แผนปฏิบัติการกรมอนามัยปี 2561

กลับหน้าเดิม
 1. การเชื่อมโยงของแผนกรมอนามัยกับแผนของสำนักงบประมาณ
 2. แสดง ประเด็นยุทธศาสตร์, เป้าประสงค์, เครื่องชี้วัด, โครงการกรมอนามัย, Key Activity,Output โครงการ ,เป้าหมายบริการ,แผนงานของสำนักงบประมาณ
 3. แสดงความเชื่อมโยง ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์กับ Key Activities.
 4. การจัดทำแผนงาน/แผนเงิน/แผนจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณและเงินบำรุง

การเชื่อมโยงของแผนกรมอนามัยกับแผนสำนักงบประมาณ

 1. ในส่วนของสำนักงบประมาณ บริหารจัดการโดย
  • จากแผน 20 ปี (ในกรณที่แผน 20 ปีทำแล้วเสร็จ) ทอนมาเป็นพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ทอนมาเป็นแผนงบประมาณ 2561
  • ภายในแผนงบประมาณจะประกอบด้วย แผนงาน
  • จากแผนงานกำหนดเป้าหมายบริการที่จะให้บรรลุแผนงาน
  • จากเป้าหมายบริการกำหนด Output ในรูปของโครงการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายบริการ
 2. ในส่วนของกรมอนามัยจากยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและอนามับสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย พ.ศ.2560-2564 กำหนด
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ขึ้น 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ (ประเด็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยแบ่งเป็น 5 ประเด็นย่อย) รวมเป็น 8 ประเด็น
  • จาก 8 ประเด็นยุทธ์นำไปกำหนด 12 เป้าประสงค์
  • จาก 12 เป้าประสงค์นำไปกำหนด 21 เครื่องชี้วีด (KPI)
  • จาก 21 เครื่องชี้วัด ไปกำหนด 25 โครงการสำคัญของกรมอนามัยเพื่อรองรับ KPI
  • จาก 25 โครงการสำคัญของกรมอนามัย นำไปกำหนด 78+1 Key Activities เพื่อรองรับโครงการสำคัญ
  • การจัดทำแผนงบประมาณประจำปีของกรมอนามัยนอกจากจะสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีของกรมอนามัยแล้ว ยังคิดพร้อมๆกับการจัดทำแผนงบประมาณของสำนักงบประมาณ ทำให้กิจกรรมใน Key Activities สอดคล้องกับ Output ของโครงการของสำนักงบประมาณ
  • จาก Output ของโครงการจะ Alignment เพื่อให้บรรลุเป้าหมายบริการ
  • และเป้าหมายบริการ ก็จะสอดรับกับแผนงานของสำนักงบประมาณ
 3. สรุป Key Activities จะเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย (แผนงบประมาณประจำปีของกรมอนามัย) กับยุทธศาสตร์ชาติ (แผนงบประมาณประจำปีของสำนักงบประมาณ)
 4. การ Aligment & Integration ของแผนของหน่วยงานของกรมอนามัย (35 หน่วยงาน) จาก 78+1 โครงการสำคัญ หน่วยงานของกรมอนามัย ประกอบด้วย กอง/สำนัก/ศูนย์เขต ไปกำหนดโครงการของหน่วยงาน โดยโครงการของหน่วยงานต้องนำ Key Activities ที่กำหนดไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ โดยใช้งบประมาณตามความจำเป็นและตอบสนอง Output ของสำนักงบประมาณ ส่วนงบที่เหลือนำไปใช้ทำโครงการหรือกิจกรรมอื่นๆได้ โดยไม่ข้ามแผนงบประมาณ

แสดงประเด็นยุทธศาสตร์กรมอนามัย ไปถึงแผนงานของสำนักงบประมาณ

 1. ประเด็นยุทธศาสตร์
 2. เป้าประสงค์
 3. เครื่องชี้วัด
 4. โครงการสำคัญของกรมอนามัย
 5. Key Activities ของโครงการ
 6. Output โครงการของระบบงบประมาณ
 7. เป้าหมายบริการ
 8. แผนงานของสำนักงบประมาณ

แสดงความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์กับ Key Activities

 1. ประเด็นยุทธ์ของ Cluster แม่และเด็ก
 2. ประเด็นยุทธ์ของ Cluster วัยเรียน
 3. ประเด็นยุทธ์ของ Cluster วัยรุ่น
 4. ประเด็นยุทธ์ของ Cluster วัยทำงาน
 5. ประเด็นยุทธ์ของ Cluster สูงอายุ
 6. ประเด็นยุทธ์ของ Cluster สิ่งแวดล้อม
 7. ประเด็นยุทธ์ อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
 8. ประเด็นยุทธ์ของ องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม
การจัดทำแผนงาน/แผนเงิน/แผนจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณและเงินบำรุง