DOH Change การบริหารการเปลี่ยนแปลงกรมอนามัย
Untitled Document
Topic : การสำรวจ 10 Product Champion เม.ย.60 กลับหน้าเดิม
 1. วัตถุประสงค์
  1. เพื่อ Buid Capacity ระบบการสำรวจช้อมูลของกรมอนามัย ที่เชื่อมโยงระดับส่วนกลางไปยังศูน์เขต และจากศูนย์เขตไปยังพื้นที่ ทั้งเรื่อง
   1. ความรู้ในการทำแบบสอบถาม และการหา Sample size
   2. การประสานเครือข่าย จากส่วนกลางไปยังศูนย์เขต และจากศูนย์เขตไปยังพื้นที่
  2. เพื่อสำรวจความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้ 10 Product Champion เป็น Entry Point ตามด้วย 60 Products ที่ผ่านการเลือกสรรจาก Clusters
  3. นำข้อมูลจากการสำรวจเพื่อมาทำการปรับปรุง Products
  4. นำความรู้และประสบการณ์จากการดำเนินการสำรวจ Product Champion มาทำการสำรวจในเรื่องต่อๆไป เพื่อที่จะขับเคลื่อนวิธีการทำงานแบบ Demand Pull มาแทนที่ Supply push
 2. Issues ที่ใช้เป็น Entry ทำการสำรวจ ได้แก่
  1. การสำรวจ 10 Product Champion
  2. การสำรวจ 60 Products ของ Clusters (ชี้แจงไม่ทันในการประชุมครั้งนี้)
 3. บทบาท
  1. ส่วนกลาง
   1. กำหนด 10 product Champion และ 60 Products ของ Cluster
   2. จัดทำแบบสอบถาม กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะทำการสำรวจ พร้อม sample size
   3. พัฒนาระบบเพื่อให้การเก็บข้อมูลของแต่ละเขตมีมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้สามารถที่จะรวมกันได้  (ทั้งvariable Label และ Value Label) ซึ่งสามารรถใช้ได้ 2 แนวทาง คือ
    1. เชียนโปรแกรม หรือใช้ google form ซึ่งส่วนนี้ยังแบ่งย่อยได้เป็น
     1. ให้ผู้ตอบบแบบสอยถาม ทำการบันทึกผ่าน โปรแกรมหรือ Google form ซึ่งวิธีนี้สะดวกแต่ response rate ต่ำมาก และจะยากในการติดตาม และถ้า Key ซ้ำก็ตรวจสอบยากก
     2. ให้ผู้ตอบแบบสอบถาม ทำการตอบในแบบสอบถาม แล้วนำแบบสอบถามกลับมาบันทึก ในโปรแกรม หรือ Google form ที่กำหนดส่วนนี้จะทำการควบคุมได้ดีกว่า และไม่ต้องกลับมารวมข้อมูลของแต่ละศูนย์ ซึ่งที่ประชุมสรุปว่าจะใช้วิธีการนี้เป็นหลัก โดยงาน IT ของกองแผนจะเป็นผู่ทำ google form ให้ ซึ่งรายละเอียอดของวิธีการจะทำการประชุม โดยใช้ Web Conference.
    2. กำหนด Variable label และ Value label แล้วให้บันทึกใน Excel หรือ SPSS ซึ่งถ้าวิธีการที่ 1.2 ไม่สำเร็จ
   4. เก็บข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ส่วนกลางกำหนดว่าจะดำเนินการเอง หรือไม่ได้มาชี้แจงให้ศูนย์เขตทำการเก็บข้อมูล
   5. ประมวลผลในส่วนของภาพรวมของประเทศ
   6. นำข้อมูลจากการวิเคราะห์มาใช้ในการปรับปรุง Product โดยเน้นการปรับปรุงเพื่อการยกระดับ (Level up)
  2. ศูนย์เขต
   1. ออกแบบระบบเพื่อให้พื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบสอบถามที่กำหนด
   2. การบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรม หรือ google form ที่ส่วนกลางกำหนด (ถ้าทำ google form ไม่ทัน อาจจะใช้แผน2 คิอ กำหนด Variable label และ Value label ให้บันทึกใน Excel หรือ SPPS)
   3. ประมวลผลในส่วนของภาพของเขต
   4. นำข้อมูลจากการสำรวจ เพื่อนำใช้ในการปรับปรุง เน้นการปรับปรุงในด้านการขยายผล (Scale up)
  3. ทีม KISS
   1. กำหนดระบบในการสำรวจข้อมูลของกรมอนามัย
   2. Orchestrate ส่วนกลาง และศูนย์เขต  เพื่อให้การสำรวจข้อมูลเป็นไปตามระบบที่กำหนด
   3. เชื่อมโยงข้อมูลที่ได้จากการสำรวจไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการนำข้อมูลไปใช้ได้แก่
    1. คืนข้อมูลให้หมวด 4 เนื่องจากทำหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับการวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้
    2. คืนข้อมูลให้หมวด 3 ของ PMQA เพื่อที่นำ Customer Information เพื่อนำไปพัฒนา Product เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับผลงานในหมวด 6
    3. คืนข้อมูลให้หมวด 2 เพื่อที่จะนำไปปรับกลยุทธ์
    4. คืนข้อมูลให้หมวด 5 เพื่อที่จะไปวางแผน HR Strategy.
 4. กรอบเวลาในการดำเนินการ
  1. ประชุมประสานงานเพื่อนำแบบสอบถามไปทำการสำรวจ วันที่ 7 เม.ย.60
  2. จัดทำ Matrix ว่าแต่ละ Product Champion จะส่งแบบฟอร์มให้ใครบ้างจำนวนเท่าไร เพื่อที่กรมจะทำหนังสือแจ้งพื้นที่ ภายใน 15 เม.ย.60
  3. 7 เม.ย.-21 เม.ย.60 ตัวแทนของศูนย์เขตที่มาร่วมประชุม ประชุมกับ 5 กลุ่มวัยและสิ่งแวดล้อม เพืื่อสื่อสารและวางแผนการสำรวจ
  4. 21 เม.ย. 60 ทำ Web conference เพื่อประชุมชี้แจงเรื่องการสำรวจ 10 Product Champion.
  5. 22 เม.ย.-15 พ.ค. 60 ทำการสำรวจ และทยอย key ข้อมูลเข้าระบบ
  6. 15-30  พ.ต.60 ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเท่าที่มี โดย ศูนย์เขต วิเคราะห์ภาพเขต ส่วนเจ้าของ Product Champion วิเคราะห์ภาพรวมของประเทศ
 5. งบประมาณ งบประมาณที่กองแผนงานส่งให้กับศูนย์เขต ๆ ละ 10,000 บาทต่อจังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์เขต

การสำรวจ 10 Products Champion

แบบสำรวจความพึงพอใจ แบบสำรวจ หมายเหตุ ถ้าไม่ตรงกับเอกสารให้ใช้เอกสารเป็นหลัก
1.สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 1.RMC01 ถาม ผู้ให้บริการใน รพ. ตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด
2.RMC02 ถาม พ่อแม่ผู้เลี้ยงดูเด็ก Sample size 400 x 2 จังหวัด (จะเลือก รพ.ในแต่ละจังหวัดอย่างไร) ในแต่ละเขต RMC Sampling 
2.คู่มือแนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3.MTP 01 ถาม อปท ไม่มีเจ้าของเรื่องมานำเสนอ
3.สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ 4.RE01 ถาม สสจ 1x 76 คน .และ ศอ 1 คน  
5.RE02 ถาม อสม,CG,ญาติผู้ดูแล 71 ตำบล x 5 = 355 คน  
6.RE021 ถามผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ติดสังคม  
4.หลักสูตร Care Manager 7.CM01 ถามผู้ผ่านการอบรม ส่วนกลางดำเนินการเอง
5.มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (HPS) 8.HPS01 ถาม Health Providers  
9.HPS02 ถาม ผู้บริหารโรงเรียนและครูอนามัย
 1. จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของศูนย์เขต 1 และสุ่มอีก 1 จังหวัด
 2. อำเภอเมือง และจำนวนอำเภอตามที่กำหนดในเอกสาร
 3. สุ่มตำบล โดยเลือกโรงเรียนทุกระดับ ที่่พัฒนาตามมาตรฐานHPS
 4. Sample size 1047
6.มาตรฐานที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น (YFHS) เริ่มทำ 2551 ทบทวน ปั 2558 10.YFHS01 ถามทีมประเมิน ตามจำนวนที่ระบุในแบบสอบถาม รวม 5 คน(ศอ 2,สคร 2 คน กรมสุชภาพจิต 2 คน)
11.YFHS02 ถามทีมนำ รพ/ผู้ให้บริการ จำนวน 5 คน ต่อ รพ. (รพช.ขึ้นไป) เขตละ 2 จังหวัด รวม 349 แห่งทั่วประเทศ
7.เกณฑ์มาตรฐาน รพ.ส่งเสริมสุขภาพระดับชาติ HPHNQC
Sampling HPH
12.HPH01 ถาม ทีมประเมิน 65 ชุด
13.HPH02 ถามทีมนำ HPH ของ รพ. 125 ชุด
14.HPH021 ถามบุคลากรใน รพ. (สวล,personnel,NCD,IPD,ชุมชน) 625 ชุด  (125x5) 
8.มาตรฐานสถานที่ทำงานน่าอยู้น่าทำงาน (HWP) ไปพร้อม HPHNQC ได้
Samplihg HWP
15.HWP01 ถามฝ่ายส่งเสริม สวล สสจ.และ ศอ ศอ 13 แห่ง สสจ.13 จังหวัด
16.HWP02 ทีมนำของหน่วยงาน ที่รับการประเมิน รพ และ รพสต.และคณะกรรมการร่วม  13 จังหวัด x 2  รพ 70 แห่ง รพสต. 230 แห่ง คณะกรรมการร่วม ? โดยจังหวัดไม่ตรงกับที่สุ่มเนื่องจากเป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
9.มาตรฐาน EHA 17.EHA01 ถาม Instructors สสจ/สสอ สสจ. 76 จังหวัด 120 อำเภอ เขตละ 10 อำเภอ
18.EHA02 ถาม อปท ที่เข้าร่วม EHA ปี 2559 เทศบาลทุกระดับ 16-17 แห่งต่อเขต รวม 180 แห่ง
10.อสธ.จ 19.PEC01 ถามคณะอนุกรรมการฯ

สุ่ม 12 x 2 จังหวัด ให้เลือกจังหวัดที่มีการประชุมในช่วงเดือนเม.ย.-พค.60 เขตละ 2 จังหวัด  โดยจะสัมภาษณ์คณะอนุกรรมอย่างน้อย 10 คนในวันประชุม  = 12 เขต x 2 จังหวัด x 480 คน


 1. วิธีการสำรวจ

การสำรวจ 60 Products ของ Clusters

 

เอกสารอ้างอิง

 

น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล Web Site เพื่อการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้
Dr.Chonlatit Urairoekkun M.D.,M.P.H.,M.B.A. - Director of Health Promtion Center Region 5 - Ratchaburi