เอกสารประกอบการประชุม
 1. เอกสารประกอบการประชุม ขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 5
  1. Healthy Eating and Active Living
  2. Environmental health
  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
 2. เอกสารประกอบการประชุม PMQA วันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 อ.กิติณัฐ วันที่ 10 สิงหาคม 2560
 3. Progesterone and preterm birth prevention ( โดย นพ.ธีระ ภิรมย์สวัสดิ์ ) วันที่ 20 มีนาคม 2560
 4. เอกสารประกอบการประชุม อบรมการฝังยาคุมกำเนิด วันที่ 20-23 กุมภาพนธ์ 2560 วันที่ 1 มีนาคม 2560
 5. เอกสารประกอบการประชุม PMQA วันที่ 16-17 มีนาคม 2560 อ.กิติณัฐ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
 6. เอกสารประกอบการตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี และ Project Manager ระดับจังหวัดกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย และกลุ่มผู้สูงอายุ ในเขตสุขภาพที่ 5 ของอธิบดีกรมอนามัย (นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์) วันที่ 24 มกราคม 2560
 7. การขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมและ Product ของศูนย์อนามัยที่ 5 สู่การปฏิบัติ วันที่ 6 มกราคม 2560
 8. การถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับหน่วยงานสู่บุคคล วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
 9. โรงเรียนพ่อแม่ในแผนกฝากครรภ์ วันที่ 25-26 ก.ค. 2559 วันที่ 10 สิงหาคม 2559
 10. โรงเรียนพ่อแม่ในคลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก วันที่ 25-26 ก.ค. 2559 วันที่ 10 สิงหาคม 2559
 11. การดำเนินงานโรงเรียนพ่อแม่โดยใช้หลัก BBL ในแผนกฝากครรภ์ วันที่ 25-26 ก.ค. 2559 วันที่ 10 สิงหาคม 2559
 12. การดำเนินงานโรงเรียนพ่อแม่โดยใช้หลัก BBL ในแผนกหลังคลอด วันที่ 25-26 ก.ค. 2559 วันที่ 10 สิงหาคม 2559
 13. หลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่ตามหลักการพัฒนาสมอง โดย อ.อารีย์รัตน์ วันที่ 25-26 ก.ค. 2559 วันที่ 10 สิงหาคม 2559
 14. ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) (18 กรกฎาคม 2559) วันที่ 8 สิงหาคม 2559
 15. เรื่อง พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย อนามัยเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น ปี 2558 วันที่ 25 พฤษภาคม 2558