอดคล้องกับ แผนปฏิรูป/แผน change  ไปสู่ PA
 15. สำนักทันต  กระบวนการสร้างคุณค่า ที่จะต่อเชื่อมระหว่างส่วนกลางไปยํงศุนย์เขตเพื่อลงไปยังพื้นที่
 16. สำนักสุขาภิบาลอาหาร  โดยปรับกระบวนการ EHA ด้านสุขาภิบาลอาหาร
 17. Lab การห้บริการตรวจวิเคราะห์กับหน่วยงานภายนอก โดยจะเช็คดำเนินการเฉพาะในส่วนที่ภารกิจของงานห้อง Lab

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเลือกหัวข้อที่จะ Lean

 1. Function ควรพิจารณายุทธศาสตร์ของ cluster ที่เกี่ยวข้องในการเลือกเรื่องที่ Lean
 2. สายสนับสนุน ควร prioritize โดยเรื่องที่จะเลือกควรเป็นเรื่องที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกรมฯ  โดยเฉพาะในประเด็นที่จะสนับสนุนให้บรรลุวิสัยทัศน์ หรือทำให้เกิดการล่าช้าของระบบ
 3. ควรพิจารณาเรื่องการนำ IT มาใช้เพื่อการ Lean เพราะ IT สามารถที่จะลดขั้นตอนและเวลา อีกทั้งลดความผิดพลาดจากการทำงาน Routine ที่ทำซ้ำๆ

เอกสารอ้างอิง

 1. How to Learn ท่าน พิษณู แสนประเสริฐ
 2. How to Lean นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
 3. แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560-2564 ปรับในที่ประชุม 9 สค.59
น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล Web Site เพื่อการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้
Dr.Chonlatit Urairoekkun M.D.,M.P.H.,M.B.A. - Director of Health Promtion Center Region 5 - Ratchaburi