เอกสารรายงาน ก.พ.ร.
  1. แบบรายงาน กพรปี60 วันที่ 31 มกราคม 2560