เขตสุขภาพที่ 5 ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบ
 
การบริหารจัดการเขตสุขภาพ
Topic : บทความ น.พ.อมร นนสุต อดีดปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เกริ่นนำ
 ได้เข้าไปอ่านใน Web Site www.amornsrm.net ของ อาจารย์ น.พ.อมร นนทสุต และ download บทความต่างๆลงมาเพื่อศึกษา แต่เนื่องจากต้องการจัดหมวดหมู่ของงานเขียนของ อาจารย์ น.พ.อมร อีกทั้ง Convert file Power point ของอาจารย์ให้เป็น pdf นอกจากจะเปิดอ่านสะดวกจาก IPAD แล้ว ยังมีขนาดเล็กด้วย จึงทำการจัดหมวดหมู่งานเขียนของอาจารย์ นพ.อมร นนทสุต ที่เกี่ยวกับ SRM ,ค่ากลาง , การบูรณการ ไว้เป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกต่อการค้นหาและอ้างอิง

บทความ SRM & ค่ากลาง
 1. การค้นหาและจัดการค่ากลางเพื่อพัฒนาโครงการ
  1. เกริ่นนำ ค่ากลาง
  2. การกำหนดค่ากลาง
  3. การได้มาซึ่่งค่ากลาง
  4. ทางเลือกในการใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
 2. การปรับปรุงชุดของกิจกรรมสำหรับการวิเคราะห์หาค่ากลาง
 3. สรุป Workshop พัฒนารูปแบบการจัดการสุขภาพระดับพื้นที่ โดยใข้ค่ากลาง ของหน่วยปฏิบัติ และระดับสนุนสนุน
 4. ข้อตกลงหลัง Workshop พัฒนารูปแบบการจัดการสุขภาพระดับพื้นที่ โดยใข้ค่ากลาง ของหน่วยปฏิบัติ และระดับสนุนสนุน
 5. การจัดการค่ากลาง การบูรณาการ กับบทบาทของหน่วยงานระดับเขต
 6. หน่วยงานระดับเขตจะสนับสนุนจังหวัดอย่างไร
 7. การปรับปรุงแผนปฏิบัติการ (SLM)
 8. มาตรการทางสังคมและเครื่องชี้วัด
 9. แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ระดับท้องถิ่น ตำบล
 10. อสม.กับแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
 11. การปรับปรุงแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ที่สร้างในระดับต่างๆให้สอดคล้องกัน
 12. การเปิดงาน SRM
 13. การกำหนดกลยุทธ์
 14. การสร้างและใช้ SRM
 15. ใครเป็นผู้วางกลยุทธศาสตร์ในระดับประชาชน

Power Point เกี่ยวกับ SRM และค่ากลาง ของ อ.อมร นนทสุต (Convert มาเป็น pdf)
 1. การสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
 2. การบูรณาการแผนงานโครงการสุขภาพเข้ากับหน่วยสนับสนุน
 3. การค้นหา Key success Factors และการปรับปรุงโครงการควบคุม DM HT
 4. การพัฒนาแผนงาน/โครงการสุขภาพด้วยเทคนิคค่ากลาง
 5. การทำงานด้านสาธารณสุขโดยมีชุมชนเป็นศูนยฺ์กลาง
 6. การพัฒนาแผนงาน/โครงการ ด้วยการจัดการค่ากลางและการบูรณาการ
 7. การพัฒนาแผนงานสาธารณสุขด้วยแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
 8. การวิจัยพัฒนาความสามารถในการจัดการตนเองของประชาชน
 9. การใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (SRM) เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน
 10. วิัวัฒนาการการใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ของประเทศไทย
 11. การพัฒนาสังคมด้วยการใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์

บทความเกี่ยวกับเรื่องการบูรณาการและนวัตกรรม

กองทุนสุขภาพตำบล

บทบาทของเขต

บทความเกี่ยวกับการเรียนรู้และการพัฒนา

บทความวิชาการ
 1. คูณแก่ได้ แต่ต้องไม่อ่อนแอ
 2. การติดตามและการเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กไทย
 3. ภาวะซึมเศร้าและผลร้ายที่ถึงขั้นทำให้เสียชีวิต
 4. ทำอย่างไรถึงจะทำให้สุขภาพดีจนถึงอายุ 80-90 ปี หรือนานกว่า
 5. การพัฒนาโภชนาการสู่ความเสมอภาคและยั่งยืน
 6. จะรักษาความจำไว้ให้นานได้อย่างไร มารคเทวน นักเขียนชาวอเมริกัน
น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี Web Site เพื่อแจ้งข่าวสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Dr.Chonlatit Urairoekkun M.D.,M.P.H.,M.B.A. - Director of Hea lth Promtion Center Region 5 - Ratchaburi