DOH Change การบริหารการเปลี่ยนแปลงกรมอนามัย
Untitled Document

Topic : ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องค่ากลาง 3-5 เม.ย.59 เชียงใหม่

กลับหน้าเดิม
 
หัวข้อการบรรยาย
 1. วันที่ 3 เม.ย.59
  1. การประชมพัฒนาศักยภาพบคลากรแกนนำ การดำเนินงานบรณาการบทบาทของหน่วยงานในกรมอนามัย เข้ากับบทบามของหน่วยงานในพื่นที่  ตามแนวทางการจัดการค่ากลาง เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา โดย นพ.วัชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย
  2. การจัดการสุขภาพกล่มเสี่ยง ด้วนแนวคิด เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา อ.อมร นนทสุติ
  3. Work shop ค่ากลาง
  4. Concept Paper เกี่ยวกับเรื่องการจัดทำค่ากลาง
  5. สรุป การเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
 2. วันที่ 4 เม.ย.59
  1. สรุปการฟัง Lecture และอ่าน Power point การบรรยายของ อาจารย์อมร นนทสุต โดย นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
  2. การสนับสนุนการบูรณาการค่ากลางจังหวัดเชียงใหม่
  3. Workshop การหาค่ากลางของงานสนับสนน  5 กล่มวัย และ สวล
   1. Excel คำนวณเกี่ยวกับค่ากลาง
 3. วันที่ 5 เม.ย.59
  1. ดูงานที่ อ.สารภี
  2. โรงเรียนสุชภาพชุมชน / โรงเรียน อสม.
 4. เกณฑ์ต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่
  1. เกณฑ์การประเมินศักยภาพชุมชน
  2. การประเมินศักยภาพชมชนด้วยค่ากลางปี 2558 ประเด็น DM & HT
  3. การประเมินศักยภาพชุมชนด้วยค่ากลางปี 2558 ผู้สงอายุ
  4. แนวทางการประเมินศักยภาพพื้นที่  ด้วยค่ากลางที่คาดหวังสำหรับแผนงาน/โครงการปี 2559
  5. แบบสำรวจการประเมินค่ากลาง
  6. แบบประเมินเพื่อรับรองการเปิดโรงเรียนนวัตกรรมชมชน
  7. แบบประเมินการดำเนินงานโรงเรียน อสม.จังหวัดเชียงใหม่

สรุป ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

Workshop การหาค่ากลางของงานสนับสนุน

 1. การวินิจฉัยหรือตีความดังต่อไปนี้ให้ใช้กลุ่มเป็นผู้พิจารณาชี้ขาด โดยขึ้นกับเหตุผลภายในกลุ่ม ได้แก่
  1. การตีความว่างานต่างๆ นั้นอย่ในขอบเขตที่จะมาประเมินค่ากลางหรือไม่
  2. การ Grouping หัวข้อย่อยต่างๆให้ใหญ่ขึ้น เพราะถ้าแยกย่อยเกินไปจะทำให้เหมือนเบี้ยหัวแตก
  3. การโยกงานจากกิจกรรมหนึ่ง ไปยังอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่น่าจะเหมาะสมกว่า
  4. การตัดสินใจว่า ค่าที่ร้อยละที่สูงกว่า 65% อาจจะไม่ประกาศเป็นค่ากลางก็ได้ ถ้าเป็นเรื่องที่เป็นนโยบายที่ต้องดำเนินการ 100% หรือบางงานที่ไม่ถึงร้อยละ 65 แต่มีความสำคัญกลุ่มสามารถที่จะยกเป็นค่ากลางได้
 2. งานที่เลือกมาเป็นค่ากลาง 3-5 ตัวนั้น ให้หาว่างานใดที่เป็น KPI (Key Process Indicator) คือทำงานนั้นแล้ว เกิดผลกระทบชิ่งไปยังเรื่องอื่นๆให้เกิดความสำเร็จ 
 3. ค่ากลางนั้นต้อง
  1. เป็นค่าที่ยังไม่มีมาตรฐานกำหนด  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานของชุมชน เพราะงานของการรักษาพยาบาลนั้น มักจะมีมาตรฐานทางการแพทย์หรือ CPG แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องมีค่ากลาง หรือค่ากลางคือค่าที่ยังไม่มีการกำหนดมาตรฐานมาก่อน
  2. ค่ากลางของชุมชนนั้นต้องเป็นค่าที่มีความสัมพันธ์กับแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ที่เป็น Ultimate goal คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน
 4. ข้อเสนอแนะ
  1. การจะเลือก stakeholder ที่มาร่วมในการทำค่ากลาง มีความสำคัญ เนื่องจากถ้าต่างกลุ่มกัน ก็จะได้ค่ากลางที่แตกต่่างกันได้ จึงต้องพิถีพิถันในการเลือกตัวแทนที่จะมาทำเรื่องค่ากลาง
  2. คำบางคำไม่ใช่งาน (ระบุเฉพาะเจาะจง)แต่เป็นกิจกรรม (กว้าง ไม่เฉพาะ)เช่น
   1. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสข กว่าง ควรระบุเช่น อบรมเจ้าหน้าที่ รพ.สต. 
   2. สนับสนุนวิชาการ นั้นกว้่าง ควรระบุเจาะจงเช่นเป็นวิทยากร
  3. งานๆหนึ่งอาจจะเป็นงานของกิจกรรมอื่นๆ ก็ได้  ทำให้สามารถที่จะบูรณาการไปพร้อมกันได้

ภาพกิจกรรม

น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล Web Site เพื่อการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้
Dr.Chonlatit Urairoekkun M.D.,M.P.H.,M.B.A. - Director of Health Promtion Center Region 5 - Ratchaburi