DOH Change การบริหารการเปลี่ยนแปลงกรมอนามัย
Untitled Document

Topic : DOH Products

 
 1. Marketing and Products Definition and Concepts
 2. 3 Layers of Products
 3. Porter's Value Chain
 4. DOH Product Hierarchy.
 5. New Products development Process.

Marketing & Product Definition and Concepts

 1. หลักการตลาด คือ การส่งมอบผลิตภัณฑ์(Products) ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า (End Customer) หรือผู้ใช้ (End Users)  ระหว่างทางระหว่างผู้ผลิต กับ End Customer นั้นยังมีตัวกลางๆต่างๆมากมายที่จะส่งมอบคุณค่าไปเป็นทอดๆจนถึงผู้บริโภคคนสุดท้าย
 2. Marketing Definition :
  1. Marketing is the performance of business activities that direct the flow of goods and services producers to customers or users.
  2. Marketing is getting the right goods and services to right people at the right place at the right time  at the right price with the right communicaction and promotion.
  3. Marketing is the social process by with individual and groups obtain what their need and want through creating and exchanging products and value with others.
 3. Products
  1. Product is anything that can be offerd to someone to satisfy a need or want
  2. Product is anything that can be offered to a market for attention,acquisition,use, or consumption that might satisfy a want or need. It includes physical objects , services ,persons ,places organization and ideas.
 4. Product hierarchy ตัวอย่าง Hierarchy ของ Life insurance.
  1. Need family = The core need that actualized the product familty .Example : Security.
  2. Product family = All the product classes that can satisfy the core need with more or less effectiveness . Example Saving and income.
  3. Product class = A group of products within the product family that are recognized as having certain function coherence .Example Finaicial Instrument.
  4. Product line = A group of products within a product class that are closely related , because they function in a similar manner or are sold to the same customer groups or are marketed through the same type of outlets or fall within given price range. Example life insurance.
  5. Product type .Those items within product line that share one or several possible forms or product .Example term life.
  6. Brand  the name associated with one or more items in the product line that is uesd to identify the source or character or item(s) Example >Prudential.
  7. Item A distinct unit within a brand or product line that is distinguishable by size ,price , appearance, or some other attribute . The item is call a stockkeeping unit , a product variant or subvariant . Example Renewable.

3 Layers of Product

 1. Layer ที่ 1 Core product หรือ core Benefit ที่จะสร้างประโยชน์หรือคุณค่าอะไรให้ Customer
 2. Layer ที่ 2 เรียกว่า Actual Product หรือ Tangible product ตือส่วนของ Product ที่สามารถสัมผัสหรือจับต้องได้ ประกอบด้วยฺ Feature ,Brand name ,Quality , Feature ,style
 3. Layer ที่ 3 เรียกว่า augmented product ได้แก่  การที่ Product จะเคลื่อนจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค และผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ จะต้องมีองค์ประกอบต่างๆ ดังนั้
  1. Delivery หรือ Logistic หรือระบบขนส่ง
  2. credit  ว่าจะให้ credit ยาวเพียงใดที่เป็นระยะปลอดดอกเบี้ย  หลังจากจะคิดระบบเงินผ่อนนั้นอัตราดอกเบี้นเป็นเท่าไร
  3. installation  การติดตั้งระบบ เพื่อให้ระบบสามารถที่จะเดินได้
  4. After sales service
  5. warranty. ระยะเวลาประกัน

Porter's Value chain

 

 1. ในการผลิตและส่งมอบคุณค่าไปตาม Value chain ประกอบด้วย 2 Activity หลักคือ
  1. Primary Activity
  2. Supporting Activity
 2. Primary Activity ประกอบด้วย
  1. Inbound Logistic
  2. Operation. กระบวนการการผลิต Product (Service)  ในส่วน DOH Product ประกอบด้วย 2 สายคือ
   1. Product สายบน ได้แก่ Policy , Strategy , Standard , Benefit package ,Law (รวมถึงงานวิจัยพัฒนาเพื่อให้ได้มาซึ่่ง Product สายบน)
   2. Prodcut สายล่าง ได้แก่ Tool ,Technology ,Innovation ,Intervention รวมถึง การบริการและการวิจัยพัฒนาเพื่อให้ได้มาซึ่ง Product สายล่าง
  3. Outbound Logistic ประกอบด้วย
   1. การ Launch Product จากส่วนกลางไปศูนย์อนามัย ประกอบด้วยกระบวนการย่อย ได้แก่
    1. Product Screen and Select โดย Cluster.
    2. แผนการ Lauch product ที่คิดร่วมกันระหว่าง Cluster กับ ศูนย์เขต ว่าจะ Kick off เมื่อไร และอย่างไร
   2. การเคลื่อน Prodcut จากศูนย์เขต เพื่อลงไปสู่เขตสุขภาพ ได้แก่ จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน จนไปถึง End Customer
  4. Marketing and sales
   1. Marketing  คือกระบวนการทางสังคมที่ Customers ของศูนย์เขต ทั้ง Purchaser , Provider และ Regulators ที่ต้องการ Acedemic Products จากกรมอนามัย ได้รับการสนองตอบ จาก DOH Products
  5. Service (After sales service)
 3. Supporting Activity
  1. Firm infrastructure.
  2. HRM
  3. Technology Development.
  4. Procurement หรือ ระบบการจัดซื้อ/จัดจ้าง วัตถุดิบ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตและการบริการ

DOH Product Hierarchy

 1. Need Family = Good Health
 2. Product Family
  1. Promote ส่งเสริมให้ประชาชน มี Health Literacy เพื่อสร้าง Health Stock in all Life Course)
  2. Prevent  ป้องกันไม่ให้เกิดโรคโดยเฉพาะโรคที่เกิดจากพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม (Primary , Secondary , Tertiary Prevention)
  3. Protect ปกป้อง / คุ้มครอง ให้อยู่ใน Health Setting , ได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
 3. Product Class
  1. Promote Health Family
   1. Promote Health Literacy in all individual.
   2. Promote Health Stock through life course.
   3. Promote Primary Health Care in all communities.
  2. Prevent Disease Family
   1. Screening for early detection
   2. Surveillance for effective response.
  3. Protect Health Family
   1. Standard Services and settings.
   2. Accredit Products and Services.
   3. Health in all policy and strategy.
   4. Law and regulation for health protection.
 4. Product Lines  ดังตารางด้านล่าง
Download DOH Product Hierarchy

DOH Product Hierarchy :

Code Product Hierarchy Hierarchy
000 Good Health Need Family
100 Promote Health (ส่งเสริม) Product Family
110 Promote Health Literacy Product Class
111 Health Education ,Communication and Counseling Product Line
112 Class room to promote health Literacy for all age group Product Line
115 Tool and innovation to promote health literacy Product Line
116 Research for promote health literacy Product Line
120 Promote Health stock through Life course Product Class
121 Model development in all agegroup Product Line
122 Health Promotion Services in all agegroup Product Line
123 Healthy Setting to promote health Product Line
124 Guideline for health promotion and environmental Health service Product Line
125 Tool and innovation to promote health stock through life course Product Line
126 Research for promote healthy stock in all age group Product Line
130 promote primary health care in all community Product Class
131 Community Survillance and response Product Line
132 Community services, project and measure Product Line
133 Community supportive Environment Product Line
134 Community participation and resource sharing Product Line
135 Tool and innovation for community action Product Line
136 Research for primary Health care & community action Product Line
200 Prevent Disease (ป้องกัน) Product Family
210 Screening for early detection Product Class
211 Screening Tool for Early Detection in all agegroup Product Line
213 Screening Tool for Risk Enviroment Product Line
214 Screening Tool for social Determinants Product Line
215 Tool and innovation for Screeing Product Line
216 Research for screeing in all stage of prevention Product Line
220 Surveillance for effective response Product Class
221 Surveillance system for specific issues/diseases Product Line
223 Surveillance in Environmental Health Product Line
224 Surveillance for Social determinance. Product Line
225 Tool and innovation for Surveillance Product Line
226 Research for Surveillance Product Line
300 Protect Health/Right (คุ้มครอง) Product Family
310 Standard services and setting Product Class
311 Guideline (National Level) and Benefit package Product Line
312 Standard services Product Line
313 Standard setting Product Line
315 Tool and innovation for product and service standard Product Line
316 Research for create product & Service Standard Product Line
320 Accredit products ,Services and benefit package coverage Product Class
322 Accredit HP products and service Product Line
323 Accredit Env products and service Product Line
324 benefit package coverage and consumer protection Product Line
325 Tool and innovation for product and service accreditation Product Line
326 Research for products/ services assurance and benefit package Product Line
330 Health in all policy and strategy Product Class
331 Policy and Strategy in Health Promotion Product Line
333 Policy and Strategy in Environmental health Product Line
335 Tool and innovation in propose policy and strategy Product Line
336 Research for propose policy and strategy Product Line
340 Law and regulation Product Class
411 Law and Requlation for health promotin Product Line
413 Law and Requlation for Environmental health Product Line
415 Tool and innovation for Law and regulation Product Line
416 Research for propose law and regualtion Product Line

Product development Process :

 

เอกสารอ้างอิง

 1. Supporting system
 
น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล Web Site เพื่อการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้
Dr.Chonlatit Urairoekkun M.D.,M.P.H.,M.B.A. - Director of Health Promtion Center Region 5 - Ratchaburi