DOH Change การบริหารการเปลี่ยนแปลงกรมอนามัย
ประชุมวิชาการกรมอนามัย 2561 Health literate citizen toward Thailand 4.0

ประชุมจัดทำแผนงบประมาณ 2561 กรมอนามัย

กลับหน้าเดิม
 1. กรมอนามัย องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดี กรมอนามัย
 2. สรุปผลการดำเนินงาน ของ 6 Cluster และ 4 กลุ่มสนับสนุน
 3. การนำเสนองบประมาณของ 6 cluster และการสนับสนุน
  1. Cluster แม่และเด็ก
  2. Cluster วัยเรียน
  3. Cluster วัยรุ่น
  4. Cluster วัยทำงาน
  5. Cluster สูงอายุ
  6. Cluster สิ่งแวดล้อม
  7. ภาพรวมงบประมาณ
 4. การจัดทำแผนปีงบประมาณ 2561
  1. การเชื่อมโยงระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ เครื่องชี้วัด โครงการสำคัญของกรม Key Activities,Output ,เป้าหมายบริการ,แผนงบประมาณ
  2. Key Activities ของปีงบประมาณ 2561
  3. การจัดทำแผนปฏิบัติการกรมอนามัยปี 2561
 5. การจัดทำแแผนงบประมาณปี 2562
  1. slide นำเสนอการจัดทำแผนงบประมาณ 2562
  2. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 2562 นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช
  3. ปฏิทินการจัดทำแผนงบประมาณ 2562 สำนักงบประมาณ
  4. ปฏิทินการจัดทำแผนงบประมาณ 2562 กรมอนามัย
 6. อื่นๆ
  1. PA เขตสุขภาพที่ 5 ปี 2561 ผู้ตรวจเขต 5
  2. TDRI

สรุป
 1. การจัดทำแผนปฏิบัติการนั้น ทางกองแผนจะกำหนด ชื่อโครงการ / กิจกรรมหลัก (Key Activities) ให้เท่านั้น สำหรับ รายละเอียดของกิจกรรมนั้น (Detail Activity) ให้ไว้เป็นแนวทาง กอง/สำนัก/ศูนย์เขต ไม่จำเป็นต้องดำเนินการลงไปถึงรายละเอียด ของกิจกรรม (Detail Activities) ที่กำหนด โดยสามารถกำหนด Detail Activities ที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ และรองรับ Key Activity ที่จะทำให้สามารถบรรลุ Output/Outcome ที่กำหนด
 2. กอง/สำนัก/ศูนย์ สามารถแปลงงบไปใช้ในโครงการอื่นก็ได้ ในกรณีที่มีงบประมาณเหลือจากการดำเนินการตาม Key activities นั้น แต่ต้องไม่ข้ามแผนงาน โดยในส่วนของกลุ่มวัยนั้น อยู่ในแผนงานเดียวกัน สามารถที่จะแปลงงบระหว่างกลุ่มวัยที่อยู่ในแผนงานเดียวกันได้
 3. งบประมาณที่ส่งมอบไปให้นั้น จะรวมงบพื้นฐานไปด้วย ไม่ได้แยกงบโครงสร้างพื้นฐานออกจากเหมือนปีก่อนหน้านั้น และให้ Ear mark ออกมาด้วยว่าใช้งบพื้นฐานจาก โครงการใด
 4. ในการประชุม อบรม สัมมนา ให้ระบุ วันที่ และสถานที่ให้แน่นอนด้วย เพื่อที่จะได้วางแผนในการบูรณาการ และการใช้จ่ายตามไตรมาสที่กำหนด

เอกสารอ้างอิง

 1. PMQA Mechanism
 2. พรบ.ป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
 
น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล Web Site เพื่อการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้
Dr.Chonlatit Urairoekkun M.D.,M.P.H.,M.B.A. - Director of Health Promtion Center Region 5 - Ratchaburi